นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 766
ความเห็น: 0

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C]

กิจกรรมประชุม อบรม และสัมมนา

 

 

 

 

           กองแผนงานได้แจ้งแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (อ้างอิงตามหนังสือที่ มอ 032/ว 133 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558)    โดยรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการในปี 2559 เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2559 ประกอบด้วย 3 ส่วน

 

           - ส่วนแรก  เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 และจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปีการศึกษา 2559  

           - ส่วนที่ 2 เป็นปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2559 ของมหาวิทยาลัยฯ และ

           - ส่วนที่ 3 ภาคผนวกเป็นรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน

 

           สำหรับโครงการต่าง ๆ ของภาควิชา/หน่วยงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้แจ้ง กิจกรรมประชุม อบรม และสัมมนาในปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

- ภาควิชาพืชศาสตร์  1 โครงการ

- ภาควิชาพัฒนาการเกษตร 3 โครงการ

- ภาควิชาสัตวศาสตร์  5 โครงการ

- ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช  1 โครงการ

- กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ 3 โครงการ

- กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 โครงการ

- หน่วยการเจ้าหน้าที่ 3 โครงการ

- หน่วยวิจัย 1 โครงการ

- งานนโยบายและแผน 1 โครงการ

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 2 โครงการ

- หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 1 โครงการ

 

รายละเอียดอ่านได้ที่เว็บไซต์ "งานนโยบายและแผน" 

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 December 2015 10:54 Modified: 23 December 2015 10:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 JIBCy, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น