นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(5) หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม

หน้าที่พิเศษอื่นๆ บทบาทของการเชื่อมประสาน วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดอ่าน MIS Profile ของตนเอง ประกอบด้วยประวัติ ภาระงาน ผลงาน พัฒนาตนเอง เกียรติประวัติ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นแหล่งแห่งการเติบโตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยคือหน้าที่พิเศษอื่นๆ เป็... more »
Sections: บันทึกการเดินทาง
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 08 May 2017 15:07 Modified: 15 March 2019 09:40 [ Report Abuse ]

(0) ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้

ของฝากจากวันครู ปี 2553-2558 ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีโอกาสไปพัฒนาตนเองโครงการศึกษาดูงานในประเทศ เข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาคม สงขลา ค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญดอนตาลมุกดาหาญ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญและทะเลธรรม... more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 16 January 2015 03:40 Modified: 29 April 2016 15:06 [ Report Abuse ]

(0) พยาบาลของชุมชน

การสร้างพยาบาลของชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชน จบลงแล้ว 2 รุ่น 5 คน แต่ละคนแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ ตามที่ตนต้องการ คืนกลับสู่ชุมชนแหล่งทุน 2 คน ขณะนี้เหลือเพียง 1 คน ที่กำลังทำหน้าที่ในชุมชนแหล่งทุน สิ่งที่ได้เห็น เกิดเป็น การสรุปบทเรียนชีวิตและงาน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 13 January 2015 10:39 Modified: 22 May 2015 12:19 [ Report Abuse ]

(0) สะท้อนตน 2555

ขอนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคุณ โอ๋ มาจัดการทำสถิติของตนเอง ที่ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชานชาลาแห่งนี้ บันทึกตั้งแต่ 21 มิ.ย 51 ถึง บันทึกสุดท้าย 27 ม.ค 2555 รวม 24 บันทึก บันทึกแรก โครงการร่วมสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เป็น... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 24 December 2012 09:30 Modified: 24 December 2012 09:32 [ Report Abuse ]

(3) สานต่อศรัทธา

เมือได้ทบทวนความจริงที่เกิดขึ้น สิ่งที่เราทำเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น เป็นความรู้ ความเชื่อ การกระทำที่ดำเนินการอยู่แล้ว ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นจริงเกิดได้ จ... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 27 January 2012 12:49 Modified: 22 May 2015 12:22 [ Report Abuse ]

(3) มองหาความจริง

การมองหาความจริงที่ผ่านมาแล้วในอดีต เพื่อจะเป็นทุนทางปัญญาสำหรับการก้าวเดินต่อไปในอนาคต เป็นพลังจากภายในที่ขับเคลื่อนตนเองในปัจจุบัน ภายหลังการประกาศวิสัยทัศน์ ในปี 2544ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประช... more »
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 05 January 2012 10:07 Modified: 05 January 2012 10:11 [ Report Abuse ]

(1) สานต่อศรัทธา

ภายหลังการประกาศวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์เมื่อปี 2542 ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทำความจริงให้เกิดโดยการเป็นคณะทำงานบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม ตามหาความหมาย รวบรวม ทำความเข้าใจ พัฒนาองค์ความรู้การพยาบาลแบบองค์รวมที่ผสมผสานภูมิปั... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 29 December 2011 15:38 Modified: 29 December 2011 15:38 [ Report Abuse ]

(1) พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต

สื่ออย่างหนึ่งที่มักจะนำมาใช้นำเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คือเพลงที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วเกิดเป็นความทรงจำ นำมาเล่าขานขับกล่อมให้นักศึกษาได้ฟังและร่วมสะท้อนความคิดเห็นเพื่อให้ได้เข้าใจความคิดของคนรุ่นนั้นเพลงหนึ่งที่มักนำมาใช้คือ "ศร้ทธาเมื่อมาค่... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 25 December 2011 16:50 Modified: 25 December 2011 16:53 [ Report Abuse ]

(1) ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน

ขอบคุณบันทึก"การเรียนรู้ด้วยการตกผลึกทางปัญญาของท่าน "เอสเค"ที่ได้แบ่งปัน ทำให้ได้มีโอกาสทบทวนตนเองในช่วยเกือบ 30 ปี ของการทำหน้าที่ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายจากสังคม สิ่งที่ได้เขียนไว้ร่วม 20 ปี ที่ยึดเป็นหลักสำหรับการจัดการเรียนการสอนมาโดยตลอด ปรับ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 25 December 2011 16:08 Modified: 25 December 2011 16:10 [ Report Abuse ]

(2) พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต

หลังจากการอ่านสะท้อนคิดของนักศึกษาและร่วมสะท้อนคิดมา 3 สัปดาห์ เกิดพลังอย่างหนึ่งที่มองเห็น รับรู้และถูกขับเคลื่อนศักยภาพเป็นความสามารถของนักศึกษาให้ได้แสดงออก เป็นเสียงเพลง จากเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาทำความเข้าใจกับชุมชนทั้งข้... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By ยาดม   created: 11 November 2011 09:59 Modified: 11 November 2011 09:59 [ Report Abuse ]