นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2417
comment: 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรศ ซ่วนยุก...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากธรรมชาติ

การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่(พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ซ่วนยุก

1.      ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เกียรตินิยม สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษาปี 2540

ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จบการศึกษาปี 2551

การฝึกอบรม

2557   การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจและวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล. 18-20 มิถุนายน 2557. หน่วยวิจัยการจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

2009   Workshop on “The role of nutrition research in sustainable aquaculture development”. 2-3 September 2009. Department of Aquatic Science and Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology.

2007   Visiting student at Department of Pathobiological Sciences, School of Veterinary Medicine, Louisiana State University, Baton Rouge, LA USA. 28 January 2007-4 January 2008.

2005   Workshop on “Carotenoid: The qualitative and quantitative analysis”. 28 March-1 April 2005. Aquatic Animal Health Research Center and Co-operative Research Networks, Ministry of Education.

2539   ฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการทำประมงทะเล. 8-22 ตุลาคม 2539. ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2.      ประสบการณ์ทำงาน/วิทยากร

ประสบการณ์ทำงาน เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มี.ค. 2541 – พ.ค. 2545), ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (17 ก.ค. 2552 – 17 ต.ค. 2556), ต่อมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (18 ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน) ตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (12 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน), รองหัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (20 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน) และ หัวหน้าศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (30 ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน)

3.      สาขา/ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ความเชี่ยวชาญ ทางด้านโรคสัตว์น้ำและการตรวจวินิจฉัย, ระบบภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ, การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลในการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ดำน้ำลึก (Scuba diving) พร้อมบัตรรับรองจากสถาบัน PADI

4.      เครื่องมือที่เชี่ยวชาญ

โดยรวมแล้วเป็นเครื่องมือและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ เทคนิคทางด้าน Molecular, PCR และเนื้อเยื่อวิทยา เป็นต้น

5.      ผลงาน/รางวัล

ผลงาน

5.1  ตีพิมพ์วารสารในประเทศ

ภัทรพร คงมี, นเรศ ซ่วนยุก, ปัญชลิกา เดชะมาก และวิไลวรรณ โชติเกียรติ. 2556. โปรตีนกระตุ้นเซลล์จับกินสิ่งแปลกปลอมในปลา. Thai J. Genet. S(1): 351-355.

ตรีชฏา แสงชัยศรี, สุวีณา บานเย็น, จริยา ปลัดอิ่ม, ประดิษฐ์ เพ็ชรจรูญ, ประหยัด ไชยลึก และนเรศ ซ่วนยุก. 2556. การประเมินค่าอัตราพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตของปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949). ว. วิทย. กษ. 44: 183-186.

นเรศ ซ่วนยุก, หิรัญ กังแฮ, เรวัตร คงประดิษฐ์ และกิจการ ศุภมาตย์. 2548.โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus). ว.สงขลานครินทร์ วทท. 22 (ฉบับพิเศษ 1): 307-319.

หิรัญ กังแฮ, นเรศ ซ่วนยุก, เรวัตร คงประดิษฐ์, สนั่น ศุภธีระสกุล และกิจการ ศุภมาตย์. 2548. ผลของน้ำมันเปลือกอบเชยเทศต่อการป้องกันโรคสเตรฟโตคอคโคซีสในปลานิลแดงแปลงเพศ. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 22 (ฉบับพิเศษ 1): 347-358.

กิจการ ศุภมาตย์, จรีพร เรืองศรี, สุภฎา คีรีรัฐนิคม และนเรศ ซ่วนยุก. 2543. ผลของอุณหภูมิปริมาณออกซิเจนละลายน้ำและความเป็นกรด-ด่างของน้ำต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคและองค์ประกอบเลือดในกุ้งกุลาดำ. ว.สงขลานครินทร์ วทท. 22 (ฉบับพิเศษ): 605-613.

กิจการ ศุภมาตย์, จรีพร เรืองศรี, สุภฎา คีรีรัฐนิคม และนเรศ ซ่วนยุก. 2543. ผลของการเกิดโรคติดเชื้อต่อระบบภูมิคุ้มกันโรคและองค์ประกอบเลือดในกุ้งกุลาดำ. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22 (ฉบับพิเศษ): 615-621.

กิจการ ศุภมาตย์, จรีพร เรืองศรี, สุภฎา คีรีรัฐนิคม และนเรศ ซ่วนยุก. 2543. การศึกษาองค์ประกอบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันโรคในกุ้งกุลาดำบนพื้นฐานของของเพศ (Sex) และขนาด (Size) และวงจรลอกคราบ (Molting cycle). ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22 (ฉบับพิเศษ): 623-632.

สุภฎา คีรีรัฐนิคม, จรีพร เรืองศรี, ไมตรี วรรณเดช, อภิญญา ส่งประดิษฐ์, นเรศ ซ่วนยุก, วีรพงษ์ เทพอักษร และกิจการ ศุภมาตย์. 2543. ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อวิบริโอเรืองแสง (Vibrio harveyi ) ในน้ำทะเล. ว. สงขลานครินทร์  วทท. 22 (ฉบับพิเศษ): 697-705.

นเรศ ซ่วนยุก, นรินทร์ สงสีจันทร์, อภิญญา ส่งประดิษฐ์, วีระพงษ์ เทพอักษร และกิจการ ศุภมาตย์. 2543. ผลของคลอรีนไดออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคและคุณภาพน้ำ. ว. สงขลานครินทร์ วทท. 22 (ฉบับพิเศษ): 707-715.

5.2  ตีพิมพ์วารสารต่างประเทศ

Suwannasang, A., Dangwetngam, M., Issaro, A., Phromkunthong, W. and Suanyuk, N. 2014. Pathological manifestations and immune responses of serotypes Ia and III Streptococcus agalactiae infections in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Songklanakarin J. Sci. Technol. 36: 499-506.

Suanyuk, N. and Dangwetngam, M. 2014. Identification and pathology of Lactococcus garvieae isolated from cultured and wild giant freshwater prawns (Macrobrachium rosenbergii de Man) in Thailand. Thai J. Vet. Med. 44: 325-333.

Suanyuk, N., Rogge, M., Thune, R., Watthanaphiromsakul, M., Champhat, N. and Wiangkum, W. 2014. Mortality and pathology of hybrid catfish, Clarias macrocephalus (Günther) x Clarias gariepinus (Burchell) associated with Edwardsiella ictaluri infection in Southern Thailand. J. Fish Dis. 37: 385-395.

Suanyuk, N., Mankhakhet, S., Soliman, H., Saleh, M. and El-Matbouli, M. 2013. Euclinostomum heterostomum infection in guppies Poecilia reticulata cultured in southern Thailand. Dis. Aquat. Org. 104: 121-127.

Itsaro, A., Suanyuk, N. and Tantikitti, C. 2012. Multiplex PCR for simultaneous detection of Streptococcus agalactiae, Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae: a case of S. agalactiae infection in cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and red tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus). Songklanakarin J. Sci. Technol. 34: 495-500.

Mankhakhet, S., Suanyuk, N., Tantikitti, C., Phromkunthong, W., Kiriratnikom, S., Lerssutthichawal, T. and Viriyapongsutee, B. 2012. Diplomonad flagellates of some ornamental fish cultured in Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 34: 487-494.

Supamattaya, K., Phromkunthong, W., Suanyuk, N., Soliman, H. and El-Matbouli, M. 2012. Spironucleosis in cultured red tilapia. Vet. Rec. 171:274.

Plongbunjong, V., Phromkunthong, W., Suanyuk, N., Viriyapongsutee, B. and Wichienchot, S. 2011. Effects of prebiotics on growth performance and pathogenic inhibition in sex-reversed red tilapia (Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus). Thai. J. Agric. Sci. 44: 162-167.

Suanyuk, N. and Itsaro, A. 2011. Efficacy of inactivated Streptococcus iniae vaccine and protective effect of b-(1,3/1,6)–glucan on the effectiveness of vaccine in red tilapia Oreochromis niloticus x O. mossambicus. Songklanakarin J. Sci. Technol. 33: 143-149.

Suanyuk, N., Sukkasame, N., Tanmark, N., Yoshida, T., Itami, T. Thune, R. L., Tantikitti, C. and Supamattaya, K. 2010. Streptococcus iniae infection in cultured Asian sea bass (Lates calcarifer) and red tilapia (Oreochromis sp.) in southern Thailand. Songklanakarin J. Sci. Technol. 32: 341-348.

Suanyuk, N., Fanrong, K., Ko, D., Gilbert, G. L. and Supamattaya, K. 2008. Occurrence of rare genotypes of Streptococcus agalactiae in cultured red tilapia Oreochromis sp. and Nile tilapia O. niloticus in Thailand–Relationship to human isolates? Aquaculture 284: 35-40.

5.3  ประสบการณ์ในงานวิจัย

5.3.1  งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

ชื่อโครงการ: โรคสไปโรนิวคลีโอซีสในปลานิลและปลาสวยงาม (ผู้ร่วมโครงการ)

แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

ชื่อโครงการ: ความสามารถในการต้านทานโรคของปลานิลแดงแปลงเพศต่อเชื้อ Streptococcus iniae เมื่อเลี้ยงด้วยอาหารเสริมอินนูลิน การแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์และซอยบีนโอลิโกแซคคาไรด์ (ผู้ร่วมโครงการ)

แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

ชื่อโครงการ: โรคติดเชื้อแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (หัวหน้าโครงการ)

แหล่งทุน : งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

ชื่อโครงการ: โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ซีโรไทป์ Ia และซีโรไทป์ III และการผลิตวัคซีนต้านทานโรค (หัวหน้าโครงการ)

แหล่งทุน : ทุนโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ปี 2554-2556

5.3.2  งานวิจัยที่กำลังทำ

ชื่อโครงการ: โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) และปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus) (หัวหน้าโครงการ)

แหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2557-2558

สถานภาพโครงการ: อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานอื่นๆ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานวิชาการ วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

รางวัลที่ได้รับ

2558   เกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะนักวิจัยร่วมที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประจำปี 2557 เป็นผู้เสนอผลงานวิจัยดีเด่นของซูปราคลัสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จากการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ชื่อผลงาน “การศึกษาเชิงบูรณาการเรื่องสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกระทุ”

2553   เกียรติบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในฐานะนักวิจัยที่มีผลงานเผยแพร่ทางสื่อมวลชนในระดับชาติ ปี 2552

2553   รางวัลชมเชยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2552 เรื่อง Streptococcosis of cultured fish in Thailand and vaccine development against the disease มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2552   รางวัลวิทยานิพนธ์ดี ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2551 เรื่อง Streptococcosis of cultured fish in Thailand and vaccine development against the disease คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

2552   Outstanding oral presentation award In: RGJ-Ph.D. Congress X, 3-5 April 2009. Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.

2547   Best poster presentation award In: RGJ Seminar Series XXX: Biosciences and Biotechnology for the Development of Southern Thailand, Friday 13 August 2004, Faculty of Agro-industry, Prince of Songkla University

2545   ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 4 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

2541   เกียรตินิยมอันดับสองระดับปริญญาตรี สาขาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6.      การนำเสนอผลงาน

ชุติมา คลิ้งขลิบ และนเรศ ซ่วนยุก. 2558. โรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลาหมอไทย (Anabas testudineus) ที่เลี้ยงในภาคใต้ของประเทศไทย. งานประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 9 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.  26-28 กุมภาพันธ์ 2558. มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.

Suanyuk, N., Dangwetngam, M. and Tantikitti, C. 2013. The immune response of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man) against Lactococcus garvieae infection. 1st International Conference of Fish and Shellfish Immunology. 25-28 June 2013, Vigo, Spain.

Suwannasang, A., Suanyuk, N. and Tantikitti, C. 2013. Phenotypic and genotypic characterization of Streptococcus agalactiae isolates from cultured tilapia in Thailand. 1st International Conference of Fish and Shellfish Immunology. 25-28 June 2013, Vigo, Spain.

Suanyuk, N., Itsaro, A., Suwannasang, A., Tantikitti, C. and Phromkunthong, W. 2013. Streptococcus agalactiae infection in tilapia cultured in Thailand and vaccine development against the disease. The 2nd Thailand National Research University Summit. 7-8 May 2013. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.

นเรศ ซ่วนยุก, อัครวิทย์ อิสสะโร และมัชลิน แดงเวชงาม. 2555. โรคแลคโตคอคโคซีสที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Lactococcus garvieae ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii). การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 7 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ.  6-8 ธันวาคม 2555. คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่.

Suwannasang, A. and Suanyuk, N. 2012. Characterization of Streptococcus agalactiae isolated from cultured tilapia in Thailand. 2nd Annual International Conferences Unsyiah & 8th IMT-GT Uninet Biosciences Conference. 22-24 November 2012. Aceh, Indonesia.

Rogge, M. L., Dubytska, L., Jung, T. S., Elkamel, A., Rennhoff, A., Suanyuk, N. and Thune, R. L. 2012. Atypical strains of Edwardsiella ictaluri from Asia. Aqua2012: Global Aquaculture Securing Our Future. 1-5 September 2012. Prague, Czech Republic.

Suanyuk, N., Itsaro, A., Watthanaphiromsakul, M., Champhat, N. and Waengkum, W. 2012. Edwardsiella ictaluri infection in hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) cultured in Southern Thailand. XV International Symposium on Fish Nutrition and Feeding. 4-7 June 2012. Molde, Norway.

Suanyuk, N. 2011. Studies on aquatic animal health and diseases at aquatic animal health research center, Aquatic Science, PSU. PSU-University of Miyazaki Joint Seminar Program. 13 December 2011. Faculty of Natural Resources, Prince of Songkla University.

Suanyuk, N. and Mankhakhet, S. 2011. Euclinostomum sp. infection in guppy Poecilia reticulata in southern Thailand. The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum. 21-25 April 2011, Shianghai, China.

Itsaro, A., Suanyuk, N. and Tantikitti, C. 2010. Detection of pathogenic gram-positive cocci bacteria in economic fish. The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint International PSU-UNS Conferences. 7-8 October 2010. Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand.

Sungsane, V., Thalee, T., Suanyuk, N. and Tantikitti, C. 2010. Development and histology of ovarian tussue of mud crab (Scylla olivacea).  The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint International PSU-UNS Conferences. 7-8 October 2010. Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla, Thailand.

Suanyuk, N., Sukkasame, N., Supamattaya, K. and Tantikitti, C. 2009. Effect of environmental factors on Streptococcus agalactiae infection in sex-reversed red tilapia Oreochromis niloticus x O. mossambicus. Asian Pacific Aquaculture 2009 and Malaysian International Seafood Exposition 2009. 3-6 November 2009. Kuala Lumpur, Malaysia.

Mankhakhet, S., Suanyuk, N., Supamattaya, N., Tantikitti, C., Phromkunthong, W. 2009. Hexamitid flagellate infection in ornamental fish cultured in Thailand. Asian Pacific Aquaculture 2009 and Malaysian International Seafood Exposition 2009. 3-6 November 2009. Kuala Lumpur, Malaysia.

Suanyuk, N., Beekman, J. B., Ko, D., Kong, F., Thune, R. L., Supamattaya, K. and Tantikitti, C. 2009. Streptococcus agalactiae infection in tilapia (Oreochromis sp.) and vaccine development against the disease. RGJ-Ph.D. Congress X, 3-5 April 2009. Jomtien Palm Beach Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand.

Suanyuk, N., Beekman, J. B. and Thune, R. L. 2007. Construction of ΔcpsD::cat mutant of Streptococcus agalactiae using a temperature-sensitive knockout vector. Phi Zeta Research Emphasis Day. 26 September 2007. Louisiana State University, School of Veterinary Medicine, Baton Rouge, LA USA.

Suanyuk, N. and Supamattaya, K. 2006. Characterization of pathogenic Gram-positive cocci from infected tilapia (Oreochromis sp.) and sea bass (Lates calcarifer). RGJ Seminar Series XLV: Innovation of Agricultural Resources, 8th September 2006, Seminar room, Faculty of Science, Prince of Songkla University. p 24-25.

Suanyuk, N. and Supamattaya, K. 2004. Pathogenicity of alpha-haemolytic group  B Streptococcus agalactiae in Oreochromis niloticus. 7th Asian Fisheries Forum 2004. 29 Nov.-4 Dec.2004. Equatorial, Penang, Malaysia.

Suanyuk, N. and Supamattaya, K. 2004. Pathogenicity of an alpha-haemolytic group B Streptococcus agalactiae in Oreochromis niloticus. RGJ Seminar Series XXX: Biosciences and Biotechnology for the Development of Southern Thailand, Friday 13 August 2004, Faculty of Agro-industry, Prince of Songkla University. p 25.

Supamattaya, K., Suanyuk, N., Kiriratnikom, S. and Ruangsri, J. 2001. Cell and tissue involved in the immune system in black tiger shrimp (Penaeus monodon). Proceeding of The JSPS-NRCT International Symposium on Sustainable Shrimp Culture and Health Management Diseases and Environment. September 30, 2001.  Tokyo University of Fisheries Tokyo, Japan.

7.      เหตุผลที่เข้ามาเป็นอาจารย์

มีความถนัดและชอบในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับโรคสัตว์น้ำ

8.      สิ่งที่อยากได้เพิ่มเติม

ครุภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานส่วนใหญ่เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน บางรายการมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี

9.      ปัญหาด้านเรียนการสอน

การเรียนการสอนกับนักศึกษาไม่ค่อยมีปัญหามาก เจอแต่ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน ซึ่งต้องพยายามกันต่อไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มิถุนายน 2558 10:39 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2558 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่สู่ S้hare PSU ค่ะ

ขออภัยค่ะ  น้อง Minny เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่

 6 พ.ค. 58 Share กล้วยปลอดโรค

 5 มิ.ย. 58  Share การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน

 


 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.80.3.192
Message:  
Load Editor
   
Cancel or