นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) เอกสารหลักฐานในการยื่นถอนสภาพที่ดิน

ในการดำเนินการเกี่ยวกับ "การถอนสภาพที่ดิน" ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง? ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2559 18:31 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2559 18:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) มาตรา 8 และ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

ตามบันทึกของ พี่มิกกี้ ที่ได้บันทึก เรื่อง -ความแตกต่าง ระหว่างที่ราชพัสดุ กับที่ดินสาธารณประโยชน์ -ที่ราชพัสดุ ต้องดูแลอย่างไร -ขอถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ต้องทำอย่างไร ตอน 1 ขอนำรายล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2559 17:14 แก้ไข: 11 พฤศจิกายน 2559 17:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) สัมมนา "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี" ของ ม.อ.

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2560-2574) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอล์รูม เอ ชั้น 8 โรงแรม ลีการ์เดนส์ พลาซ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 20 กรกฎาคม 2559 12:23 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2559 12:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ความเปลี่ยนแปลง

KM กับ EdPEx เกี่ยวข้องกันอย่างไร ที่ผ่านมา เราคิดว่า เราเดินมาถูกทาง เพียงแต่กระบวนการแตกต่างกัน เรามีฐานข้อมูลที่มีการจัดระบบไว้ดีแล้ว เรามีแผน ทิศทาง ที่จะเดิน แต่เดินได้แค่กึ่ง ๆ กลาง ๆ ทำได้ในเฉพาะหน้างาน หรือบางส่วน ถึงแม้ว่าในอดีต Bo... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 06 กรกฎาคม 2559 21:23 แก้ไข: 07 กรกฎาคม 2559 13:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ

การสื่อสารในการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ หากคนทำงานไม่สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ ความผิดพลาดในการทำงานก็จะเกิดขึ้นได้สูง ดังนั้น ก่อนที่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น เราจึงต้องหาทางป้องกันด้วยการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 24 มิถุนายน 2559 19:38 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2559 19:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

(ภาพโดย : ศรีนรา แมเร๊าะ) ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดให้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2558-2562 ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 12 พฤษภาคม 2559 11:41 แก้ไข: 19 พฤษภาคม 2559 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (10) : แบบฟอร์ม

ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีทั้งหมด 10 แบบฟอร์ม ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานระดับคณะ สำหรับหน่วยงานย่อยภายในคณะ/หน่วยงานอาจจะมีการจัดทำที่แตกต่างกัน บางหน่ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 05 พฤษภาคม 2559 14:54 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2559 15:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (9) : รายรับที่ต้องหักสมทบเข้าส่วนกลาง ม.อ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้กำหนดอัตราเงินสมทบเงินรายได้ส่วนกลาง ที่หักจากเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของประมาณการรายรับ และรายรับจากค่าธรรมเนียมพิเศษและโครงการพิเศษ ให้หัก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 05 พฤษภาคม 2559 14:34 แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2559 14:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (8) : แผนงาน/งาน

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 จะต้องใส่แผนงาน/งาน ให้ตรงกับกรอบรายจ่ายที่หน่วยงานตั้งในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทรายจ่ายนั้น ๆ และแผนงาน/งาน มีความเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับ ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบปร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 29 เมษายน 2559 15:17 แก้ไข: 29 เมษายน 2559 15:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (7) : 6 ทิศทาง 31 นโยบาย

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางที่มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจจะไม่ครบท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 28 เมษายน 2559 17:19 แก้ไข: 28 เมษายน 2559 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]