นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 779
comment: 0

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 2 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ) [C]               มหาวิทยาลัยใช้นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ เช่นเดียวกับงบประมาณแผ่นดิน  โดยทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในข้อ 2.  ได้กำหนดไว้ดังนี้

 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่  "ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ"

           1. ส่งเสริมการขยายบทบาทของคณะ/หน่วยงาน ในด้านการวิจัย บัณฑิตศึกษา และการดำเนินงานอื่น ๆ ให้สามารถก้าวไปสู่ Research faculties เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็ง และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย

           2.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการวิจัย โดยสนับสนุนให้เกิดการนำการวิจัยเข้าสู่การเรียนการสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานนวัตกรรมในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ การตอบโจทย์เชิงบูรณาการที่หลากหลายของประเทศ และยกระดับศักยภาพของชุมชน

          3.  ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต/งานวิจัย/สถานวิจัย ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและศักยภาพ หรือโอกาสในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นประเด็นหลักในการพัฒนาภาคใต้หรือประเทศ

          4.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการประกอบอาชีพ

          5.  ส่งเสริมการปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหา และวิธีการเรียนการรู้ให้ทันสมัย เพื่อผลักดันหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดรับกับมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. ปี 25478  และ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  รวมทั้งเตรียมความพร้อมหลักสูตร International Program ในสาขาที่ WTO และอาเชียนเปิดเสรี

          6.  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะในการสอนและการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยมุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่มีศักยภาพสูง มีสมรรถนะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในการเข้าสู่ตลาดงานสากล บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม สำนึกสาธารณะและภูมิใจกับความเป็นสงขลานครินทร์และความเป็นไทย รวมทั้งการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส

          7.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่มีความทันสมัยและสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่นหรือประเทศหรือผู้ใช้บัณฑิต การร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนและวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ของวิทยาเขตและมหาวิทยาลัย  

         8.  ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนตั้งตัวได้ ซึ่งได้แก่ การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ , start up - spin off Company  หรือธุรกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา  

         9. ส่งเสริมการพัฒนาของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น  e-university  เพื่อใช้ประโยชน์จาก ICT สู่กระบวนการเรียนรู้และการสอนที่เชื่อมโยงวิทยาเขต พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนภายใต้สภาวะที่มีปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น e-library,  e-learning virtual classroom หรือ web  base อื่นๆ  

        10. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมเพื่อการธำรงรักษา และเสริมสร้างคุณค่าแห่งวัฒนธรรม เพื่ออนุชนรุ่นหลัง และขยายผลสู่การปลูกฝังสำนึกด้านการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชน  

         11. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมที่สร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ตลอดชีวิต  และส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น  บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน  เพื่อกลมกลืนมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยแท้จริง  เช่น การจัดโครงการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โรงเรียน  ภาคอุตสาหกรรม 
 

         12. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานการเคารพอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

         13. ส่งเสริมการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหรือพื้นที่

         14.  ส่งเสริมให้มีโครงการพื้นฐาน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภารกิจ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

         15. ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ-หน่วยงาน (ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย)

 

ที่มา : นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559  (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 เมษายน 2558 15:39 แก้ไข: 09 เมษายน 2558 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment
you must log in before you can post a comment.