นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2503
ความเห็น: 0

นั่งรถ เดินทางไปราชการอย่างมีความสุข

เรื่องเล่าจากอธิการบดี 226(17/2554)

มหาวิทยาลัยปรารถนาจะเห็นชาว ม.อ. นั่งรถเดินทางปฏิบัติราชการอย่างมีความสุข  ท่านอธิการบดีเล่าถึงประชาคมชาว ม.อ. วันนี้ดิฉันขอทำหน้าที่นำเรื่องเล่ามาให้ท่านผู้อ่านอีกช่องทางหนึ่ง

มหาวิทยาลัยของเราเชื่อมโยงกันระหว่าง 5 วิทยาเขตโดยทางรถยนต์เป็นหลัก บุคลากรร่วมประชุมร่วมสัมมนาร่วมกิจกรรม ก็ต้องเดินทางระหว่างกัน ส่วนใหญ่วิทยาเขตปัตตานี สุราษฎร์ธานี ตรัง และภูเก็ตเป็นฝ่ายเดินทางไปวิทยาเขตหาดใหญ่

โดยเฉพาะผู้บริหารวิทยาเขตปัตตานี บางสัปดาห์เดินทางมาหาดใหญ่ ทั้งมาประชุมที่หาดใหญ่ทั้งมาขึ้นเครื่องบินที่หาดใหญ่ บางสัปดาห์เดินทาง 3-4 ครั้ง วิทยาเขตภูเก็ต เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาบนถนน 6-7 ชั่วโมง กว่าจะถึงวิทยาเขตหาดใหญ่

นักศึกษาของเราเวลาเดินทางด้วยรถบัส ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นที่สุด โอกาสเกิดอุบัติเหตุต้องเป็น “ศูนย์” จริงๆ เอาลูกเขามาเลี้ยงแล้วก็ต้องดูแลให้ดีที่สุด  มหาวิทยาลัยจึงปรารถนาที่จะเห็นการเดินทางของชาว ม.อ. เป็นการเดินทางที่มีความสบายใจ มีความสุข มีความเพลิดเพลิน เหนื่อยกายแล้วไม่ต้องเหนื่อยใจในบางครั้งการเดินทางโดยรถยนต์ของมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยความตื่นเต้น เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวลุ้นแล้วลุ้นอีกว่าเมื่อไหร่จะถึงปลายทางด้วยความปลอดภัย  ก่อนเดินทางก็นึกว่าเที่ยวนี้จะราบรื่นดีหรือไม่

จึงฝันว่าถ้าเรามีระบบการบริการรถยนต์ราชการที่มั่นใจด้วยมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานของรถ และมาตรฐานของพนักงานขับรถ คนของเราคงจะมีความสุขมาก ปัจจุบันคุณภาพรถยนต์ดีขึ้น ขับได้เร็วขึ้น คุณภาพคนขับต้องดีขึ้น ความปลอดภัยจึงจะมี

ช่วงฟุตบอลโลก ท่านรองฯอุทัย กำชับนักกับพนักงานขับรถ ว่าไม่ให้ดูฟุตบอล อดหลับอดนอน แล้วมาขับรถในวันรุ่งขึ้นพนักงานขับรถ ก่อนขับทางไกลต้องได้รับการพักผ่อนที่ดีช่วงที่ขับมาถึงวิทยาเขตแล้ว ผู้โดยสารเข้าประชุม ระหว่างรอการประชุมเสร็จก็ต้องขับรถกลับวิทยาเขต ก็ควรมีที่พักผ่อน การขับรถขากลับจะได้สดชื่น

การขับรถ ความเร็วควรอยู่ในระดับความเร็วที่กำหนด ถึงแม้ว่าพนักงานขับรถจะมั่นใจว่าความเร็วที่ตนขับ 120-140 กม.ต่อชั่วโมง จะปลอดภัย แต่ผู้โดยสารเขาไม่คิดเช่นนั้น และเราก็เข้าใจดีว่าพนักงานขับรถก็รักชีวิตตนเอง รักครอบครัวตนเองเท่ากับเรา และพนักงานขับรถก็กลัวอุบัติเหตุ เพราะต้องรับผิดชอบความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางละเมิด

มาตรฐานของรถที่ขับ ก็ควรได้รับการดูแล การบำรุงรักษาเป็นไปตามที่กำหนด

กติกาของผู้โดยสารก็ต้องมี เช่นถ้าหากผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามมิให้มีการออกรถเด็ดขาด พนักงานขับรถต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้น ม.อ.เราน่าจะมีข้อกำหนดมาตรฐานการบริการรถยนต์และมาตรฐานการโดยสารรถยนต์ในระดับสากล

วันที่ 8 มี.ค.54 มีการประชุมคณะกรรมการประจำ ส.ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น หนึ่งในนั้นมีพนักงานขับรถ คือคุณเกษม   กอแล  ลูกจ้างประจำ 

ผมสนใจคุณเกษมเป็นพิเศษ เพราะปรารถนาจะเห็นการเดินทางของคน ม.อ. เป็น pleasure ไม่ใช่เป็น pressure จึงของความกรุณาท่านรองผู้อำนวยการสำนักฯ ท่านรองฯเสถียร ช่วยเขียนว่าคุณเกษมท่านมีอะไรเป็นพิเศษจึงได้รับรางวัล  ท่านรองฯเสถียรเขียนส่งมาตามรายละเอียดนี้

คุณเกษม กอแลได้รับการพิจารณาจากสำนักส่งเสริมฯให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2553 กลุ่มลูกจ้างประจำ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน

การครองตน
ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนา และนำคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี เป็นคนมีคุณธรรม รักครอบครอบครัว และมีความรับผิดชอบในครอบครัวสูง แม้ภรรยาเสียชีวิต ยังดูแลลูกๆให้มีความสุขและเล่าเรียนต่อในระดับสูงดูแลช่วยเหลือ อุปการะบิดามารดา และผู้มีพระคุณอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ มีการวางแผนการใช้เวลา การใช้จ่ายเงินโดยคำนึงถึงรายได้ ไม่มั่วสุมกับสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆวางตัวเป็นกลางในการทำงาน คอยประสานความเข้าใจ และให้อภัยผู้อื่นเสมอ

การครองคน
พูดจาสุภาพกับทุกคน อ่อนน้อมถ่อมตน ติดต่อประสานงานกับคนได้ทุกระดับ และมีความจริงใจกับทุกคนปฏิบัติตัวต่อทุกคนด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รู้จักให้และแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คำนึงถึงสิทธิผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็น ไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนร่วมงาน คำนึงถึงหมู่คณะก่อนตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อส่วนรวม ชื่นชมยินดีในความสามารถและความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน
 
การครองงาน
มีความพอใจในตำแหน่งหน้าที่และงานที่รับผิดชอบ ทุ่มเท ทำงานด้วยใจรัก มีความขยัน เสียสละ และไม่ปฏิเสธงานหรือละทิ้งงานที่รับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จ หากมีปัญหาอุปสรรค ก็จะแก้ไขให้ลุล่วงผ่านพ้นไปด้วยดีดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานตลอดเวลารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในการทำงาน

ลักษณะการทำงาน
ดูแลรักษาสภาพรถ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่องยนต์ ลมยาง น้ำกลั่น ล้างทำความสะอาดรถยนต์ แจ้งซ่อมรถยนต์เมื่อมีปัญหาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา ติดตามตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับฝ่ายพัสดุเพื่อแจ้งการต่อทะเบียน ทำประกันภัยรถยนต์ ทุกปีก่อนครบกำหนดบริการผู้รับบริการโดยการรับ-ส่ง ทุกระดับชั้นด้วยความเท่าเทียมกัน ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เคารพกฎจราจร ใส่ใจในความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกคน มีความตั้งใจที่จะดูแลและบริการผู้รับบริการให้เกิดความประทับใจตลอดเวลา รวมทั้งมีการบริการด้านการขนสัมภาระของผู้รับบริการ

กรณีที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์ให้ฝ่าย/งาน/สถานี ที่มีการจัดอบรมนอกพื้นที่ สามารถช่วยงานอบรมได้เป็นอย่างดี เช่น การรับลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม การแจกเอกสารอบรม และบางครั้งสามารถบันทึกภาพกิจกรรมในช่วงของการจัดอบรมด้วย หรือแม้ว่าผู้เข้าอบรมต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆเกี่ยวกับการอบรม ก็สามารถให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี บริการอัดสำเนาเอกสารการอบรมและเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ พร้อมทั้งช่วยจัดเรียง เย็บชุด/เล่ม ให้แก่บุคลากรในสำนักงานทุกฝ่าย/งาน/สถานี เมื่อต้องการใช้งาน ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของสำนักส่งเสริมฯ และหน่วยงานอื่น ๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯลฯ

บางส่วนจากคำสัมภาษณ์

 “ผมเริ่มทำงานที่สำนักส่งเสริมฯ ตั้งแต่ปลายปี 2522 เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ประจำสถานีบริการชุมชนปัตตานี ต่อมาได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เมื่อเดือนเมษายน 2523”

 “ผมทำงานด้วยความสุขและความสนุก นอกจากหน้าที่ขับรถยนต์แล้ว ผมทำทุกงานไม่ว่าการจัดอบรมเยาวชน การออกพื้นที่จัดกิจกรรม หรืองานอื่น ๆ ผมชอบที่สำนักส่งเสริมฯอยู่กันแบบพี่น้อง เป็นกันเอง มีอะไรก็พูดคุยกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความรักความผูกพันมาจนถึงวันนี้”

 “จุดเด่นของผมคือทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและพยายามทำงานให้เหนือกว่าหน้าที่ ทำด้วยใจบริการ เพื่อผู้รับบริการมีความสบายใจ บริการไม่จำกัดเวลา แม้จะเป็นช่วงวันหยุด สามารถเรียกใช้งานได้ตลอด”

 “อยากฝากน้องๆโดยเฉพาะพนักงานขับรถ ผมอยากให้เน้นในเรื่องความปลอดภัย การดูแลเอาใจใส่และรักษารถยนต์ การบริการและการดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ ทำงานด้วยใจ ไม่เกี่ยงงาน”

 “ผมภูมิใจที่ได้เริ่มทำงานและจะเกษียณการทำงานที่สำนักส่งเสริมฯ ที่แห่งนี้ช่วยเกื้อหนุนให้ชีวิตและครอบครัวของผม ทำให้ผมมีงานมีเงิน ดูแลครอบครัว ส่งเสียให้ลูกได้ร่ำเรียน ผมจึงตอบแทนสำนักส่งเสริมฯด้วยการทุ่มเททำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่เสมอมา”

พนักงานขับรถดีๆเก่งๆของ ม.อ.คงมีอีกมาก เพียงแต่ผมนำผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานอย่างเป็นทางการมาเรียนเป็นตัวอย่าง จึงขอขอบคุณพนักงานขับรถทุกคนที่ช่วยดูแลบุคลากร นักศึกษา รวมทั้งแขกผู้มาเยือน ด้วยดีตลอดมา

ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ท่านรองฯสมปองได้ส่งตัวอย่างของมาตรฐานการบริการรถยนต์วิทยาเขตปัตตานี  บอกถึงแนวทางปฏิบัติว่า - ทางวิทยาเขตปัตตานีได้กำหนดมาตรฐานการให้บริการของพนักงานขับรถดังนี้

-มีน้ำใจและจิตบริการที่ดี
-ตรงต่อเวลา
-แต่งกายสะอาดเหมาะสม
-พูดจาไพเราะ สุภาพ
-การบริการอย่างเสมอภาค
-มีมารยาทในการขับรถและรักษากฎจราจร
-รักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความสะอาด

ผช.กร ศรเลิศล้ำวาณิชได้ส่งมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานขับรถของวิทยาเขตหาดใหญ่มาดังนี้-

ด้านการดูแลรักษารถ
1. ให้ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ได้แก่
1.1 ลมยาง อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ครั้ง
1.2 น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ระบบชาร์ต และระบบไฟสัญญาณต่างๆ อย่างน้อย 2 สัปดาห์/ครั้ง
1.3 ระบบหล่อลื่นต่างๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือการใช้รถ
1.4 ระบบเบรก คลัช ระบบขับเคลื่อน อย่างน้อย 4 สัปดาห์/ครั้ง
1.5 ระบบจุดระเบิด และ/หรือระบบจ่ายเชื้อเพลิง อย่างน้อย 4 สัปดาห์/ครั้ง
1.6 ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบปัดน้ำฝน อย่างน้อย 2  สัปดาห์/ครั้ง
1.7 อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการขับขี่ที่ปลอดภัย อย่างน้อย 4 สัปดาห์/ครั้ง
1.8 ระบบปรับอากาศ อย่างน้อย 4 สัปดาห์/ครั้ง
1.9 ต้องเตรียมรถให้พร้อมและเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
2. ต้องล้างหรือทำความสะอาดรถ ทั้งภายนอกและภายใน ให้สะอาดอยู่เสมอ
3. เมื่อพบว่ามีอุปกรณ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการทันที

ด้านการบริการ
1. ต้องตรวจสอบเส้นทางการเดินทางล่วงหน้า
2. ต้องไปให้ถึงจุดนัดหมาย อย่างน้อย 5 นาที ในกรณีที่เป็นรถบัสต้องมากกว่า 10 นาที
3. ต้องตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารให้ถูกต้องตามที่แจ้งในใบสั่งงาน หากไม่ครบ ให้สอบถามผู้ที่รับผิดชอบในการขอใช้บริการทันที
4. ในกรณีที่ผู้โดยสารเกินจำนวนที่แจ้ง หากไม่เกินที่นั่งของรถอนุญาตให้เดินทางได้ แต่ถ้าหากเกินจำนวนที่นั่ง คำนึงถึงความสะดวก และปลอดภัยในการขับขี่เป็นอันดับแรก
5. ต้องให้ความช่วยเหลือ เช่น การเปิด – ปิดประตูรถ  ช่วยยกและจัดสัมภาระ ฯลฯ เป็นต้น
6. ต้องขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
7. ไม่ขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนดในการขอใช้บริการ
8. หากมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางในระหว่างการเดินทาง ต้องให้ผู้ขอใช้ติดต่อหรือแจ้งทางหัวหน้างานยานยนต์ หรือผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ก่อน และต้องได้รับอนุญาตก่อน จึงจะปฏิบัติได้
9. ไม่เปิดเครื่องสร้างความบันเทิง ตามที่ตนเองอยากจะดู หรือฟัง ควรเปิดเมื่อผู้ใช้บริการร้องขอ และต้องเปิดด้วยความดังแต่พอควร
10. ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศให้เย็นจนเกินไป โดยปกติให้ตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 24 – 26 องศาเซลเซียส

ด้านบุคลิกภาพ
1. ต้องมีอัธยาศัยไมตรี ต่อผู้รับบริการ
2. ต้องพูดจาด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ไม่ขู่ตะคอก แม้จะเป็นนักศึกษาก็ตาม
3. การแต่งกายต้องสุภาพ เหมาะสมกับเวลา และสถานที่ รวมถึงผู้ที่จะใช้บริการ
4. ในกรณีที่ไม่สามารถที่จะให้บริการได้ ต้องชี้แจงด้วยเหตุผลและความจำเป็น เช่นการออกนอกเส้นทาง การใช้เส้นทางที่เสี่ยงกับการตกหล่ม หรืออาจจะเกิดอันตรายกับรถ ฯลฯ เป็นต้น

ด้านอื่นๆ
1. หากต้องขับรถเดินทางไกล ต้องพักผ่อนให้เต็มที่ อย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง
2. ในกรณีที่ต้องขับรถไกลเกินกว่า 500 กิโลเมตร ต้องใช้พนักงานขับรถ 2 คน และห้ามขับรถติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมงต่อคน
3. ต้องเตรียมเสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว ยาสามัญ ยารักษาโรคประจำตัว ไว้ในรถอยู่เสมอ
4. ต้องศึกษาเส้นทางการเดินทางให้ละเอียด เพื่อป้องกันการหลงทาง และเสียเวลาโดยไม่จำเป็น


ทีมงานของมหาวิทยาลัยจะพยายามจัดทำให้สมบูรณ์มากขึ้นและนำสู่ความเข้มข้นของการปฏิบัติพร้อมกับการกำกับด้วยครับ และจะประกาศใช้ทั้ง 5 วิทยาเขตให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เราจะพยายามสร้างมาตรฐานใน ม.อ. นะครับ ทั้งมาตรฐานที่ผู้รับบริการคาดหวังจากพนักงานขับรถ ทั้งมาตรฐานที่พนักงานขับรถพึงได้รับการดูแลจากมหาวิทยาลัย

ด้วยความขอบคุณชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกท่าน

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข    อธิการบดี

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี มา ณ ที่นี้ค้ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 พฤษภาคม 2554 16:11 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2554 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ลมใต้ปีกEDU และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ