นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1568
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University” (7 ม.ค. 62) [C]

การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่ Smart University” วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องจุพา ชั้น 1 โรงแรมต้นอ้อย แกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หลักการและเหตุผล

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วและรุนแรงได้ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องกำหนดทิศทางหรือแผนการดำเนินงานด้านไอทีขององค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ ประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2570

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย/คณะ/ส่วนงาน เกี่ยวกับแนวคิด ทิศทาง นโยบาย และแนวทางการดำเนินงานด้านไอที เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปสู่การเป็น Smart University
2. เพื่อให้ผู้บริหารด้านไอทีระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/ส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแผนพัฒนาด้านไอทีภาพรวมที่จะใช้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านไอทีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านไอที คณะ/หน่วยงาน ทุกวิทยาเขต (คณะ/หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน)

อ่านรายละเอียด/สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://smartuniversity.psu.ac.th

**อัพเดท ชมภาพกิจกรรมวันประชุมเชิงปฏิบัติการได้ที่ https://smartuniversity.psu.ac.th/index.php/gall

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 25 December 2018 13:30 Modified: 08 January 2019 15:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น