นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 913
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (6) : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า [C]

ทิศทางและนโยบายการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินแผ่นดิน)

 

 

 

 

ทิศทางข้อ 5.  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า

 

 

*23)  ส่งเสริมการสร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพิ่มจากแหล่งอื่น โดยเน้นการจัดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ม.อ./แผนพัฒนาวิทยาเขต และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาที่ทำงานเชิงรุก และการบริหารรายได้อย่างเป็นระบบ

(มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)

 

*24) ส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน และปรับระบบงานการเงินให้รวดเร็วและทันสมัย ตอบสนองต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับคณะ/หน่วยงาน

(มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)


25)  ส่งเสริมการวางระบบการบริหารกองทุนในภาพรวม (ทุกกองทุน) และสร้างมูลค่าเพิ่มในสินทรัพย์/ที่ดิน/และพื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

 

26)  ส่งเสริมการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยให้บุคลากรทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน รวมถึงระบบการพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และมีระบบที่เอื้อต่อการเข้าสู่ตำแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

 

*27) ส่งเสริมการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง การดูแลรักษาบุคลากร และการขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างระบบและกลไกดูแลบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent)

(มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ)


28)  ส่งเสริมการบริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและเป็นระบบ เพียงพอกับภารกิจ ภายใต้การปรับสมดุลของภาระงานทุกมิติ และกำหนดความเชี่ยวชาญบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามบทบาทของหน่วยงานให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

 

29)  ส่งเสริมการจัดการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

 

30)  ส่งเสริมการสร้างกลไกและเอกลักษณ์เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และให้มีค่านิยม “PSU” ร่วมกัน

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 เมษายน 2559 18:15 แก้ไข: 27 เมษายน 2559 18:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น