นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1852
ความเห็น: 0

แผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ในปี 2556

แผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2556

 


     

 

           เริ่มต้นปี 2556  เรามาดูแผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ของภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อท่านจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม    โดยข้อมูลที่นำมาลง ณ ที่แห่งนี้  ได้มาจากภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่แจ้งมายังคณะฯ  ซึ่งเป็นชุดที่มีการประกาศแจ้งในปฏิทินปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     (ดูได้ที่นี่)    ดังนั้นขอนำส่วนที่เป็นของคณะทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประชาสัมพันธ์รับทราบร่วมกันค่ะ
      

แผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง กันยายน 2556

 ภาควิชาสัตวศาสตร์ 

มี.ค 2556

- สัมมนาภาควิชาประจำปี 2556

เม.ย 2556

- โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

  ในหน่วยงาน

พ.ค 2556 

- โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในฟาร์ม

มี.ค, ก.ย 2556

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน

   ของตนเองและการรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

  

 

 

 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 

มี.ค - ก.ค. 2556

- สัมมนาภาควิชาประจำปี 2556

มี.ค 2556

- โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมการฝึกภาคสนาม
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3

มี.ค 2556

- ประชุมนำเสนอผลการวิจัยโครงการยุววิจัยเศรษฐกิจชุมชน 

ก.ค - ก.ย 2556

- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
   แก่นักศึกษา 

 

 

 ภาควิชาวาริชศาสตร์  

ก.ค 2556

- โครงการ “การบรรยายพิเศษ วิชาปัญหาพิเศษและสัมมนา”

ก.ค 2556

- โครงการ “อบรมกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจขนาดย่อม
   (SMEs)”

 

 

 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

  พ.ค. 2556

-โครงการสัมมนาภาควิชา

 

 

 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง

มี.ค - เม.ย 2556 

- โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์
   แบบพึ่งพาตนเอง"

มี.ค - เม.ย 2556 

- โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การกรีดยางอย่างมืออาชีพ" 

 

 

 กลุ่มงานบริการวิชาการ 

ส.ค 2556

- โครงการ "ธารน้ำใจจาก ม.อ. สู่ชนบท" 

ส.ค 2556

- โครงการแนวทางการผลิตผลผลิตการเกษตรให้ปลอดภัย
   (Agricultural safety)

 

 

 กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ

ส.ค. 2556

- โครงการอบรมหลักสุขาภิบาลอาหารปลอดภัย

 

  (เฉพาะผู้จำหน่ายสินค้าในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21)

ส.ค. 2556

- โครงการตาสับปะรด

 

 

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

เม.ย 2556

- โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง มนุษย์สัมพันธ์และ
   จิตวิทยาบริการในการทำงาน

เม.ย 2556

- โครงการอบรมหลักสูตรการคิดเชิงรุก

 

 

 หน่วยวิจัย 

ต.ค 2555 - ก.ย 2556

- จัดเสวนางานวิจัยของบุคลากรภายในและ
   ภายนอกคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดเดือนละ 1 ครั้ง

 

 

 งานประกันคุณภาพ 

ม.ค - มี.ค 2556

- เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงาน/หน่วยงาน
  ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ

มี.ค 2556

- กิจกรรมมหกรรม Share ของงาน/หน่วยงาน
  ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ

 

 

 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ก.พ - มิ.ย 2556

- โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ก.ย 2556

- ทดสอบนักศึกษาวิชาสัมมนา (ภาคการศึกษาที่ 1)

เม.ย - พ.ค 2556 

- โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรใน
  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

พ.ค 2556

- โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

มิ.ย 2556

- โครงการดูแลนักศึกษากรณีพิเศษ

ส.ค -ก.ย 2556

- โครงการสอนเสริม

ม.ค. 2556

- โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้มาตรฐานสากลในการผลิต 

 

   สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 

 

 

         สำหรับรายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ทั่วไป ดูได้ที่เว็บไซต์งานนโยบายและแผน ที่นี่ ค่ะ.

 

 

     

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มกราคม 2556 17:34 แก้ไข: 08 มกราคม 2556 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.109.55
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ