นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เอกสารหลักฐานในการยื่นถอนสภาพที่ดิน [C] 1272 0
มาตรา 8 และ มาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน [C] 2830 0
สัมมนา "ทิศทางและกรอบแผนการพัฒนาระยะยาว 15 ปี" ของ ม.อ. [C] 1421 0
ความเปลี่ยนแปลง [C] 982 0
สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจ [C] 887 0
ทบทวนแผนกลยุทธ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 1240 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (10) : แบบฟอร์ม [C] 1138 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (9) : รายรับที่ต้องหักสมทบเข้าส่วนกลาง ม.อ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 [C] 874 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (8) : แผนงาน/งาน [C] 1064 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (7) : 6 ทิศทาง 31 นโยบาย [C] 1147 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (6) : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงินเพื่อเพิ่มคุณค่า [C] 882 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (5) : ระบบบริหารมหาวิทยาลัยที่ทรงประสิทธิภาพ [C] 704 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (4) : ก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ [C] 810 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (2) : ทิศทางผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงระดับสากล [C] 692 0
งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 (1) : ทิศทางและนโยบาย [C] 606 0
การทำเอกสารเบิกจ่ายผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานระบบการเงิน [C] 850 0
ทำไม? เราถึงต้องนำ Lean มาใช้ [C] 823 0
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 748 0
โครงการพัฒนากระบวนการทำงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ Lean [C] 879 0
แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 871 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 10 : งบลงทุน [C] 973 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 9 : ค่าใช้จ่ายพนักงานเงินรายได้คณะฯ [C] 639 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 8 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ [C] 763 1
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 7 : แนวทางประมาณการรายรับจากผลผลิตทางการเกษตร [C] 790 2
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 6 : แนวทางประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา [C] 675 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 5 : วัตถุประสงค์ [C] 790 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 4 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ก้าวสู่ความเป็นสากล/นานาชาติ) [C] 599 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 3 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (การบริหารมหาวิทยาลัยและระบบวิทยาเขต) [C] 784 1
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 2 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ) [C] 561 0
ว่าด้วยเรื่องงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ตอนที่ 1 : นโยบายการจัดทำงบประมาณ (ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง) [C] 797 0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 832 0
พัฒนางาน สู่ผลงานที่มีคุณภาพ [C] 963 3
พิมพ์ และเว้นวรรค ชื่อ "หลักสูตร" อย่างไรให้ถูกต้อง [C] 824 2
Copy มาฝาก : 5 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน [C] 982 0
แรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป [C] 940 4
คำขวัญรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 [C] 5689 0
อัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1152 0
การมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพย์สินในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. 1285 1
ทำตัวให้ได้เหมือน "อูฐ ปลา หมา และควาย" [C] 2029 2
ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา [C] 1182 0
สุขที่ได้จากการอบรม “เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” [C] 1414 6
รอบปีการศึกษา 2557 [C] 924 1
ความเชื่อมโยงระหว่างรอบปีการศึกษา กับรอบปีงบประมาณ [C] 1748 0
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 (4) : วิธีจัดสรรเงิน [C] 1316 0
การหักเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะ : กรณีนักศึกษาไม่ชำระเงิน [C] 1297 2
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ ป.ตรี ปีการศึกษา 2557(1) : หลักการและเหตุผล [C] 1465 0
เงื่อนไขเวลา [C] 1424 2
"อะไร" เป็นสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร [C] 1128 2
เรียนรู้ "เอกสารถึงท่าน" ในระบบ E-document [C] 1411 1
กิจกรรมงานส่วนกลางคณะทรัพยากรธรรมชาติ [C] 994 2
ภาพบรรยากาศ Workshop : Systems Thinking [C] 1499 0
แหล่งงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2557 2569 0
การนำเสนอข้อมูล [C] 1141 3
ตามหา "นายทะเบียน" [C] 1095 1
ฐานข้อมูลนำไปสู่การ “แก้ไขปัญหา” [C] 1260 2
เวที "นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2556" [C] 1475 1
การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่? [C] 1444 2
ค่าของคน อยู่ที่ไหน? [C] 2075 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณ : ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ 1341 0
กระบวนการจัดทำเงินรายได้ : ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง 1076 0
สวัสดิการพนักงานเงินรายได้ 1411 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : สนับสนุนภารกิจหลัก 1011 1
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : วัตถุประสงค์การจัดทำงบประมาณ 1189 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : งบปกติ และเงินรายได้สะสม 2275 0
กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน 1547 0
ความสุขเล็ก ๆ : สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 1308 1
หลักการสร้างสายสัมพันธ์ในงาน 1322 2
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม 1754 0
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน 2290 2
เทคนิคการนำเสนอผลงาน 2068 5
"การโหวต" มิใช่แนวทางแก้ปัญหา 1415 4
สำรวจพื้นที่สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1441 0
หยิบ share รายงาน TOR 1540 0
คำที่มักพิมพ์ผิด 1361 1
การตั้งกรอบรายจ่ายเงินรายได้หน่วยงาน 1113 0
บอกกล่าวเล่าเรื่อง "ปัญหา" 1477 7
เมื่อเสนอผลงาน “ไม่ผ่าน” 945 1
นโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา 1367 0
แผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ในปี 2556 1788 0
ทำงานอย่างไรให้มีความสุข 1259 2
ประโยชน์การเข้าร่วมกิจกรรม 1103 0
การมอบหมายงาน 1844 0
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 1128 0
ผมไม่ใช่ลูกฟุตบอลนะครับ 1272 1
ระบบจะไม่ย้ำอยู่กับที่ 1113 0
เมื่อผลงานไม่สำเร็จ มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะทำอย่างไรดี? 1382 0
เมื่องานสำเร็จ คุณควรจะทำอย่างไร 1423 0
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก 1650 1
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาจากนักศึกษาต่างชาติ : ระดับปริญญาเอก 1564 2
กำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2557 3412 1
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางของ ม.อ. 1460 2
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การพัฒนาและบริหารคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ 1779 1
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การสื่อสาร และความใฝ่รู้ 1424 3
เทคนิคจัดการอารมณ์ตนเอง 1592 1
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : การปรับตัวเอง 1565 0
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ค้นหาตัวเอง 1590 2
ม.อ. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1514 0
การนำเสนอข้อมูล 1969 0
กริ๊ง กริ๊ง "ช่วยส่งเสียงหน่อย" 1523 1
เมื่อคุณเริ่มเป็นพนักงานใหม่ คุณควรปฏิบัติตนอย่างไร? 3138 5