นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 3 : 47 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2552 1569 1
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1944 0
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นปีการศึกษา 2549 1814 1
จะเริ่มต้นอย่างไรในการเขียนบันทึก 2317 4
Website ของหน่วยงานนั้นสำคัญอย่างไร (ตอนที่ 1) 1901 2
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ตอนที่ 3 1702 0
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ตอนที่ 2 1803 1
การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ตอนที่ 1 [C] 2113 0
การจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรณีพิเศษ [C] 6425 6
ประเภทของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [C] 2176 7
ค่าสอบวิทยานิพนธ์ และค่าสอบประมวลความรอบรู้ 1840 3
อัตราค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ ระดับบัณฑิตศึกษา 2056 1
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่ายของ ม.อ. 3664 7
ค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1647 1
ค่าธรรมเนียมการวิจัย 1857 1
ประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (ตอน 3 ) 2032 1
ประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (ตอน 2) 3755 7
ประสบการณ์ในการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี (ตอน 1) 3542 3
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การใช้ E-mail จาก Webmail ม.อ. อย่างไรให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 3485 7
PDCA-Par ฐานข้อมูลผลการจัดกิจกรรมคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2186 5
อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติสร้างชื่อเสียง ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2019 2
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (2) 4539 24
บทบาทเลขานุการที่ประชุม (1) 4556 7
สถิติข้อมูลรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าน้ำประปา) 22577 7
แผนปฏิบัติการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในปีงบประมาณ 2552 (2) 1705 2
แผนปฏิบัติการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ในปีงบประมาณ 2552 (1) 1967 4
ติเพื่อก่อ 2270 10
กฏแห่งพลังอำนาจ 1667 4
เมื่อมอนลี่จะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว ในเดือนกันยายน นี้ 3757 16
แก้ปัญหาการขึ้นหัวข้อ และย่อหน้าเองโดยอัตโนมัติ ในโปรแกรม Microsoft Word 6536 6
การ Zip File หรือการบีบอัด File 19949 22
การพิจารณางบประมาณเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2552 5336 0
ผลการปฏิบัติงานโครงการบริการวิชาการ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2551 1913 0
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 3) [C] 3882 3
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 2) [C] 4363 0
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ 2551 (ตอนที่ 1) 1793 0
ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร (ตอนที่ 1) [C] 3758 3
กองทุน กรอ. ให้สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถกู้ยืมเงินได้ในปีการศึกษา 2551 2321 1
ประมวลคำย่อที่มีการพูดถึง และใช้กันบ่อยในงานราชการ 10374 4
การนับช่วงเวลาการจัดทำรายงานข้อมูลในแต่ละเรื่อง จะนับกันอย่างไร 19769 6
ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2548 (ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ) 2361 1
รายงานผล ก.พ.ร. ด้านบริการวิชาการ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2551 2021 0
กติกาการใช้ E-mail ในการแจ้งตอบเรื่อง 1893 2
เราจะติดต่อ web site ในระบบ Share PSU ได้รวดเร็วได้อย่างไร 2956 11
แก้ปัญหาหัวข้อย่อย และเลขลำดับข้อใน Microsoft Word ที่ขึ้นเองโดยอัตโนมัติ 6952 9
การแจ้งตอบเรื่องทาง E-document (2) 3276 10
การปรับรูปแบบการทำงานใหม่ (1) 3104 3