นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

naruemon.so
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
Ico24 21
Ico24 14
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) สรุปในรอบปี2552 ม.อ.มีข่าวเผยแพร่สื่อมวลชน 27.25 ข่าว/เดือน

ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนหนึ่งมาจากการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สรุปและวิเคราะห์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนของคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส. ม.อ.  รายงาน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 06 พฤษภาคม 2553 09:36 แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2553 09:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขียนหนังสือราชการ"

ด้วย มหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบแผนของทางราชการและเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นและบันทึกเพื่อการสื่อสาร ให้ก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส. ม.อ.  อบรมสัมมนา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 12 มีนาคม 2553 14:56 แก้ไข: 12 มีนาคม 2553 14:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) คณะวิทยาการจัดการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯ

คณะวิทยาการจัดการ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการระดับชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้- ขยายเวลาส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553- ขยายเวลารับสมัครโดยจ่ายค่าลงทะเบียนในอัตราพิเศษ (นักศึ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส. ม.อ.  อบรมสัมมนา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 04 มีนาคม 2553 16:39 แก้ไข: 04 มีนาคม 2553 16:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยมีโครงการ การยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสำหรับ วิทยาเขตหาดใหญ่ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดให้มีสวัสดิการการศึกษาของบุตรเพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้ ยืมเงินเพื่อใช้ในการส่งเสริม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส. ม.อ.  ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 15 กุมภาพันธ์ 2553 13:49 แก้ไข: 15 กุมภาพันธ์ 2553 14:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ขอเชิญผู้สนใจเสนอรายงานการวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ์(ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)เพื่อขอรับรางวัลผลงานการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2553ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดมาพร้อมนี้ผู้สนใจสามารถส่งรายงานการวิจัยและ/หร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.  ปชส.ม.อ.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2553 16:13 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2553 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กรมโยธาธิการและผังเมืองเชิญประกวดหนังสือการ์ตูนผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เชิญประกวดหนังสือการ์ตูนผังเมืองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัลเกียรติคุณ และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณส่งผลงานเข้าประกวดเป็นรา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2553 13:31 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2553 13:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ โครงการทดสอบความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการหลักสูตร : ตามมติคณะรัฐมนตรี ”ครั้งที่ 2/53

ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ทางคอมพิวเตอร์สำหรับข้าราชการ หลักสูตร:ตามมติคณะรัฐมนตรี (เพื่อรับวุฒิบัตรใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่ง)ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม “ โครงการทดสอบความรู้ทางคอมพิว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2553 16:15 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2553 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)จัดประชุมวิชาการเรื่องนาโนเทคโนโลยีกับการแพทย์

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถานฑูตอังกฤษ จัดการประชุมวิชาการเรื่องนาโนเทคโนโลยีกับการแพทย์ (UK-Thailand Conference on Nanomedicine) มุ่งหมายให้เกิดการตื่นตัวด้านนาโนเทคโนโลยีในวงการแพทย์ โดยเนื้อหาการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): นาโนเทค  ปชส.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 08 กุมภาพันธ์ 2553 15:26 แก้ไข: 08 กุมภาพันธ์ 2553 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทศาสตร์ขอรับของบริจาคของรักของคน ม.อ.เพื่อนำมาหารายได้เข้ากองทุนฯ

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่าคณะทันตแพทศาสตร์ขอรับของบริจาคของรักของคน ม.อ.เพื่อนำมาหารายได้เข้ากองทุนฯด้วยกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการจัดโครงการ “ ประมูลของรักคน ม.อ.เพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ปชส.ม.อ.
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 28 มกราคม 2553 14:31 แก้ไข: 28 มกราคม 2553 14:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แจ้งยอดรับบริจาคชาวม.อ.ช่วยเฮติ

เรียน บุคลากร ม.อ.เพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เชิญชวนบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเฮติ นั้น ชาว ม.อ.จากทุกคณะหน่วยงานได้ร่วมกันบริจาค มียอดรวม ณ วันที่ 25 มกราคม 2553เป็นเงิน110,825 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): บริจาค ม.อ.เฮติ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย naruemon.so   สร้าง: 27 มกราคม 2553 09:11 แก้ไข: 27 มกราคม 2553 09:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]