นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 793
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 6 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา [C]

กรณีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

                   คณะทรัพยากรธรรมชาติ (งานนโยบายและแผน) ได้ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 2559  ส่งให้ภาควิชา/หน่วยงานพิจารณาประกอบการตัดสินใจ   โดยรายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2559  มีดังนี้               

                   รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก   ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละสาขาวิชา  โดยรับมาจากค่าหน่วยกิตวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติ/วิทยานิพนธ์ วิชาโครงงาน/ปัญหาพิเศษ วิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาสหกิจศึกษา วิชาฝึกงาน  ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม  

                      แนวทางการประมาณการรายรับ   

                      - รายรับจริงที่จัดสรรเข้าคณะฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  คิดค่าเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา  (จำแนกเป็นรายภาคการศึกษา)  เป็นกรอบแนวคิดในการประมาณการรายรับ

                      - จำนวนนักศึกษาแยกชั้นปี ที่คาดว่าจะเข้าศึกษาในรอบปีการศึกษา  เช่น งบประมาณ 2559  ดูจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะศึกษาในภาควิชาจริงในปีการศึกษา 2558 (ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2)

                      - ค่าธรรมเนียมพิเศษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะเข้าศึกษาในภาควิชา นักศึกษาทุกชั้นปี    และโครงการพิเศษต่าง ๆ

                      - ค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่ม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีรหัส 57-58  และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 58   ยกเว้น หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตเทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ  (หลักสูตรนานาชาติ)  จะไม่มีค่าธรรมเนียมส่วนที่เพิ่ม

 

ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น