นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 993
ความเห็น: 0

ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 10 : งบลงทุน [C]

 

 

 

           ในการจัดทำงบประมาณประจำปี  จะมีกรอบรายจ่ายประจำ  หรือ รายจ่ายลงทุน   ซึ่งล้วนมีความสำคัญ และจำเป็นต้องใส่อยู่ใน แผนงาน/งาน/รายจ่าย/งบรายจ่าย ในปีงบประมาณ ตามลำดับ      

            ด้านรายจ่ายประจำ ประกอบด้วยงบบุคลากร (ค่าจ้าง)    งบดำเนินงาน  (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  และสาธารณูปโภค)  งบเงินอุดหนุน  และงบรายจ่ายอื่น   

            ด้านรายจ่ายลงทุน  ประกอบด้วย งบลงทุน  (ครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

 

            สำหรับงบลงทุน  รายการครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง    ในการตั้งชื่อรายการ  ต้องสอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง   ของสำนักงบประมาณที่ได้กำหนดไว้    สำหรับในปีงบประมาณ 2558  มีการปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานใหม่  ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๕๘  เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป    รายละเอียดได้จัดเก็บอยู่ในเว็บไซต์ สำนักงบประมาณ ที่ link URL :  http://www.bb.go.th/bbweb/?page_id=6056   

            ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ได้ใช้หลักการเช่นเดียวกับเงินงบประมาณ  อิงตามที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เช่นกัน    ยกเว้น ชื่อบางรายการ ที่ชื่ออาจจะปรับเปลี่ยนไปจากที่กำหนด เช่น  รายการสิ่งก่อสร้าง   สำหรับการประมาณการราคากลาง ก็ควรที่จะอิงตามสำนักงบประมาณเช่นกัน   ดังนั้น ในการตั้งรายการงบลงทุน ในปีงบประมาณ 2559  ควรไปดูชื่อรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนมีนาคม 2558 ประกอบการตั้งชื่อรายการเช่นกัน

            แนวทางการป้องกันปัญหาการตั้งชื่อรายการที่อาจจะไม่สอดคล้องกับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง  ให้ดำเนินการ ดังนี้

            1.  ดูชื่อรายการตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนมีนาคม 2558  เป็นแนวทางในการตั้งชื่อรายการ

            2.  ประสานงานปรึกษาหารือกับหน่วยพัสดุของหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ในชื่อรายการที่ตั้งกรอบงบประมาณไว้  และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในบางรายการ เช่น รายการครุภัณฑ์บางรายการที่มีการตั้งผูกติดวัสดุ  รวมเป็นชุดเดียวกัน  ประเด็นนี้ควรตั้งแยกรายการไว้  เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ   เป็นต้น  การตั้งรายการครุภัณฑ์เช่นกันนี้  จะมีครุภัณฑ์ และวัสดุ  อยู่ร่วมกัน   ซึ่งควรจะแยกรายการออกจากกัน   และไม่รวมจะนับเป็นครุภัณฑ์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า     เมื่อดำเนินการซื้อแล้ว จะต้องมีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีในภายหลัง  หากชำรุด ก็ต้องแทงจำหน่าย   ดังนั้น หากแยกไปตั้งเป็นรายการวัสดุ เช่น เครื่องสำรองไฟ  ก็จะทำให้ง่ายต่อบริหารจัดการในภายหลัง

            3.  การตั้งราคาครุภัณฑ์  หรือประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง ก็ไม่ควรที่จะสูงเกินความจำเป็น   ให้ดูตามความเหมาะสม  เพื่อจะได้นำกรอบเงินที่เหลือ ไปบริหารจัดการรายการอื่นได้อีก 

 

           การตั้งกรอบเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ สามารถเบิกจ่ายได้สะดวกกว่าเงินงบประมาณ   แต่อย่างไรก็ตาม ก็ต้องยึดแนวปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง  ที่อิงตามเงินงบประมาณเช่นกัน  และมีระเบียบและวิธีปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ค่ะ.

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2558 13:58 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2558 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น