นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2004
ความเห็น: 0

ความสุขแบบ 3 P สู่ Happy University

จัดองค์ประกอบการดำเนินการ Happy University ให้มีองค์ประกอบพื้นฐานของ 3 P คือ P1 - Physical สุขภาพดี P2 – Psychological จิตใจดี P3 – Place สถานที่ดีที่เน้นการจัดสภาวะแวดล้อมของสถานที่เพื่อให้คนสุขภาพดี และจิตใจดี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นับเป็นโอกาสดีที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้โอกาสนักสร้างสุของค์กรอีก 4 วิทยาเขต  ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักสร้างสุข โดยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  และที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นที่มาของคำว่า ความสุขแบบ 3 P

สิ่งแวดล้อมสร้างสุข ที่ สสส.
สสส. หรือ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การได้เข้าสู่ สสส. เป็นการเข้าสู่ “ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ” อาคาร Green Building ที่ออกแบบอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน   ระบบส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมายังที่จอดรถชั้นใต้ดิน  การเปลี่ยนน้ำเสียมาเป็นน้ำใช้ในอาคารเห็นได้ชัดจากสระน้ำใส ๆ บริเวณอาคาร   หลังคาสีเขียวที่เป็นพื้นที่ปลูกผักสวนครัว   และอีกหลายนวัตกรรมที่ออกแบบอาคารเพื่อให้สอดรับกับการดูแลสุขภาวะ และการประหยัดพลังงาน  

Happy

“ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ”  จึงได้ให้ความเข้าใจในการจัด องค์ประกอบของการเป็น “องค์กรแห่งความสุข” โดยความเป็นสุขภาวะ ควรประกอบด้วย ส.1 ความสุขทางกาย  ส.2 ความสุขทางใจ  ส.3 ความมีสภาพแวดล้อมที่ดี  ทั้ง 3 องค์ประกอบจะเกื้อหนุนกันอย่างขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้

Happy

สิ่งประทับใจที่ได้จาก สสส. คือ จะเห็นคำว่า SOOK  ในเกือบทุก ๆ พื้นที่ในอาคาร รับประทานอาหารเที่ยงด้วยมื้อสุขภาพ ข้าวน้ำพริกปลาทู  ไอศกรีมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  และการได้ชมนิทรรศการ การเรียนรู้สุขภาวะ และนอกเหนือจากนั้นก็ยังได้สัมผัสจากสถานที่ภายในอาคาร ที่ สสส. ได้จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาวะมากกว่าแค่การเป็นสถานที่ทำงาน

happy

ต้นแบบองค์กรสุขภาวะภาครัฐ  
  
เป็นความตื่นเต้นที่จะได้มาสัมผัสต้นแบบองค์กรสุขภาวะภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  การที่จะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านองค์กรสุขภาวะได้นั้น  การสนับสนุนจากผู้บริหารที่จัดให้มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง   รูปแบบการจัด ภายใต้การสร้างองค์กรในแบบองค์กรสีเขียว (Green Organization) องค์กรที่มีชีวิต (Living Organization) และองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing Organization) จัดกิจกรรมในแบบของสถานีความสุข Happy Station เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน  มีสโลแกนประจำของแต่ละสถานี ประกอบด้วย  1. Green Station "เพื่อเรา เพื่อโลก"  2. Health Station  "เปลี่ยนชีวิตใหม่  แข็งแรง สดใส ไร้โรค"  3. Learning Station "เปิดพื้นที่เรียนรู้ ผสานพลังสร้างสรรค์  งานลื่นไหลใจเบิกบาน"   4. Sharing Station "สถานีแห่งการให้ ที่คุณจะสุขใจจากการได้แบ่งปัน" 

Happy


ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจของแต่ละสถานี มีดังนี้
Green Station ได้แก่ โครงการสถานีผักที่ได้มอบโฉนดที่ดินให้แก่บุคลากรที่ประสงค์จะปลูกผัก  รวมทั้งมีกิจกรรมปลูกต้นอ่อนทานะตะวัน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ 5 ส นักประดิษฐ์   
Health Station ได้แก่ โครงการ ONE million steps for better me M4M มีการวัดสมรรถภาพทางกายเพื่อมอบรางวัล
Learning Station ได้แก่ NECTEC Fine Day ด้วยกิจกรรมหลากหลายเช่น  Made by You Decoupage for Mom
Sharing Station ได้แก่ กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน

Happy

กลยุทธ์ความสำเร็จจาก โครงการ Happy Station
1. มีการสร้างความตระหนักโดยการจัดทำสื่อต่าง ๆ  เผยแพร่คนในองค์กร ในรูปแบบโปสเตอร์  และข่าวสารต่าง ๆ สถานที่จัดเผยแพร่ที่ประสบความสำเร็จคือห้องน้ำ
2.  พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอและออกแบบกิจกรรมที่ตนสนใจ ทำให้มีกิจกรรมที่มากและหลากหลายที่จัดในแต่ละสถานีความสุข 
3. บรรยากาศการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นแบบเพื่อน พี่ น้อง เอื้อให้การทำงานร่วมกันทำได้อย่างราบรื่นและมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน
4. วัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  เช่น มีการพัฒนาโปรแกรมสุขภาพ E-Health เพื่อให้บุคลากรตรวจสมรรถภาพร่างกายของตนเอง

ดังนั้นจากภาพความสำเร็จของกิจกรรมที่ NECTEC เราจึงเห็นภาพของบุคลากรที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใส  รูปร่างสรีระที่พอเหมาะของบุคลากร  การจัดสถานที่ภายในองค์กรที่น่าอยู่น่าทำงาน  และมีการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม     

การไปดูงานของนักสร้างสุของค์กรจากองค์กร 2 แห่ง ที่กล่าวไปทำให้ได้แนวคิดในการจัดกิจกรรม Happy University ดังนี้
1. จัดองค์ประกอบการดำเนินการ Happy University ให้มีองค์ประกอบพื้นฐานของ 3 P คือ
P1  - Physical สุขภาพดี
P2 – Psychological จิตใจดี
P3 – Place สถานที่ดีที่เน้นการจัดสภาวะแวดล้อมของสถานที่เพื่อให้คนสุขภาพดี และจิตใจดี  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. การจัดกิจกรรมที่เน้นความเป็นระบบมากขึ้น มีการประเมินผลทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเพื่อให้สามรถวัดผลสำเร็จของโครงการได้ชัดเจน 
3. โครงการที่จัดทำในการดำเนินกิจกรรมควรเน้นการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน  เช่น  ทำอย่างไรให้คนรักสุขภาพ  พนักงานมีพื้นฐานของการให้และแบ่งปัน  การใส่ใจต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

"การสร้างมหาวิทยาลัยห่งความสุข Happy University เป็นความร่วมมือของทุกคนในองค์กร  ทั้งผู้บริหาร   บุคลากร อาจารย์  นักศึกษา ที่จะร่วมในการสร้างบริบทต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ความเป็นองค์กรแห่งความสุข  เป็นองค์กรที่คนมีสุขภาพดี  (Physical)   และ จิตใจดี (Psychological)  ละเป็นสถาบันที่มี สภาพแวดล้อมความเป็นอุดมศึกษาที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน (Place) นี่คือที่มาของ 3 P สู่ Happy University"

บันทึกจาก การศึกษาดูงานที่ สสส. และ NECTEC วันที 29 พฤษภาคม 2558หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 มิถุนายน 2558 11:37 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2558 12:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 44.192.22.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ