นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1142
ความเห็น: 0

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

แบบสอบถามโครงการสำรวจระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ


           เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน  2555  มอนลี่ได้รับแบบสอบถามจากกองแผนงานให้กรอกแบบสอบถามโครงการสำรวจระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ  ซึ่งเป็นของกลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.     โดยให้ความสำคัญกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษามีการดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

          เมื่อพิจารณาในแบบสอบถามแต่ละข้อพบว่า  มีการสอบถามที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบการสร้างราชการใสสะอาด  ซึ่งได้มีการจัดทำอยู่แล้ว   เพียงแต่ได้มีการสอบเจาะลึกในประเด็นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ภาพการบริหารราชการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง  ดังเช่น 


         1. หน่วยงานของท่านมีระบบหรือกลไกใดที่เป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง                 
 
         2. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบในการปฏิบัติราชการ  
               
         3. หน่วยงานของท่านมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน  เพื่อกำหนดแผนหรือโครงการที่เป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่  
                
         4. หน่วยงานของท่านมีระบบการทำงานร่วมกับภาคีหรือภาคส่วนอื่นในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการทำงานกับภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง  


          ทั้ง 4 ข้อดังกล่าว 
           "คณะทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน   โดยกิจกรรมที่เด่นชัด เช่น  งานเกษตรภาคใต้  การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ตามเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ   การทำความร่วมมือกับภาคเอกชน เช่น อบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส. และการเปิดเผยข่าวสารการประกาศสอบราคาหรือจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น " 
 
          และได้ดำเนินการส่งกองแผนงานเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2555  เรียบร้อยแล้วนะค่ะ   หากท่านคิดว่า ยังมีส่วนอื่นอีกที่ยังไม่ครอบคลุม  สามารถเติมเต็มให้ครบถ้วนได้นะค่ะ บ๊าย บาย.
 


หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2555 14:54 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.186.116
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ