นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สายลม ^_^
Ico64
นาย มนตรี สิงห์สุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1449
ความเห็น: 0

องค์กรที่มีความคล่องตัว

            องค์กรที่มีความคล่องตัวหรือมีความยืดหยุ่น (The Flexible Organization) หมายถึงองค์กรที่พร้อมจะตอบสนองความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสังคมได้ตลอดเวลาและส่งผลทำให้มีกำไร หรือสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้

            ซึ่งองค์กรที่มีความคล่องตัวหรือความยืดหยุ่นสูงมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

            1.เป็นองค์กรที่เน้นประสิทธิผล (Emphasis on Effectiveness) องค์กรเช่นนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใดๆบ้าง แม้จะกระทบกับตัวบุคคลหรือกระทบกับบางหน่วยงานก็ต้องดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องได้รับการสร้างทัศนคติให้เห็นว่าการกระทำที่จะมีผลดีต่อบริษัทต้องมาก่อน

            2.เป็นองค์กรที่ทุกคนยอมรับในการเปลี่ยนแปลง (Acceptance of Changes) คุณลักษณะนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้องค์กรคล่องตัวมาก และมีประโยชน์มากต่อฝ่ายจัดการ ในส่วนที่เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อส่วนรวม และทุกคนได้มองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งธรรมดาที่จะต้องมีเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตไปข้างหน้า

            3.เป็นองค์กรที่กระจายอำนาจการตัดสินใจไปอยู่ในระดับต่างๆอย่างเต็มที่ (Free Power Flow) การตัดสินใจต่างๆได้มีการวางระดับการตัดสินใจไว้ในทุกระดับเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้แนวทางที่ได้วางไว้อย่างกว้างๆ จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความภาคภูมิใจในการทำงาน และทำให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย

            4.เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่นในการโยกย้ายทรัพยากรไปใช้ในจุดที่จำเป็นได้อย่างคล่องตัว (Flexible Resource Allocation) ไม่ว่าเรื่องของกำลังคน กำลังทรัพย์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ สามารถโยกย้ายไปให้กับหน่วยงานที่จำเป็นมากกว่าหรือเพื่อการปฏิบัติ งานในภาวะที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาของหน่วยงานต่างๆได้อย่างทันท่วงที

            5.เป็นองค์กรที่ใช้เน้นหนักทางการตลาด (Marketing Orientation) เป็นการใช้แนวคิดทางการตลาดมาใช้กับทุกหน่วยงานที่ต้อง"ขาย" หรือ "ให้บริการ" กับทุกหน่วยงานทั้งกับหน่วยงานภายใน และกับหน่วยงานของลูกค้า

            6.เป็นองค์กรที่เน้นหนักทางเทคโนโลยี (Technology Orientation) แปลว่าจะมีการติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนำมาใช้ อย่างกว้างขวางและนำมาให้ความรู้แก่ บุคลากรในองค์กรอย่างทันท่วงที

            7.เป็นองค์กรที่กระจายข้อมูลข่าวสารให้รับรู้กันทั่วในทุกเรื่องทั่วทั้งองค์กร (Free Information Flow) ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจในจุดมุ่งหมายและรู้ความเป็นไปขององค์กรในทุกด้าน ทำให้ทุกคนได้เข้าใจองค์กรเป็นอย่างดี อันจะทำให้เขาได้ทราบว่าเขา (ทุกคน) จะหาทางชาวเหลือองค์กรได้อย่างไรบ้างที่จะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้

            8.เป็นองค์กรที่มีผู้ที่มีความรู้ทางการบริหารอยู่มากพอ (Excess Managerial Capacity) เพื่อให้องค์กรสามารถตั้งหน่วยงาน หรือขยายข่ายงานออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีบุคลากรพร้อมที่จะเข้าไปรับผิดชอบในหน่วยงานใหม่ๆนั้น

            9.เป็นองค์กรที่เน้นการทำงานเป็นทีมในแต่ละโครงการ (Project Teams) เพื่อระดมความรู้ความสามารถเข้ามาดำเนินการในงานใหม่ๆ และมอบหมายให้ร่วมกันรับผิดชอบกันไปเลย จะทำให้การทำงานรอบคอบ ทำงานให้งานได้รับการประสาน ได้รับการร่วมมือ กันอย่างเต็มที่การในการเริ่มงานของโครงการใหม่นั้น

           10.เป็นองค์กรที่เน้นผลผลิตที่ออกมาจากการบริหารที่มีผลต่อองค์กรโดยส่วนรวม (Focus on Output) นั่นคือการพิจารณาผลงานของผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานนั้น จะไม่ถามกันว่า "เขาทำอะไร" (What did he do?) แต่คำถามจะลึกกว่านั้น ว่า "เขาได้ผลิตอะไรให้กับองค์กร" (WHAT Did He Produce for the Organization) 

              การเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวนั้นคงจะมีคุณลักษณะอื่นๆอีก แต่อย่างน้อยก็พอมองเห็นได้ว่าองค์กรที่เรียกว่า "มีความยืนหยุ่น" มีอยู่จริงและต้องมีคุณสมบัติบางอย่างเป็นพิเศษ ส่วนจะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้น แน่นอนว่าคงมีบางส่วนที่เป็นตัวร่วม และคงมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นของแต่ละธุรกิจต่างกันออกไป

ขอขอบคุณความรู้จาก : thaitrainingzone.com

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 พฤษภาคม 2557 14:14 แก้ไข: 10 พฤษภาคม 2557 14:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 LeeO, Ico24 pompom, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.76.48
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ