นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1284
comment: 0

เร่งหามาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต "แม่บ้าน" เข้าระบบประกันสังคมภายใน 1 ปี

มาตรการยกระดับคุณภาพชีวิต "แม่บ้าน"

 สืบเนื่องมาจากเมื่อเช้าขณะที่เดินเข้ามาที่โต๊ะทำงาน ก็พบ "วารสารประกันสังคม" ฉบับเดือนมีนาคม 2559 วางอยู่กลางโต๊ะ จึงเริ่มเปิดอ่านและพบว่า มีเนื้อหาที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับ "สวัสดิการ" อยู่หลายคอลัมน์ ในวันนี้จึงขอหยิบยก คอลัมน์ ที่เกี่ยวกับ "แม่บ้าน" มานำเสนอในอีกแง่มุมหนึ่ง ส่วนจะมีเนื้อหาที่น่าสนใจเพียงใดนั้น โปรดติดตามในย่อหน้าต่อจากนี้...

     นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือต่อสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เพื่อเรียกร้องขอเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยอ้างอิงคำนิยามของ "ลุกจ้าง" หมายความว่า ผู้ซึ่งทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้าง ซึ่งบัยญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 นั้น ขอเรียนว่าสำนักงานประกันสังคมคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผุ้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม จึงได้ออกแบบระบบประกันสังคมให้มีความครอบคลุมทั้งมาตรา 33,39 และ 40

     ในส่วนของอาชีพ "แม่บ้าน" และลูกจ้างภาคการเกษตรเป็นอาชีพที่ สปส. มีความห่วงใยไม่แพ้อาชีพอิสระอื่นๆ อย่างไรก้ดีพระราชกฤษฎีกา กำหนดลูกจ้างตามมตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2545 ได้กำหนดให้ลูกจ้าง มี 8 ประเภทกิจการ โดยรวมถึงอาชีพแม่บ้านและลูกจ้างภาคการเกษตร ไม่สามารถเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ได้ ดังนั้นในเบื้องต้น สำนักงานประกันสังคมจะส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้เข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเต็มที่และมีหลักประกันชีวิตที่ดีในอนาคต

      ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ในขั้นตอนให้สถาบันการศึกษาช่วยทำวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มลูกจ้างทำงานบ้าน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559-กรกฎาคม 2560 โดยจะสุ่มสำรวจ 2,000-3,000 คน จากจำนวนลูกจ้างทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา ในการหาแนวทางดูแลคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

       และผลสรุปของผู้ทำวิจัยอาจเสนอเป็น 2 แนวทางก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างทำงานบ้านเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือการพัฒนาระบบประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อรองรับการดูแลแรงงานกลุ่มนี้อยู่ ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ความคุ้มครองและการเพิ่มประสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมและคืนความสุขให้กับผู้ประกันตนตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนลูกจ้างต่อไป

ที่มา: วาสารประกันสังคม ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม 2559

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 พฤษภาคม 2559 17:07 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2559 17:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.186.91
Message:  
Load Editor
   
Cancel or