นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1248
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (7) : 6 ทิศทาง 31 นโยบาย [C]

กรอบรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

 

                 การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน จะต้องสอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางที่มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกัน  ซึ่งอาจจะไม่ครบทุกข้อ  ขึ้นกับพันธกิจของคณะ/หน่วยงาน    หลังจากที่ได้ทราบแต่ละทิศทางกันแล้ว  ในบันทึกจะนำภาพรวมทั้งหมดมาบันทึกไว้  เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

ทิศทาง ข้อ 1 : ผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล

มี 4 นโยบาย ดังนี้ 

1)     ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมเพื่อรองรับความหลากหลายและเข้าสู่สากล และกำกับการดำเนินงานหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย รวมทั้งสนับสนุนการสร้างหลักสูตรที่ทำให้บัณฑิตสามารถสร้างงานเองได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดงาน หรือการปิด/ปรับปรุงหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย/ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดงาน

*2)   ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาไปสู่ระดับที่สามารถใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้บัณฑิตสามารถสื่อสารในประชาคมโลกได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง

3)    ส่งเสริมการสร้างกลไกและเอกลักษณ์เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์ ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และให้มีค่านิยม “PSU” ร่วมกัน ด้วยการจัดการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ที่ทำให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ

4)    สนับสนุนการบูรณาการระหว่างการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

 

ทิศทาง ข้อ 2 : มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม (University Engagement)

มี 10 นโยบาย ดังนี้

*5)   ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และนำผลงานการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบาย

6)    ส่งเสริมการสร้างระบบให้อาจารย์สามารถไปทำงานภาคอุตสาหกรรม และให้มีการเชื่อมโยงวิจัยกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

*7)   ส่งเสริมการต่อยอดระบบศูนย์วิจัย/สถานวิจัยให้สามารถพัฒนาเป็นศูนย์วิจัยแห่งชาติในหัวข้อยุทธศาสตร์การวิจัย และกำหนดสัดส่วนของงบประมาณรวมถึงกลไกในการสนับสนุนโครงการวิจัยแบบมุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

8)   ส่งเสริมการขับเคลื่อนเครือข่ายวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสร้างระบบสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ/ทางวัฒนธรรมมากขึ้น

*9)  ส่งเสริมการสร้างระบบการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน โดยเฉพาะระบบวิจัยในบัณฑิตศึกษา และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในโครงงานนักศึกษาปริญญาตรี

*10) ส่งเสริมการพัฒนาภาคีวิจัยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม สมาคมวิชาชีพ ชุมชน/ท้องถิ่น สถาบันวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อเสาะแสวงหาแหล่งงบประมาณและการทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ร่วมกัน

*11) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกให้เกิดความร่วมมือแบบยั่งยืนระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในภาคใต้ หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น หรือมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคสังคม และยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนภาคใต้

12)  ส่งเสริมการสร้างระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่และผู้รับบริการ

13)  ส่งเสริมให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ/หน่วยงาน รวมทั้ง rebranding เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทางเลือกแรกของสังคมและชุมชน

14)  ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนวิจัยระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและคณะ-หน่วยงาน (ให้คณะ/หน่วยงานจัดสรรเงินรายได้ไม่น้อยกว่า 10% ของประมาณการรายรับสมทบกองทุนวิจัยตามระเบียบกองทุนวิจัย)

 

ทิศทาง ข้อ 3 : ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ

มี 3 นโยบาย ดังนี้

*15)  ส่งเสริมการปรับระบบสนับสนุนการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นสากลเพื่อรองรับการเข้าศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ  อาทิ  การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสากล การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การรับนักศึกษาต่างชาติ การถ่ายโอนหน่วยกิต การสร้างความร่วมมือกับนานาชาติ โดยสร้างหลักสูตรแบบ joint degree และอื่น ๆ

*16) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค   อื่น ๆ และการพัฒนาร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดทำหลักสูตร การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงการสร้างครือข่ายการวิจัยและบัณฑิตศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างปรเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนบวกหก

17)  ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ในทุกกรอบภารกิจ เพื่อเสริมกลยุทธ์การเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

 

ทิศทาง ข้อ 4 : ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ

มี 5 นโยบาย ดังนี้

*18) ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ลดความซ้ำซ้อน รวดเร็วและมีธรรมาภิบาล เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงระบบการเชื่อมโยงบริหารมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตให้มีรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น

19)  สนับสนุนการปฏิรูประบบการบริหาร สู่การบริหารเพื่อความแตกต่าง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

20)  สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบคอมพิวเตอร์ที่รองรับการพัฒนาสู่การเป็น e-university ที่สมบูรณ์ ปลอดภัยภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่ดี

21)  ส่งเสริมการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้การพัฒนาวิทยาเขตต่าง ๆ ไปสู่ Green University  โดยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข

22)  สนับสนุนการกำหนดแผนและทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีจุดเน้นชัดเจนในแต่ละวิทยาเขตเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะเรื่อง (flagship)

 

ทิศทาง ข้อ 5 : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า

มี 8 นโยบาย ดังนี้

*23)  ส่งเสริมการสร้างกลไกการจัดหางบประมาณเพิ่มจากแหล่งอื่น โดยเน้นการจัดงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ม.อ./แผนพัฒนาวิทยาเขต และการสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรมการวิจัย การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษาที่ทำงานเชิงรุก และการบริหารรายได้อย่างเป็นระบบ

*24) ส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดเสถียรภาพทางการเงิน และปรับระบบงานการเงินให้รวดเร็วและทันสมัย ตอบสนองต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมสำหรับคณะ/หน่วยงาน

25)  ส่งเสริมการวางระบบการบริหารกองทุนในภาพรวม (ทุกกองทุน) และสร้างมูลค่าเพิ่มในสินทรัพย์/ที่ดิน/และพื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

26)  ส่งเสริมการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยให้บุคลากรทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพ และมีความสุขในการทำงาน รวมถึงระบบการพัฒนาบุคลากรทุกรูปแบบ ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และมีระบบที่เอื้อต่อการเข้าสู่ตำแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

*27) ส่งเสริมการจัดการเชิงระบบเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง การดูแลรักษาบุคลากร และการขับเคลื่อนให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการสร้างระบบและกลไกดูแลบุคลากรผู้มีความสามารถพิเศษ (Talent)

28)  ส่งเสริมการบริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและเป็นระบบ เพียงพอกับภารกิจ ภายใต้การปรับสมดุลของภาระงานทุกมิติ และกำหนดความเชี่ยวชาญบุคคล (สอนหรือวิจัย) เพื่อผลักดันการสร้างงานตามบทบาทของหน่วยงานให้บรรลุผล มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

29)  ส่งเสริมการจัดการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

30)  ส่งเสริมการสร้างกลไกและเอกลักษณ์เพื่อความภาคภูมิใจในความเป็นสงขลานครินทร์ตามวัฒนธรรมองค์กรหรือปณิธาน “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” และให้มีค่านิยม “PSU” ร่วมกัน

 

ทิศทาง ข้อ 6 : อื่น ๆ 

มี 1 นโยบาย ดังนี้

31)  อื่น ๆ   หมายความว่า ถ้ากรอบรายจ่ายไม่สามารถเข้ากับทิศทางข้อ 1-5 ได้  ให้ใส่ ทิศทางข้อ 6 (31) 

 

 

หมายเหตุ    

          ข้อที่มี ดอกจัน ( * )  จุดที่  มหาวิทยาลัยเน้นเป็นพิเศษ 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 เมษายน 2559 17:19 แก้ไข: 28 เมษายน 2559 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 น้ำขิง, และ Ico24 ปราณี .
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น