นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1586
comment: 0

นโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเงินรายได้เป็นของตนเอง และไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน มีหน้าที่ต้องรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ

 

 

 

              เนื่องจากได้รับหนังสือทางระบบ E-Document  จากกองแผนงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556    เรื่อง แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา     จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    สรุปโดยย่อ ความว่า 

 

              สกอ. ได้มีการพิจารณารายงานผลการสอบทานการบริหารเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีเงินรายได้เป็นของตนเอง และไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  และมีหน้าที่รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญ    แต่ในปีที่ผ่านมาพบว่า สถาบันฯ บางแห่งไม่รายงานตามบทบัญญัติดังกล่าว   บางแห่งมีการออกกฏระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ที่อาจขัดหรือแย้งกับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ

 

              ดังนั้น สกอ. จึงได้กำหนดแนวนโยบายด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการข้อมูล และระบบการรายงานต่าง ๆ ตามมาตรา 170   โดยในหนังสือไม่ได้ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรา 170 มีว่าอย่างไร   จะอธิบายไปทางระบบ E-Document คงจะใช้พื้นที่มากเกินไป และไม่เหมาะต่อการอ่านของผู้ที่รับเอกสาร   ดังนั้นจึงขอนำมาขยายความ ณ พื้นที่แห่งนี้นะค่ะ

 

        แนวทางปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 170 มีดังนี้

           1. ให้หน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินที่จะต้องจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จัดทำรายงาน ดังนี้

                (1) กรณีหน่วยงานที่มีการจัดทำงบการเงิน ให้จัดทำรายงาน 3 แบบประกอบด้วย

           (1.1) รายงานแสดงฐานะการเงิน

           (1.2) รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

           (1.3) รายงานการรับ-จ่ายเงิน

                (2) กรณีหน่วยงานที่ไม่มีการจัดทำงบการเงินให้จัดทำรายงาน 1 แบบ คือ รายงานการรับ-จ่ายเงิน และเงินคงเหลือ

          2. ให้หน่วยงานของรัฐ ฯ นำเสนอวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานสรุปการประเมินผลการบริหารและการดำเนินงานจากการที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

          หน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินให้คณะรัฐมนตรีภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

          ทั้งนี้ ให้เริ่มรายงานฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป และให้จัดส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 ตุลาคม 2551

  

             ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติมาตรา 170 ของรัฐธรรมนูญแล้ว  สถาบันอุดมศึกษาควรรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดด้วย 

         

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มกราคม 2556 21:33 แก้ไข: 18 มกราคม 2556 21:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 44.192.22.242
Message:  
Load Editor
   
Cancel or