นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2022
ความเห็น: 1

การสอนพยาบาลชุมชน

การสนับสนุนการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
      

       30 ปี ของการพัฒนาสุขภาพของสังคมไทยโดยหลักการสาธารณสุขมูลฐานที่ผ่านมา  ได้บทเรียนมามากมายโดยเฉพาะการสนับสนุนการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน   โดยอาศัยการมีส่วนร่วม  การใช้เทคโนโลยีที่เหมะสม  การผสมผสานการพัฒนาและการปรับระบบบริการสาธารณสุขของรัฐให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการสาธาณสุขมูลฐาน   จนถึงปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกเป็น  สุขภาพภาคประชาชน   โดยหลักการเดิมยังคงอยู่   มีจุดมุ่งเน้นที่  คน  ความรู้  ทุนและการจัดการ  โดยให้เรียกการเปลี่ยนผ่านในยุคนี้เป็น  การฟื้นฟูการสาธารณสุขมูลฐานในทศวรรษที่ 4

  เป้าหมายของการจัดการศึกษาพยาบาล ต้องเสริมสร้างให้นักศึกษามีความสามารถในด้านการคิดการตัดสินใจลงมือกระทำและเรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผสมผสานความรู้ทางการพยาบาลรวมทั้งด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง  มีความเข้าใจเกี่ยวกับคน สังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างมีระบบและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและชุมชนแต่ละแห่ง วิธีจัดการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  เพื่อให้เป็นพยาบาลที่มีความสามารถในการให้การพยาบาลเพื่อสนับสนุนการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชนได้ ผู้เขียนในฐานะรับผิดชอบสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนได้จัดการเรียนการสอนโดยนำหลักการสาธารณสุขมูลฐานมาประยุกต์ใช้โดยสามารถนำเสนอรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

          1.     นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบวิธีการเรียนรู้ โดยยึดวัตถุประสงค์ ความต้องการรายวิชา การประเมินผลรายวิชา รวมทั้งปรัชญาของหลักสูตรเป็นหลัก

              2.   ระบบการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนให้ศึกษาด้วยตนเอง โดยอาจารย์นิเทศ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้จากแหล่งฝึก ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กร ชุมชน และประชาชน รวมทั้งสนับสนุน อำนวยความสะดวก จัดเตรียมแหล่งข้อมูลให้พ้อม จัดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ เจตคติ ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในแหล่งฝึก เพื่อให้ได้เรียนรู้ร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและงานต่อไป

                    3.  การใช้วิทยาการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนั้น อาจารย์นิเทศต้องปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการสอนให้เหมะสมกับนักศึกษาแต่ละคน โดยต้องคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ระบบคิด และความสามารถของนักศึกษาเป็นสำคัญ อาจารย์นิเทศจะต้องพยายามเสาะแสวงหาแหล่งข้อมูลหรือภูมิปัญญาของแหล่งฝึก เพื่อจะได้เป็นผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของชุมชน รวมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนเคยใช้หรือกำลังทำอยู่ การสอนภาคปฏิบัติไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเท่านั้น แต่เพื่อการพัฒนาทักษะการพยาบาล การทำงานร่วมกับคน และกระบวนการแก้ปัญหา

                    4.   การดำเนินงานต่างๆ จะต้องผสมผสานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคน สังคม สุขภาพสิ่งแวดล้อม และการพยาบาลเข้าด้วยกัน อาจารย์นิเทศต้องกระตุ้นให้นักศึกษาผู้ปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้หลักการพยาบาลแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังค,  สิ่งแวดล้อม และจิตวิญญาณ  ในมิติการบริการของการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อพบสาเหตุของปัญหาในบางครั้งพยาบาลจำเป็นต้องแสดงบทบาทเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อแก้ปัญหาที่สาเหตุ การแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน นอกจากพยบาลจะต้องทำงานร่วมกับทีมสุขภาพแล้ว ยังต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้หลักการพัฒนาความอยู่คู่สุขภาพในบทบาทของภาคีร่วม

                        การจัดการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้นั้นจะต้องมีวิธีการพัฒนาการคิดและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดประสบการณ์ และความคิดที่แตกฉานในการนำบทเรียนมาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสุขภาพของประชาชนและพัฒนาวิชาชีพในที่สุด

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 กรกฎาคม 2552 11:15 แก้ไข: 23 สิงหาคม 2552 22:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยืนยัน การจัดการศึกษาพยาบาลชุมชน ชุมชนคือศูนย์กลาง นักศึกษาเป็นสำคัญ ที่ทำงานร่วมกันในลักษณะภาคีความร่วมมือ

สู่ชุมชนสุขภาวะ ที่พร้อมสำหรับการทำงานทั้งเชิงรับและรุกในระดับปฐมภูมิ

ยาดม ทบทวนตน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ