นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 5590
ความเห็น: 7

21 ตุลาคม เป็นวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ตอน 1)

บอกเล่าโดย ผศ.ดร.เจือ สุทธิวนิช

 

 

 

            วันที่ 21 ตุลาคม นี้ จะเป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของคณะทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือ เป็นวันที่รัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติจัดตั้ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบิกษา เล่มที่ 92  ตอนที่ 217  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518   และมีท่านคณบดีคนแรกคือ ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช                        

           และในปีนี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีอายุ  33 ปี  ดังนั้นจึงขอนำเรื่องการบอกเล่า ประวัติการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องบอกเล่าจากคณบดีคนแรกของคณะทรัพยากรธรรมชาติ คือ  ท่าน ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช  ปัจจุบันท่านมีอายุ 78 ปี  (เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2473)  เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน   ซึ่งบทความเหล่านี้ท่าน ประธานคณะทำงานรวบรวมข้อมูลประวัติ พัฒนาการ และหอประวัติศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ)  ได้เห็นว่า มีประโยชน์อย่างมากหากได้นำบทความของท่านเผยแพร่ให้บุคคลรุ่นหลังได้ทราบ โดยเฉพาะบุคลากรทุกคนที่เข้ามาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งควรจะทราบถึงประวัติ และความเป็นมาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ              

               สำหรับบทความนี้ ท่านเขียนขณะที่ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้เขียนบันทึก บอกเล่า และให้ข้อมูลแก่คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อจัดทำหนังสือหอประวัติศาสตร์ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     ดังนั้นจึงได้รับอนุญาตจากท่าน ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช  เพื่อนำมาเผยแพร่ ณ เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระบบ Share PSU ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งท่านได้อนุญาตแล้ว และส่งข้อมูลที่บรรจุลงในแผ่น CD  โดยท่านแจ้งว่า ข้อมูลชุดนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่
ณ วันที่
2 สิงหาคม 2551  (ชุดใหม่ล่าสุด)           

                ดังนั้นดิฉันในฐานะเลขานุการคณะทำงานรวบรวมข้อมูลประวัติฯ  จะดำเนินการนำบทความของท่าน ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวณิช  ที่ได้มีการเขียนบอกเล่า  ทั้งหมด (ทุกข้อความ) ขอบันทึกไว้ในเว็บไซต์ เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (Share PSU) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทราบค่ะ.   ซึ่งได้ท่าน ผศ.ดร.เจือ  สุทธิวนิช  ได้กล่าวดังนี้

       ได้มีการบันทึกประวัติ พัฒนาการ และผลงานของคณะทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่อๆเอาไว้แล้วในหนังสือที่ระลึก ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 243 - 261 ที่อ่านดูแล้วน่าชื่นใจในความเจริญเติบโตของคณะของเราเรื่อยมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน   กระนั้นก็ตาม ในฐานะ ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติมาตั้งแต่เริ่มต้น   ผมเห็นว่ายังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องที่น่าจะนำมาบันทึกไว้ให้เป็นที่ทราบกันอย่างเปิดเผย  จะได้เป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังตามสมควร  และเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ในความถูกต้องแม่นยำของเรื่องราวในอดีตที่จะนำมาบอก  ผมจึงขอเล่าเฉพาะเรื่องจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเท่านั้น   ส่วนเรื่องที่น่ารู้ น่าสนใจอื่นๆที่น้องๆคนอื่นเขารู้ เขาเห็น มากกว่าใคร  เพราะเขาคลุกคลีอย่างใกล้ชิดกับเหตุการณ์เหล่านั้นมาโดยตลอด   ผมได้ขอร้องให้น้องๆผู้นั้นเป็นผู้บอกเล่าด้วยตัวของเขาเอง โดยผมจะเรียงเรื่องเหล่านั้นตามลำดับต่อๆ กันไป       

1. จุดเริ่มต้นของการบุกเบิกก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ         
           
เมื่อประมาณ 34 ปีก่อนนั้น ครั้งแรกผมยังไม่ทราบเลยว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีสภาพ เป็นอย่างไร ได้แต่นึกเดาไปเรื่อยๆ ระหว่างที่ฟังท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข กุลละวณิชย์  บอกเล่าอย่างย่อๆว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในขณะนั้นมี 2 วิทยาเขต คือวิทยาเขตหาดใหญ่กับวิทยาเขตปัตตานี    คนทั่วไปที่นั่น เรียกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ม.อ. ซึ่งก็คงเป็นเพราะได้เห็นตัว อักษร และ ที่ประดิษฐ์อยู่ในตรามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ติดอยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัย    ม.อ. นี้คือตัวอักษรนำในพระนาม มหิดลอดุลยเดช  ในสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์    

               ม.อ.หาดใหญ่ตั้งอยู่ติดเขา คอหงส์ มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อยู่ถัดลงมา    มีเนื้อที่รวมประมาณ 800 กว่าไร่  เป็นพื้นที่ราบประมาณ 500 ไร่ และเป็นพื้นที่บนเชิงเขาอีกประมาณ 300 ไร่   

 

                                            ( ภาพจาก  มนัส-พามดา : หอประวัติ ม.อ )   

             ม.อ.หาดใหญ่ในปัจจุบัน  เห็นอ่างเก็บอยู่น้ำติดเชิงเขาคอหงส์ และอาคารสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย   คณะทรัพยากรธรรมชาติอยู่ทางขวามือตอนบนเป็นพื้นที่สีเขียวมีถนนผ่ากลาง  ตัวตึกคณะสีเทาอยู่ลึกเข้ามาข้างใน 

            ที่ดินแปลงนี้ คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทรเป็นผู้บริจาคให้เพื่อการก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  การบุกเบิกก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ที่วิทยาเขตหาดใหญ่นั้น ได้มีการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์สำเร็จแล้ว และคณะแพทย์ศาสตร์ก็กำลังจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกในไม่ช้า  ต่อจากนั้นก็จะมาถึงคณะเกษตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  และคณะอื่นๆอีกต่อไปตามลำดับ   ส่วนที่วิทยาเขตปัตตานีมีเนื้อที่ 193 ไร่  อยู่ติดทะเลที่ตำบล รูสะมีแล ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นแปลว่า สนเก้าต้น   วิทยาเขตปัตตานีมีคณะที่ก่อตั้งสำเร็จเรียบร้อยแล้วในขณะนั้นเพียงคณะ คือคณะศึกษาศาสตร์ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 

ปล. โปรดติดตามตอน 2 ค่ะ  

 

สร้าง: 16 ตุลาคม 2551 15:46 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 12:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
KaN [IP: 192.168.100.112]
17 ตุลาคม 2551 10:11
#36932

เนื่องจากครบรอบการก่อตั้งทางคณะฯก็ได้จัดงานทำบุญตักบาตรในวันที่ 25 ตุลาคม 2551 พี่มอลลี่ต้องมาร่วมงานด้วยนะค่ะimages

เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม เข้ามาอ่านและขอบคุณที่คุณมอลลี่นำเรื่องดีๆ มาเผยแพร่ ให้ชาว มอ. ทราบครับ

  • ขอบคุณ ผู้ดูแลระบบ Share PSU  ที่กำหนดหัวข้อ "ประวัติศาสตร์" ให้ค่ะ 

     "น้องยามเฝ้า Share psu" คนนี้ค่ะ              P

Ico48
pisit [IP: 61.19.67.53]
13 พฤศจิกายน 2553 12:28
#61562

ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูลประวัติความเป็นมาอย่างย่อ ของ มอ.

 

อยากนำลงไปใส่ในเว็บบอร์ดสงขลา ที่ http://www.songkhlagroup.com  ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ครับ

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
13 พฤศจิกายน 2553 23:02
#61571
  • ยินดีทุกบันทึกค่ะ หากนำไปเผยแพร่แล้ว ขอความกรุณา link แจ้งให้ทราบด้วยค่ะ.
Ico48
เบิ้ม จอบแปด [IP: 58.8.203.133]
20 มกราคม 2556 13:02
#83473

เราชาวทรัพยากรธรรมชาติทั้งอดีตและปัจจุบันน่าจะร่วมใจกันจัดสร้างรูปหล่อจำลองของบุรพาจารย์ที่เป็นผู้ให้กำเนิดคณะของเรา แล้วตั้งประดิษฐานไว้ที่คณะ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพเชิดชูบูชาในคุณูปการของท่านไว้เพื่อเป็นศุนย์รวมจิตใจและจิตวิญญาณของพวกเราสืบไปนะครับ ส่วนจะเป็นบุรพาจารย์ท่านใดนั้น พวกเราชาวทรัพย์จะต้องร่วมกันพิจารณาครับ......จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา..../เบิ้ม จอบแปด ๒๗๔๓๐๐๙

เชิญชวนทุกท่านเข้ามาอ่านประวัติคณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะ

21 ต.ค. 56 คณะทรัพยากรธรรมชาติครบรอบ 38 ปี ค่ะมีงานทำบุญเลี้ยงพระครบรอบการก่อตั้งคณะฯ ณ ลานชั้น 1  อาคาร 3 เริ่ม 9.15 -12.00 น.  

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.67.179
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ