นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

อ่าน: 1048
ความเห็น: 0

สรุปในรอบปี2552 ม.อ.มีข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 27.25 ข่าว/เดือน

สรุปในรอบปี2552 ม.อ.มีข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 27.25 ข่าว/เดือน

        ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนหนึ่งมาจากการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย

     งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สรุปและวิเคราะห์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนของคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในรอบปี2552 พบว่า

-ระหว่างมกราคม – ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอข่าว บทความ ผ่านสื่อมวลชน โดยได้รับการเสนอข่าวรวม 327 ข่าว เฉลี่ยเดือนละ 27.25 ข่าว


          พื้นที่ที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง จำนวน 202 ครั้ง
พี้นที่ที่ได้ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จำนวน 103 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการนำเสนอข่าวในภาพรวม จำนวน 129 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นข่าวของวิทยาเขตต่างๆ 198 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 60

       โดยเมื่อจำแนกตามวิทยาเขตและเขตการศึกษา พบว่ามีข่าวตีพิมพ์จำนวน 198 ข่าว เป็นข่าวของวิทยาเขตหาดใหญ่ 129 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 60 เป็นข่าวของวิทยาเขตปัตตานี 37 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 19เป็นข่าวของวิทยาเขตภูเก็ต 22 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 11 เป็นข่าวของเขตการศึกษาตรัง 6 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3 และเป็นข่าวของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี4 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 2 ตามลำดับ

       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการนำเสนอข่าว เผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์และเวบไซต์ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2552 โดยมีการนำเสนอข่าวของ คณะ/หน่วยงาน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 1.แพทยศาสตร์ จำนวน 27 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 20.9) 2.วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 15 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 11.6) 3.สำนักวิจัยและพัฒนา/ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 14 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 10.8) 4. ทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 12 ข่าว (ร้อยละ 9.3) 5.วิทยาศาสตร์จำนวน 11 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 8.5) 6.อุตสาหกรรมเกษตร 7 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 5.4 ) 7.ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวน 7 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 5.4 ) 8.แพทย์แผนไทย จำนวน 7 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 5.4 ) 9.วิทยาการจัดการ จำนวน 6 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 4.6 ) 10.เภสัชศาสตร์ จำนวน 4 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 3 )

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการนำเสนอข่าวเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์และเวบไซต์ เดือนมกราคม –ธันวาคม 2552 ในภาพรวม 17 และข่าวของคณะ/หน่วยงาน 21 ข่าว ประกอบด้วย ได้แก่ 1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 11 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ52.3) 2.คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 4 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ19) 3.สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 3 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 14.5) 4.คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 2 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 4.8) 5.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ข่าว ( คิดเป็นร้อยละ 4.8 )

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีการนำเสนอข่าว ในสื่อหนังสือพิมพ์และเวบไซต์ เดือนมกราคม –ธันวาคม 2552 ตามลำดับดังนี้ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 ข่าว (คิดเป็นร้อยละ 50 )ข่าวในภาพรวม 9 ข่าว( คิดเป็นร้อยละ 41) ตามด้วยข่าวของคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต หน่วยงานละ 1 ข่าว( คิดเป็นร้อยละ 4.5)

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีการนำเสนอข่าว ในภาพรวมจำนวน 4 ข่าว และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง มีการนำเสนอข่าว ในภาพรวมจำนวน 6 ข่าว

        ข่าว ม.อ.เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง เดือน มกราคม –ธันวาคม 2552 เรียงลำดับตามจำนวนข่าวที่นำเสนอ 10 ลำดับดังนี้ 1.มติชน 2.ไทยรัฐ 3.เดลินิวส์ 4.กรุงเทพธุรกิจ 5.ผู้จัดการ 6.ข่าวสด 7.ฐานเศรษฐกิจ 8.สยามรัฐ 9.ไทยโพสต์ 10.ประชาชาติ โดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลางเฉลี่ยเดือนละ 16.83 ข่าว

       ข่าวม.อ.เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และนิตยสาร เดือน มกราคม –ธันวาคม 2552 เรียงลำดับตามประเภทของข่าว ดังนี้ 1.การศึกษา 2.วิจัย 3.การเมือง 4.สังคม 5.บริการวิชาการ 6.สาธารณสุข 7.ชายแดนใต้ 8.สิ่งแวดล้อม 9.เศรษฐกิจ 10.กีฬา

        และข่าว ม.อ.เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดือน มกราคม –ธันวาคม 2552 ตามลำดับดังนี้ สมิหลาไทมส์ โฟกัสภาคใต้ ไทยแหลมทอง ไทยธุรกิจภาคใต้ ไทยแลนด์นิวส์ ทางไท สมาร์ทนิวส์ ขวานทอง สยามทักษิณ โดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเฉลี่ยเดือนละ 8.5 ข่าว

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส. ม.อ.  รายงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2553 09:36 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2553 09:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ