นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 654
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 9 : ค่าใช้จ่ายพนักงานเงินรายได้คณะฯ [C]

กรณีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

       ในปีงบประมาณ 2559  คณะฯ มีพนักงานเงินรายได้คณะฯ ที่คาดว่าจะจ้าง ประมาณ 80 กว่าอัตรา  โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้คณะฯ  ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภาควิชา/หน่วยงาน    สำหรับกรอบรายจ่ายที่ตั้งให้พนักงานเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 2559 มีดังนี้

         1. ค่าจ้าง ขึ้นปีละไม่เกิน 6%  (ขึ้นอยู่กับคะแนนผลการประเมิน)   ตั้งรายการอยู่ในงบบุคลากร ประเภทค่าจ้าง  (อ้างอิงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554)

         2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ให้คนละ 1,000 บาท/คน/ปี  ตั้งรายการอยู่ในงบรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น   (อ้างอิงตามหนังสือคณะฯ ที่ มอ 500/ว 030 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้คณะฯ)

         3.  สวัสดิการค่าเยี่ยมไข้  ให้คนละ  1,000 บาท/คน/ปี  ตั้งรายการอยู่ในงบรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น    (อ้างอิงตามหนังสือคณะฯ ที่ มอ 500/ว 030 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่องแนวทางการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้คณะฯ)

         4. สมทบค่าประกันสังคม ในฐานะนายจ้าง ตั้งกรอบ 5% ของค่าจ้าง/คน/เดือน  ตั้งรายการอยู่ในงบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย  (อ้างอิง หนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา  ที่ สธ 0025/ว 16926 ลงวันที่  7 พฤศจิกายน 2546  เรื่อง แจ้งอัตราสมทบกองทุนประกันสังคม)

         5. สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสมทบซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ตั้งกรอบในอัตรา 5%ของค่าจ้าง/คน/เดือน ตั้งรายการอยู่ในงบดำเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย   (อ้างอิง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2555)

         6. สวัสดิการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.อ. ให้พนักงานเงินรายได้ 1,000 บาท/คน/เดือน    (12,000 บาท/คน/ปี)  ตั้งรายการอยู่ในงบดำเนินงาน ประเภทค่าตอบแทน  (อ้างอิง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2557  เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2557)

         7.  สวัสดิการค่าครองชีพรายบุคคล ให้คนละไม่เกิน 1,500 บาท/คน/เดือน  (ขึ้นอยู่กับคะแนนผลการประเมิน)   ตั้งรายการอยู่ในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน   (อ้างอิง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554  เมื่อวันที่   30 พฤศจิกายน 2554)

 

         กรอบรายจ่ายที่มีการปรับเปลี่ยนทุกปี คือ ค่าจ้าง ที่มีการปรับเพิ่มไม่เกิน 6% ต่อปี ตามเกณฑ์ขั้นเงินเดือนพนักงานเงินรายได้ของคณะฯ ที่กำหนด  ค่าประกันสังคมฯ สมทบเข้ากองทุนฯ หรือสมทบซื้อหุ้นสหกรณ์ ม.อ.   ซึ่งกรอบรายจ่ายเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนตามขั้นเงินเดือนที่ได้รับ.

 

สร้าง: 28 เมษายน 2558 17:01 แก้ไข: 28 เมษายน 2558 17:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น