นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2160
ความเห็น: 1

การทำงานของครูพยาบาลชุมชน

การจัดการระบบสุขภาพชุมชน

         ด้วยความเชื่อที่ว่า  พยาบาลชุมชน(พยาบาลปฐมภูมิ)เป็นผู้หนึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  โดยผ่านการให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  แก่บุคคล  ครอบครัว  กลุ่มคนและชุมชน  การเตรียมตัวเองเพื่อก้าวไปทำงานร่วมกับประชาชน  องค์กรชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่าย      จุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับการทำงานในชุมชนของพยาบาล คือ ความเป็นกัลยาณมิตร  เป็นเพื่อนของทุกๆคน  จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความร่วมคิด  ร่วมมือ   ร่วมใจร่วมทำ   ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้  สร้างความรู้  พัฒนาการทำงานในการแก้ไขปัญหา   พัฒนาคน  สร้างสิ่งแวดล้อมและเหตุปัจจัยที่เหมาะสม    รวมทั้งการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพทั่วถึง  เท่าเทียม  เป็นองค์รวม  อย่างผสมผสานและต่อเนื่อง    

          สถาบันการศึกษาพยาบาลมีบทบาทในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลชุมชนทั้งขั้นพื้นฐานและขั้นสูงให้พยาบาลมีสมรรถนะในการทำงานด้านสุขภาพชุมชน  มีใจรัก  มีจิตบริการ   มีความชำนาญด้านทักษะและสามารถให้บริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิได้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งการวิจัยและพัฒนา     สร้างองค์ความรู้และความต่อเนื่องทางปัญญาด้วยหลักการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผสมผสานภูมิปัญญา    บนหลักฐานที่อ้างอิงได้   อย่างสอดรับกับสภาพสังคมวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นโดยมีการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างรู่เท่าทัน   

         บรรยากาศของการทำงานร่วมกันด้วยความเป็นมิตร   ร่วมกันสร้างองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกับประชาชน  ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่  รวมทั้งแหล่งสนับสนุนอื่นๆในทุกระดับที่เหนี่ยวนำให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้     จะเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคล  ครอบครัว   กลุ่มคน   ชุมชนและภาคิเครือข่ายให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

  1. ทักษะที่จำเป็นสำหรับพยาบาลมีอะไรบ้าง
  2. วิธีการพัฒนาทักษะควรเป็นอย่างไร

       คำถามที่รอคำตอบ---------------------------------------------------------------------------

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
คำสำคัญ (keywords): พยาบาลปฐมภูมิ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มิถุนายน 2554 16:11 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2554 16:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

"ครูคือผู้เรียนรู้" นำนักศึกษา  อาจารย์ ทั้งของคณะพยาบาล ม.อ.และ มิยาซากิ  จากญี่ปุ่นเยี่ยมหมอพื้นบ้าน  "ปราชญ์ชาวบ้านด้านการรักษาโรค"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.146
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ