นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1367
ความเห็น: 0

กระบวนการจัดทำงบประมาณ : ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ

นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 

 

                “ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ”  เป็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น  ดังนั้นหากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่เพียงพอ  ย่อมที่จะนำเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานมาขับเคลื่อนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  ดังนั้นมาดูนโยบายด้านภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพที่ ม.อ. กำหนดไว้มีดังนี้

                1.  สนับสนุนการขยายบทบาทของคณะ/หน่วยงานในด้านการวิจัย  บัณฑิตศึกษา  และการดำเนินงานอื่นๆ ให้สามารถก้าวไปสู่ Research faculties เพื่อผลักดันการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยตามนโยบายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของรัฐบาล


               2.  การเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย   โดยสนับสนุนให้เกิดการนำการวิจัยเข้าสู่การเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง  เพื่อพัฒนางานวิจัยสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ การตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ และยกระดับศักยภาพของชุมชน


               3.  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและศักยภาพหรือโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นความหวังในการพัฒนาภาคใต้หรือประเทศ  เช่น สถาบันวิจัยระบบพลังงาน   สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา

 

              4.  สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา และวิธีการเรียนรู้ให้ทันสมัยเพื่อผลักดันหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสอดรับกับมาตรฐานหลักสูตรของ  สกอ. ปี 2548 และพรบ. การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  รวมทั้งเตรียมความพร้อมหลักสูตร  International  Program ในสาขาที่ WTO และอาเซียน เปิดเสรี  


               5.  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการสอนและการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากลบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม สำนึกสาธารณะและภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์และความเป็นไทย

 

               6. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งได้แก่การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ , start up - spin off Company  หรือธุรกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา

 

               7. สนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น  e-university  เพื่อใช้ประโยชน์จากICT สู่กระบวนการเรียนรู้และการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต  พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนภายใต้สภาวะที่มีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เช่น  e-library,e-learning  virtual  classroom หรือ web  base อื่นๆ

 

               8. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อการธำรงรักษา และเสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่ออนุชนรุ่นหลังและขยายผลสู่การปลูกฝังสำนึกด้านการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชน

                9. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึง แหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต  และส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น  บนพื้นฐาน ความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อกลมกลืนมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยแท้จริงได้แก่จัดโครงการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียน   ภาคอุตสาหกรรม


                10. สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการวิจัยศักยภาพพื้นที่โดยการศึกษาศักยภาพทรัพยากรระดับจังหวัด การเข้าร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/พื้นที่ 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.62.41
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ