นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1108
ความเห็น: 0

กระบวนการจัดทำเงินรายได้ : ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง

นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

                 การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ในส่วนที่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร  เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจอื่น ๆ ได้คุณภาพตามเป้าหมาย    ดังนั้นการจัดทำงบประมาณในส่วนของคณะ/หน่วยงานก็เช่นกัน จะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                ดังนั้น เรามาดูในส่วนนโยบายการจัดทำในปีงบประมาณ 2557  ม.อ. ได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ดังนี้


ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง

                การจะให้เป็น “ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง” คณะ/หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ดังนี้
                1) ส่งเสริมกลไกการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์/การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์  เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์
                2) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบุคคลสายวิชาการทั้งมิติแผนอัตรากำลังและแผนพัฒนาบุคลากร  โดยเน้นให้มีศักยภาพพร้อมต่อการพัฒนางานวิจัย บัณฑิตศึกษาและนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์แห่งการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของอาเซียน
                3) ส่งเสริมการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สมศ. และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก
                 4) ส่งเสริมการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักนิติธรรม   คุณธรรม  มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ  และมีความคุ้มค่า
                 5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 พฤษภาคม 2556 21:03 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2556 21:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ