นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1202
ความเห็น: 0

งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (10) : แบบฟอร์ม [C]

 

 

 

 

             ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยให้คณะ/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด  มีทั้งหมด 10 แบบฟอร์ม  ซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานระดับคณะ   สำหรับหน่วยงานย่อยภายในคณะ/หน่วยงานอาจจะมีการจัดทำที่แตกต่างกัน  บางหน่วยงานอาจจะแยกย่อย ให้ภาควิชา/หน่วยงานไปจัดทำทุกแบบฟอร์ม  หรือให้จัดทำเฉพาะที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะ/หน่วยงานนั้น ๆ   หรือบางคณะ/หน่วยงาน จะจัดทำเฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง  โดยไม่ต้องลงลึกไปถึงภาควิชา/หน่วยงานหรือหน่วยงานย่อย  เนื่องจากมีการบริหารจัดการด้านรายรับและรายจ่ายอยู่ที่ส่วนกลางคณะทั้งหมด

 

              สำหรับแบบฟอร์มที่จัดทำในเล่มงบประมาณเงินรายได้แต่ละปี มีการจัดทำทั้งหมด 10 แบบฟอร์ม  ดังนี้


แบบฟอร์มที่ 1 วัตถุประสงค์และปริมาณงานที่จะทำในแต่ละแผนงาน/งาน/กิจกรรม

 

แบบฟอร์มที่ 2 ประมาณการรายรับงบประมาณเงินรายได้

 

แบบฟอร์มที่ 3 ประมาณการรายรับจำแนกเป็นรายไตรมาส

 

แบบฟอร์มที่ 4 สรุปรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ทั่วไปทั้งหมด

 

แบบฟอร์มที่ 4.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายที่สอดคล้องกับทิศทาง นโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

แบบฟอร์มที่ 5 สรุปประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2551


แบบฟอร์มที่ 6  รายละเอียดประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากการบริการวิชาการ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551

 

แบบฟอร์มที่ 7  สรุปงบประมาณรายจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

 

แบบฟอร์มที่ 8  สรุปประมาณการรายรับ 

 

แบบฟอร์มที่ 9  รายละเอียดประมาณการรายรับ 

 

แบบฟอร์มที่ 10  รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย 

 

 

created: 05 May 2016 14:54 Modified: 05 May 2016 15:05 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 เปตอง.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น