นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1347
ความเห็น: 0

นักวิชาการพบนายกฯ เสนอผลักดันแผนยุทธศาสตร์จัดการปะการัง

นักวิชาการพบนายกฯ เสนอผลักดันแผนยุทธศาสตร์จัดการปะการัง

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา และหัวหน้าหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และกลุ่มนักวิชาการจากหลายองค์กรอนุรักษ์ทะเลไทยได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาแนวปะการังตายจำนวนมากจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว โดยได้เสนอ แผนฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูแนวปะการังในเขตทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ประกอบด้วย การลดผลกระทบปะการัง เสียหายอันเกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ การปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมายและทำ ลายทรัพยากรอย่างรุนแรง การป้องกันน้ำเสียจาก เรือและสถานประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียลงทะเล และ การป้องกันตะกอนดินที่ไหลจากภูเขาลงมาทับถมปะการังเสียหาย

อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง กล่าวว่า “ปัญหาปะการังฟอกขาวและเสียหายในปีนี้จะไม่หนักเท่ากับปีที่แล้ว เนื่องจากปะการังที่ยังมีชีวิตอยู่รอดนั้นสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และอุณหภูมิน้ำทะเลก็จะไม่ร้อนจัดเหมือนปีก่อน ส่วนการแก้ปัญหาของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ล่าช้า และไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล จึงไม่ทราบว่าเกิดปัญหาปะการังฟอกขาว จึงเสนอให้มีการฝึกอบรมหรือเปิดรับเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรงเข้ามาประจำพื้นที่อย่างเร่งด่วน”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำลังเดินหน้าโครงการ “การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศทางทะเล อ่าวเบงกอล” เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยโครงการ Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน 2552 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมเครือข่าย 8 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เมียนมาร์ บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และมัลดีฟส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งทะเลโดยกระบวนการจัดการระบบนิเวศร่วมกันทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรประมง ผลผลิตที่สำคัญที่จะได้จากโครงการนี้คือ แผนยุทธศาสตร์ร่วมกันของภูมิภาคที่จะจัดทำขึ้นมาเพื่อปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศและทรัพยากรสิ่งมีชีวิตของภูมิภาคอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนชายฝั่งทะเลในภูมิภาคนี้ จากการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งร่วมกันระหว่างประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล

จากการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนสมาชิกในภูมิภาคในปี 2546 และ 2547 พบว่ามีปัญหาร่วมกันหลายประเด็นในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้แก่ ปัญหาการทำประมงเกินศักยภาพการผลิต ความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน แนวปะการัง และหญ้าทะเล ปัญหามลภาวะจากแผ่นดิน และมลภาวะจากเรือ

ในประเทศไทย หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับมอบหมายจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามัน สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมงทะเล กรมประมง ให้เป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลข้ามพรมแดน (Transboundary Diagnostic analysis: TDA) ของประเทศไทยใน “โครงการจัดการระบบนิเวศทางทะเล อ่าวเบงกอล (Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project: BOBLME) จึงได้หารือกับหน่วยงานราชการ และได้จัดประชุมระดับพื้นที่ใน 6 จังหวัดทะเลอันดามัน ในวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อนำเสนอ ชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศทางทะเล อ่าวเบงกอล ให้ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดได้รับทราบ พร้อมร่วมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยประเด็นร่วมหารือ ประกอบด้วย

การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การนำเสนอพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามันเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก การใช้ประโยชน์ด้านการประมง และการท่องเที่ยวทางทะเล ปัญหาการทำประมงข้ามพรมแดน การจัดทำแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลของจังหวัด

จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินโครงการวิเคราะห์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลข้ามพรมแดน (TDA) มีการดำเนินการมาเป็นเวลานาน สถานการณ์ต่างๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ จึงสมควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งแต่ละประเทศจะต้องจัดทำแผนการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์ โดยมีกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2554

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.ม.อ.  ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:48 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2554 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ