นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1259
ความเห็น: 0

สกว. ประเมิน 9 ภาควิชาของ ม.อ. ระดับดีและดีเยี่ยม

สกว. ประเมิน 9 ภาควิชาของ ม.อ. ระดับดีและดีเยี่ยม

9 ภาควิชาของ ม.อ. ได้รับคะแนนการ ประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) อยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม) และ ระดับ 4 (ดี)

       รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยเชิงวิชาการ ใน 3 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ และ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี โดยมีภาควิชาหรือสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้ารับการประเมินทั้งหมด 207 ภาควิชา

     การประเมินในครั้งนี้จะเป็นการประเมินแบบอิงกลุ่ม แต่ละสาขาจะได้ผลการประเมินแบบ rating แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่

ระดับ 5 = ดีเยี่ยม ระดับ 4 = ดี ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = ควรปรับปรุง ระดับ 1 = ควรปรับปรุงโดยด่วน

      ทั้งนี้ภาควิชาหรือสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับ 5 (ดีเยี่ยม) และระดับ 4 (ดี) มีจำนวน 9 ภาควิชา ดังนี้

สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมีดังนี้

(1) บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือ Proceedings ของการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2550 - 2551 (1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2551) โดยต้องเป็นบทความวิจัยที่ระบุชื่อหน่วยงานของผู้นิพนธ์ที่ขอรับการประเมิน และเป็นบทความวิจัยฉบับเต็ม (ไม่นับรวมบทความที่ตีพิมพ์เฉพาะบทคัดย่อ) (2) สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ที่แสดงชื่อผู้ประดิษฐ์และวันที่ที่ได้รับการอนุมัติ (3) รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งและสังกัดในสาขาวิชา/ภาควิชา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

     อนึ่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ถือว่าหน่วยงานที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมและดี นั้นมีคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการอยู่ในระดับนานาชาติ และภูมิภาค ตามลำดับ และจะได้รับเงินสนับสนุนในการปรับปรุงงานวิจัยของหน่วยงาน หน่วยงานละ 50,000 บาท

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส. ม.อ.  สกว.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 06 พฤษภาคม 2553 09:39 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2553 09:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ