นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1457
ความเห็น: 1

"21 ตุลาคม" ร่วมรำลึกในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

           คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะทรัพยากรที่รื้อฟื้นได้ (Renewable Resources) เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ การผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปปฏิบัติงานด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับนำมาใช้ในการจัดการทรัพยากร ทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์และกระบวนการสุดท้าย คือ การบริการวิชาการ เพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภาค ประเทศ และนานาชาติ   

          นับจากก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน  คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ปฏิบัติภารกิจตามกระบวนการหลักที่ได้ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  ได้ผลิตบัณฑิตมาแล้วจำนวน 35 รุ่น  รวมบัณฑิตกว่า  6,700 คน มีการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน  และพัฒนาการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า  ตลอดถึงการให้บริการวิชาการสู่สังคมจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  ในวาระโอกาสที่คณะทรัพยากรธรรมชาติครบรอบ 40 ปีการก่อตั้ง  ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 นี้   คณะฯจึงได้ถือโอกาสอันน่าปิติยินดีนี้  ในการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี  วันก่อตั้ง  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร  และก่อให้เกิดความกลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีกันในทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับในการขับเคลื่อนคณะทรัพยากรธรรมชาติตลอดมา  ทั้งผู้เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์  บุคลากร  ศิษย์เก่า  นักศึกษาปัจจุบัน  เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเพื่อขับเคลื่อนคณะทรัพยากรธรรมชาติก้าวต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน.

 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 20 October 2015 17:49 Modified: 26 October 2015 17:41 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
12 November 2015 14:24
#104173

ร่วมแสดงความยินดีกับประชาคมทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ด้วยค่ะ

21 ต.ค เป็นวันพยาบาลแห่งชาติด้วยค่ะ

จริงใจ ไมตรี

ยาดมเองจร้า

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.213.192.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ