นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1223
ความเห็น: 0

กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : วัตถุประสงค์การจัดทำงบประมาณ

การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

 

           วัตถุประสงค์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะฯ  เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ส่วนที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร ในงานต่อไปนี้

            1. สนับสนุนงานสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเน้นวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ และงานสอนระดับปริญญาเอก

            2. สนับสนุนด้านปัจจัยเกื้อหนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน

            3.  สนับสนุนทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนทำงานแลกเปลี่ยน  ทุนเรียนดี ทุนสำหรับผู้มีความสามารถในการศึกษา

            4.  สนับสนุนด้านกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ ด้านการจัดการ ด้านภาษาอังกฤษ และส่งเสริมประสบการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศ และกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

            5. สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานการวิจัย ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น และส่งเสริมงานวิจัยที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม

            7.  สนับสนุนงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

created: 02 May 2013 22:01 Modified: 02 May 2013 22:04 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ