นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1150
ความเห็น: 0

การตั้งกรอบรายจ่ายเงินรายได้หน่วยงาน

 

 

 

สอบถามเรื่องราว

              เมื่อช่วงวันนี้ (28 ม.ค 56)  การสอบถามเรื่อง การตั้งกรอบเงินรายได้ จะตั้งอย่างไรที่จะบริหารจัดการได้ง่าย และให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

              เนื่องจากที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่รับจัดสรรกรอบรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน  ซึ่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พบว่า หน่วยงานยังมิได้เบิกจ่ายเงิน ถามว่า หน่วยงานเจ้าของเรื่องมีสิทธิ์ที่จะขอเบิกเงินจำนวนนั้นได้อีกหรือไม่  โดยเบิกจ่ายข้ามปีงบประมาณ    และสามารถนำเงินที่ได้รับจัดสรรนั้นไปใช้จ่ายรายการอื่นหรือไม่

 

ขอบเขตการเบิกจ่าย

               การเบิกจ่ายเงินรายได้หน่วยงาน  สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ  ไม่สามารถนำไปเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณได้ 

 

เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม           

              กรณีที่หน่วยงานได้ตั้งกรอบรายจ่ายสำหรับโครงการต่าง ๆ  แต่เมื่อถึงแผนจะจัดโครงการ พบว่า  หน่วยงานจะขอเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ นำเงินส่วนนี้ไปใช้เพื่อการอื่น  ซึ่งมิได้ตั้งกรอบเงินไว้   ดังนั้นเพื่อปรับให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน   ซึ่งสามารถที่จะทำได้  โดยกรอบเงินที่ตั้ง ให้ตั้งเป็นลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป  โดยมิได้แจกแจงรายการให้เห็นชัดเจน   หน่วยงานสามารถดำเนินการได้   ซึ่งอำนาจการพิจารณาอนุมัติอยู่ที่ผู้นำสูงสุดของหน่วยงาน   แต่หากมีการปรับเปลี่ยนรายการที่มีกรอบรายจ่ายสูงกว่าที่ได้รับจัดสรร   หน่วยงานสามารถนำเงินในงบเดียวกันถัวเฉลี่ยรายการได้   หรือใช้จากเงินสำรองจ่ายที่มีการตั้งรองรับไว้   ส่วนนี้จะทำให้การบริหารสะดวกมากขึ้น  

 

ผลกระทบต่อกรอบเงิน

              การปรับเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งกรอบรายจ่ายไว้ มองในแง่การบริหารจัดการ จะทำให้องค์กรไม่สามารถกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ได้ล่วงหน้า  และส่งผลกระทบต่อกรอบเงินขององค์กรในภาพรวมได้   โดยกรอบรายจ่ายทั้งตั้งส่วนใหญ่ว่า สูงกว่ากรอบเงินที่ได้รับจัดสรร 

 

ทางเลือกของหน่วยงาน

               เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงรายการย่อย ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ให้ตั้งอยู่งบเงินอุดหนุนทั่วไป  จะทำให้การบริหารมีความคล่องตัวมากที่สุด   แต่มีข้อเสียคือ  จะทำให้ไม่สามารถคุมกรอบรายจ่ายของหน่วยงานได้  และขาดการวางแผนในการดำเนินการ    ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากที่สุด  ให้หน่วยงานเสนอกิจกรรมว่า จะดำเนินการอะไรเมื่อไหร่  แยกรายการให้เห็นชัดเจน  เช่น

                -โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษา  ให้ใส่รายละเอียดเดือนที่คาดว่าจะจัด กลุ่มเป้าหมาย  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  ค่าวิทยากร และวัตถุประสงค์  ให้ชัดเจนทุกรายการ  เป็นต้น   

 

ปัจจัยที่มีต่อโครงสร้างเงินรายได้ของหน่วยงาน

               การบริหารจัดการเงินรายได้ของหน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับนโยบายการบริหารขององค์กรด้วย    โครงสร้างเงินรายได้ของคณะ กับโครงสร้างขององค์กร  จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  เป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานในระดับภาควิชาสามารถบริหารจัดการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ที่สำคัญไม่ขัดต่อระเบียบ และไม่ใช้จ่ายเกินกรอบเงินรายได้ขององค์กร    

 

 

               ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เป็นไปตามแผน และสามารถคุมกรอบรายจ่ายของหน่วยงานได้  ให้มีการตั้งกรอบประมาณการให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด   และเมื่อตั้งกรอบแล้ว ให้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้   และไม่ควรที่จะตั้งเพื่อกันเงิน หรือเผื่อสำรองไว้   เพราะจะเป็นการกันเงิน และกันสิทธิของหน่วยงานอื่นที่มีแผนจะขอกรอบเงิน แต่มิได้รับการจัดสรรเงิน  เพราะรายการที่เสนอ บ่บอกว่า ด่วน และจำเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อถึงเวลากลับไม่ได้ดำเนินการ   ถึงแม้ว่า เป็นเงินขององค์กรเอง หากเหลือมิได้ใช้จ่าย ย่อมตกเป็นเงินรายได้สะสมของหน่วยงานก็ตาม  แต่จะส่อให้เห็นว่า หน่วยงานไม่มีแผนในการดำเนินการ.

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มกราคม 2556 21:48 แก้ไข: 29 มกราคม 2556 08:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ