นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1464
ความเห็น: 0

ดร.จุฑามาศ แก้วมโน...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่(พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ประเด็นสัมภาษณ์

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวจุฑามาศ  แก้วมโน

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss Chutharmard  Kaewmano

ตำแหน่งปัจจุบัน   อาจารย์

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก  ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์  074-558809  E-mail : chutharmard.k@psu.ac.th

 

1. ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน

    การศึกษา

    ปริญญาเอก :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปฐพีวิทยา)

สาขาปฐพีวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ปริญญาโท :    วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

                                สาขาปฐพีวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ปริญญาตรี :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)

สาขาปฐพีศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-          เป็นศิษย์เก่า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

-          ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 

    การฝึกอบรม

    -  เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554-2559 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 260

    -  เข้าร่วมอบรม เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555

    -  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยสำรวจ เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2557

 

2. ประสบการณ์ทำงาน/วิทยากร

     -  พนักงานบริษัทเทอราโกร จำกัด

     -  ลูกจ้างชั่วคราว  กรมพัฒนาที่ดิน

 

3. สาขา/ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

                สาขาการสำรวจดิน  จัดการดิน  และอนุรักษ์ดินและน้ำ 

                วิชาสอน  ได้แก่

 1. วิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้น  (542-211)
 2. วิชาฟิสิกส์ของดิน  (542-331)
 3. วิชาธรณีวิทยา สัณฐานภูมิประเทศและดินประเทศไทย  (542-362)
 4. วิชาชลประทานเพื่อการเกษตร  (542-372)
 5. วิชาการอนุรักษ์และการจัดการดินและน้ำ  (542-471)
 6. วิชาสารสนเทศดินและการใช้ประโยชน์ (542-521)
 7. วิชาการจัดการดินเขตร้อนเพื่อความยั่งยืน  (542-524)
 8. วิชาแนวทางการจัดการดินเพื่อความยั่งยืน  (542-627)

 

4. งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

 1. โครงการวิจัยการจัดการดินในสวนยางพาราต่อตัวชี้วัดคุณภาพดินทางกายภาพ  (2557 - 2559)
  1. โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคผักในระบบไฮโดรโพนิกส์ โดยใช้ชีวภัณฑ์

Bacillus subtilis (ส.ค. 2557 – ต.ค. 2558)

       ในอนาคตจะทำวิจัยทางด้านการจัดการดิน และการอนุรักษ์ดิน

 

5. ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ

             - เครื่องวัดความชื้นในดินโดยการหาค่า pF Curve ในดิน

             - เครื่องมือศึกษาโครงสร้างดินและการกระจายตัวของอนุภาคดิน

 

6. ผลงานทางวิชาการ

หทัยกานต์  นวลแก้ว, จักรกฤษณ์  พูนภักดี, จุฑามาศ  แก้วมโน และจำเป็น  อ่อนทอง. 2556. การใช้ปุ๋ยและแนวทางการจัดการดินปลูกยางพาราในที่ลุ่มและที่ดอนในจังหวัดสงขลา. ว.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  8 (2) : 146-160.

จำเป็น  อ่อนทอง, พิรุณ  ติระพัฒน์ และจุฑามาศ  แก้วมโน. 2554. ปุ๋ยจุลธาตุช่วยเพิ่มคลอโรฟิลล์คาร์โบไฮเดรตที่ไม่อยู่ในโครงสร้างและพื้นที่ใบลองกอง. ว.ดินและปุ๋ย : 33 (4) : 286-298.

จุฑามาศ  แก้วมโน, เอิบ  เขียวรื่นรมณ์ และอัญชลี  สุทธิประการ. 2549. ผลกระทบของเกลือต่อดินที่ลุ่ม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44      30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2549.

จุฑามาศ  แก้วมโน. 2546. ความสัมพันธ์ระหว่างดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือกับสัณฐานภูมิประเทศ บริเวณ
ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา (Relationships between Salt Affected Soils and Landforms in the Northwest Part of Nakhon Ratchasima Province.) วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Kaewmano, C., I. Kheoruenromne, A. Suddhiprakarn and R.J. Gilkes. 2010. Chemistry and clay mineralogy of Thai Natraqualfs, pp. 33-36. In 19th World Congress of Soil Science, Soil Solutions for a Changing World. 1-6 August, Brisbane, Australia. (Published on CDROM).

Kaewmano, C. 2009. The Distribution Trends of Salt Affected Soils in Northeast Plateau Basins, Thailand. Doctor of Philosophy Thesis, Soil Science Major Field, Kasetsart University.

Kaewmano, C., I. Kheoruenromne, A. Suddhiprakarn and R.J. Gilkes. 2009. Aggregate stability of salt affected kaolinitic soils on the Northeast Plateau, Thailand. Australian Journal of Soil Research 47 : 697-706.

Kaewmano, C., I. Kheoruenromne, A. Suddhiprakarn and R.J. Gilkes. 2009. Agricultural potential of salt affected soils in Northeast Plateau, Thailand. In The Proceeding of 35th Congress on Science and Technology of Thailand, 15-17 October. Chonburi, Thailand.

Kaewmano, C., I. Kheoruenromne, A. Suddhiprakarn and R.J. Gilkes. 2009. Characteristic and implication of residual layers in Natraqualfs, Northeast Plateau, Thailand. In The Proceeding of 10th RGJ – Ph.D. Congress, 3-5 April. Chonburi, Thailand.

 

7. แรงจูงใจที่มาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

            เป็นศิษย์เก่า มีความผูกพันกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นคนสงขลาจึงอยากทำงานที่นี่           ได้ทำงานในสายงานด้านปฐพี ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองถนัด

 

8. ข้อเสนอแนะต่อภาควิชาธรณีศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ

         -  เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนส่วนใหญ่มีสภาพเก่า เสื่อมสภาพ คณะฯ เริ่มสนับสนุนให้จัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่มาทดแทน อยากให้เห็นความสำคัญของเครื่องมือ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การใช้เครื่องมือ  มีเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย เพื่อการวิเคราะห์ในเชิงลึก

        -  ควรปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ ในห้องเรียนที่เสื่อมสภาพ เพราะเมื่อเข้าไปใช้เครื่องแล้ว เครื่องขัดข้อง ภาพไม่คมชัด ต้องเปลี่ยนห้องเรียน ทำให้เสียเวลาในการสอน

       -  ควรมีการรณรงค์ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน เพราะมีนักศึกษาบางคนสแกนลายนิ้วมือเพื่อเช็คชื่อ       เข้าห้องเรียน แล้วเดินออก โดดเรียน  จะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการเข้าเรียน

 

                ทีมสัมภาษณ์

1.  ผศ.ดร.เชาวน์  ยงเฉลิมชัย                            หัวหน้าภาควิชาธรณีศาสตร์

2.  ดร.สุรชาติ  เพชรแก้ว                                   อาจารย์

 1. นางสาวสิขเรศ  แสงขำ                                 ผู้บันทึกการสัมภาษณ์
 2. นางสาวจินดารัตน์  พงศ์รัตนพิศุทธิ์               ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์
 3. นางสาวณาฐมิยา  หลีหเจริญกุล                    ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์
 4. นายสกนธ์  รัตนโกศล                                  ผู้ถ่ายภาพ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 กันยายน 2558 16:50 แก้ไข: 29 กันยายน 2558 16:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ