นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 845
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 5 : วัตถุประสงค์ [C]

 

 

 

            การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีของภาควิชา/หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมที่มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน  ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

             1.  สนับสนุนงานสอนระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเน้นวิจัย รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์  และด้านงานสอนระดับปริญญาเอก

           2.  สนับสนุนด้านปัจจัยเกื้อหนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการสำหรับการจัดการเรียนการสอน

           3.  สนับสนุนทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนเรียนดี ทุนสำหรับผู้มีความสามารถในการศึกษาแต่ขาดแคลน และทุนกู้ยืม

            4.  สนับสนุนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านภาษาอังกฤษ  ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์  และเสริมสร้างประสบการณ์จริงทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งจัดสถานที่เพื่อการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของนักศึกษาด้วยตนเองและการเรียนรู้

           5.  สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย  รวมทั้งการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานการวิจัย ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานวิจัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่น และส่งเสริมงานวิจัยที่พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

            6.  สนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน   สานสร้างระบบ Knowledge Management และการสร้างสม/จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดเป็นขุมความรู้ของคณะ และมหาวิทยาลัย

            7.  สนับสนุนงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

            

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 เมษายน 2558 14:46 แก้ไข: 18 เมษายน 2558 14:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น