นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1104
ความเห็น: 3

1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ

   

 

   สืบเนื่องจากการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ 1 คณะ  1 ชุมชนเข้มแข็ง  ปีงบประมาณ 2557 กับทางมหาวิทยาลัยนั้น  คณะฯ ได้ดำเนินโครงการ ปาล์มน้ำมันเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชน ต. ปากรอ  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา ทั้งนี้เนื่องจากคณะเล็งเห็นว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา  ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ  ทำให้รายได้และคุณภาพชีวิตโดยรวมลดลง  โครงการนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพเดิม  โดยนำพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์ในการปลูกปาล์มน้ำมันแทน  ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  ได้รับความรู้  ทักษะและประสบการณ์ในด้านก่ารจัดการสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก  เป็นการนำทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายใต้องค์ความรู้ที่ได้มาจากการวิจัย  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง  ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย  โดยที่ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและร่วมดำเนินการกับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ  ในด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันขนาดเล็กแบบครบวงจร  เริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่และวิธีการปลูกปาล์มน้ำมันที่ถูกต้อง  การคัดเลือกต้นพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มีลักษณะดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปลูก  วิธีการจัดการต้นปาล์มน้ำมัน (ดิน-ปุ๋ย-พืช)  ที่ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงช่วงปาล์มน้ำมันเริ่มให้ผลผลิต (ระยะเวลาประมาณ 3 ปีหลังปลูก  เพื่อให้ต้นปาล์มน้ำมันของเกษตรกรอยู่ในสภาพสมบูรณ์  เจริญเติบโตดี  และสามารถให้ผลผลิตปริมาณสูงและคุณภาพดีในอนาคต  โดยมีนักวิชาการเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรตลอดโครงการ


          เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงก่อนการดำเนินโครงการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติจึงได้เชิญคณะผู้นำชุมชนของ ต. ปากรอ อ. สิงหนคร  จ. สงขลา เข้าร่วมหารือร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถึงรายละเอียดและเงื่อนไขของโครงการ  เพื่อขอความร่วมมือให้ผู้นำชุมชนแต่ละท่านดำเนินการในการคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่ของตนเข้าร่วมโครงการ ..................................................................................................

..

..

..

..เอาไว้โครงการคืบหน้าอย่างไร   Marky จะรีบนำมาบอกกล่าวกันในโอกาสต่อไปนะคะ ^_^

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

โครงการที่ดีครับ หวังว่าเกษตรชาวปากรอจะช่วยสานต่อให้สำเร็จได้ด้วยดี

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
12 March 2014 17:35
#96612

โครงการต้องต่อเนื่อง ไม่ขาด ไม่หายครับ

อิอิอิ

เราเอง

เป็นโครงการที่ดีมากครับ เพราะการบริการวิชาการที่สังคมต้องการ คือความยั่งยืน และทำให้ชุมชนอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่แต่รอคอยแต่งบจากรัฐอย่างเดียว

 

ขอชื่นชมผู้ทำงานทุกคน ทุกระดับครับ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าโครงการ หรือ เจ้าหน้าที่ธุรการครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ