นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 44 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ชุดตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค LAMP 3928 0
รางวัลแบบโปสเตอร์ ระดับยอดเยี่ยม : อารีรัตน์ เชาว์สมบูรณ์ - ชีวเคมี 2368 2
ไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕๕๔ 3258 1
นักศึกษาคว้ารางวัลในงานประชุม PERCH-CIC Congrss VII 2182 0
รางวัลจากการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 2545 0
Outstanding Oral Presentation # มลวดี วงศ์ลาภสุวรรณ 2338 0
Best Paper Award # อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร 2333 0
ปฐมนิเทศนักศึกษา โท-เอก 2693 3
ภารนัย สุขุมังกูร กับประสบกรณ์การทำวิจัยที่ประเทศญี่ป่น 4064 0
วิจัยนักศึกษาป.โท: การแพร่ระบาดหอยกะพงเทศในทะเลสาบสงขลา 2377 0
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2552 2571 5
วารสาร FEMSIM คัดเลือกรูปผลงานวิจัยนักศึกษา ขึ้นปก ปี 2010 1981 1
ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2552 3139 6
ขอแสดงความยินดีกับ นายรสติโชติ วรรณพบ (PERCH-CIC) 1872 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงษ์ (PERCH-CIC) 2160 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชีรา ลอยประเสริฐ (PERCH-CIC) 2072 1
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ (PERCH-CIC) 1878 0
ขอแสดงความยินดีกับ นายอาภรณ์ นุ่มน่วม (PERCH-CIC) 1859 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแววฤดี แววทองรักษ์ 2459 3
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจารุวรรณ มะยะกูล 1928 2
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล บุศยรัตน์ 2116 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุชรีย์ ชมเชย 2567 7
โครงการ "การเขียนบทความวิจัยอย่างไรไม่ให้ลอกเลียน" 4314 8
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุจิตรา ภู่ระหงส์ 2326 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภมรรัตน์ เกื้อเส้ง 2367 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารีย์ ชูดำ 2665 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชิรา ลอยประเสริฐ 2527 1
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2551 2265 1
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัทมา พิศภักดิ์ 2359 5
ขอแสดงความยินดีกับนายอาภรณ์ นุ่มน่วม 2215 1
ภาพบรรยากาศงานแนะแนวการศึกษาต่อ 2306 3
แนะแนวการศึกษาต่อ โท-เอก คณะวิทยาศาสตร์ 1312 0
ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย Forensic Palynology (ตอนที่ 2) 2539 1
กีฬาสัมพันธ์บัณฑิตศึกษา 1635 0
คุยกับพี่คนเก่ง 2109 2
ประสบการณ์การเรียน และการทำวิจัย Forensic Palynology 1676 5
เลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี2551 1532 0
อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R-Open Software ” 1737 0
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 1964 0
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 1254 0
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฤทัยวรรณ บุญครองชีพและนางสาวไอนิง มูซอ 1880 1
ประเมินการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ 1807 1
โครงการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. 1441 0
แนะแนวการศึกษาต่อโท,เอก 2970 5