นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 771
ความเห็น: 1

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 8 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ [C]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร 2 ปี  (4 ภาคการศึกษา) เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557   ในหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 และ แบบ ก 2   และ แผน ข ตามโครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 รายวิชาปฏิบัติ/รายวิชาวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต  และหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ตามโครงสร้างหลักสูตร เป็นรายวิชาบรรยาย 18 หน่วยกิต  และรายวิชาปฏิบัติ/รายวิชาวิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต  รวม 36 หน่วยกิต   และแผน ข  เป็นรายวิชาแบบบรรยาย 30 หน่วยกิต   และค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

             - ปีการศึกษา 2557  มหาวิทยาลัย ได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ  (ตามหนังสือประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557)     โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ  80,000 บาท  
 

               สำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษาละ 80,000 บาท/คน  นั้น   ได้จัดสรรตามรายการ ดังนี้

               1.  ค่าหน่วยกิต  รายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ  800 บาท/ภาคการศึกษา  รายวิชาปฏิบัติ/รายวิชาวิทยานิพนธ์ หน่วยกิตละ 1,800 บาท/ภาคการศึกษา  (เช่นเดียวกับหลักสูตรปกติ)  และค่าสอบประมวลผล/ค่าสอบวิทยานิพนธ์  2,000 บาท  (จ่าย 2 ครั้ง ใน 4 ภาคการศึกษา)

               2.  ค่าธรรมเนียมพิเศษ  ภาคการศึกษาละ 57,000 บาท/ภาคการศึกษา

               (ข้อ 1.  และ ข้อ 2.  เป็นรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ  แต่ต้องหักสมทบเข้ามหาวิทยาลัยอีก  4%  ในข้อ 1 .    และหัก 11%  ในข้อ 2.)
 

               3.  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย             1,950 บาท/ภาคการศึกษา

               4.  ค่าบำรุงสื่อการเรียนรู้             1,000 บาท/ภาคการศึกษา

               5.  ค่าบำรุงเครือข่าย                    300 บาท/ภาคการศึกษา

               6.  ค่าเอกสารลงทะเบียน                25 บาท/ภาคการศึกษา

               7.  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    1,200 บาท (จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)

               8.  ค่าคู่มือนักศึกษา/บัตร             250 บาท (จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)

               9.  ค่าบำรุงกิจกรรม                    400 บาท (จ่าย 2 ครั้ง ในภาคที่ 1 ของปีการศึกษา)

              10. ค่าบำรุงสุขภาพ                     300 บาท (จ่าย 2 ครั้ง ในภาคที่ 1 ของปีการศึกษา)

              11. ค่าประกันของเสียหาย            850 บาท (จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)

              12. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย              400 บาท/ภาคการศึกษา

              13. ค่าบำรุงบัณฑิตศึกษา              500 บาท/ภาคการศึกษา

            (ข้อ  3. - ข้อ 11. จัดสรรเป็นรายได้วิทยาเขต   และข้อ 12. - 13. จัดสรรเป็นรายได้มหาวิทยาลัย ส่วนกลาง)

ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 4 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
23 April 2015 17:38
#102811

ค่าธรรมเนียมพิเศษนี่แพงแบบพิเศษจริง ๆ นะครับ

อิอิอิ

เราเอง

คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น