นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1843
ความเห็น: 2

มองหาความจริง

สานต่อศรัทธาเพื่อให้เกิดการสืบทอดทางจิตวิญญาณ เท่าที่ทำได้ การเลือกเดินเป็นสิทธิของแต่ละคน

   การมองหาความจริงที่ผ่านมาแล้วในอดีต  เพื่อจะเป็นทุนทางปัญญาสำหรับการก้าวเดินต่อไปในอนาคต  เป็นพลังจากภายในที่ขับเคลื่อนตนเองในปัจจุบัน 

   ภายหลังการประกาศวิสัยทัศน์  ในปี  2544 ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี  เรื่อง "ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม:ภูมิปัญญาท้องถิ่น" มีโอกาสนำเสนอผลการรวบรวมประสบการณ์ ย้อนหลังตลอด 20 ปี  ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ซึ่งเป็นการปฎิบัติพยาบาลตามกระบวนการพยาบาล  บนหลักการสาธารณสุขมูลฐานและจรรยาวิชาชีพโดยการรวบรวมรายงานการฝึกปฏิบัติงาน  ตั้งแต่ปี 2529-2543  จำนวน  103  เล่ม ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ อ. นาหม่อม อ.คลองหอยโข่ง  

     เพื่อที่จะศึกษาสถานการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนเป็นอย่างไรจะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนอย่างเป็นระบบได้อย่างไร

    ผลการรวบรวมข้อมูลพบว่า 

ลักษณะของปัญหาชุมชน 2529-2540 
น้ำดื่มไม่สะอาด  การกำจัดอุจจาระไม่ถูกสุขลักษณะ
 การโภชนาการในเด็ก 0-5 ปี
 การจัดบ้านเรือนไม่ถูกสุขลักษณะ  ปวดเมื่อย การใช้ยาชุด   การจัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
 
ปี 2541-2543
  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไม่เหมาะสม  โรคเรื้อรัง สารปนเปื้อนในอาหาร  ไข้เลือดออก สมุนไพรใกล้ตัว
  การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นเมื่อมีอาการเจ็บป่วยปรากฎเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา  2531 และมีโครงการต่างๆที่จัดเกี่ยวกับภูมิปัญญา  เช่นสมุนไพร  อาหารผักพื้นบ้าน  ข้าวซ้อมมือ  ไทเก็ก  โยคะ  รำกระบอง  ในช่วงนั้นแม้นักศึกษาจะไม่ได้เรียนภาคทฤษีเกี่ยวกับภูมิปัญญามาก่อน  แต่อาศัยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การประสานกับผู้รู้ในชุมชน  ผู้รู้จากภายนอกชุมชน  รวมทั้งบุคลากรในคณะฯเอง  ลักษณะกิจกรรมที่จัดมีในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้  การสำรวจจัดทำหนังสือพืชผักริมรั้ว  การศึกษาดูงาน  การให้บริการและสาธิต 
    ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในขั้นตอนการวินิจฉัยชุมชน  การวางแผน  การดำเนินการและการประเมินผล  โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การผสมผสานการพัฒนากับด้านอื่นๆ  การพิจารณาปัญหาความต้องการและนโยบายการพัฒาสุขภาพของท้องถิ่น
การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิม  ทำให้เกิดความคุ้นเคย  นำไปสู่ปฏิสัมพันธ์ของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม   
    บทเรียนที่ได้รับ  แนวทางการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  ในยุคของการกระจายอำนาจสู่องค์กรท้องถิ่นโดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกับท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรชุมชน  เพื่อให้วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปัญหา นโยบาย ความต้องการ  ศักยภาพของชุมชน  ลักษณะโครงการที่นักศึกษาจัดสามารถเกิดได้ในรูปของ  การให้บริการ  การให้ความรู้
การศึกษาดูงาน  การรวบรวมองค์ความรู้ของชุมชนร่วม
กับชุมชน   การพัฒนานักศึกษาให้เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน  มีจิตสำนึกของผู้ให้บริการและเป็นผู้พร้อมที่จะเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ในสถานการณ์จริง  การมีทักษะทางสังคม  สามารถจัดเวทีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
     บทบาทของผู้สอนภาคปฏิบัตินอกจากเป็นผู้อำนวยความสะดวก  เป็นแหล่งข้อมูล  ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานประโยชน์กับผู้รู้และแหล่งข้อมูลในพื้นที่  เกิดเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงให้นักศึกษาเห็นความเชื่อมโยงของความเป็นองค์รวมในระดับชุมชน  เข้าใจคน  เข้าใจงานต่างๆ  จนมองเห็นบทบาทของตนเองว่าจะมีส่วนร่วมว่าจะทำหน้าที่ในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้อย่างไร
    สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีคงช่วยให้สามารถเชื่อมโยงวิถีชีวิตผู้รับบริการที่ให้การพยาบาลในโรงพยาบาลกับที่บ้านและชุมชนได้เพื่อช่วยให้สามารถให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นแนวทางสำหรับเลือกทำงานว่าจะเป็นในโรงพยาบาลหรือในชุมชน ส่วนบัณฑิตศึกษาที่พร้อมและเลือกแล้วสำหรับทำงานในชุมชนก็มาฝึกปรือการพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้นมากขึ้นซึ่งเกิดได้ทั้งในระบบการศึกษาและระบบการปฏิบัติงาน
    สานต่อศรัทธาเพื่อให้เกิดการสืบทอดทางจิตวิญญาณ  เท่าที่ทำได้  การเลือกเดินเป็นสิทธิของแต่ละคน
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 มกราคม 2555 10:07 แก้ไข: 05 มกราคม 2555 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมรู้สึกว่า ชุมชนมีความรู้เรื่องสุขภาพพื้นฐานดีขึ้น ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือไม่ครับ

ประเด็นน่าสนใจเกิดอะไรขึ้นสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการทำงานของตนเอง หลังปี 2543 ถึง 2555

มีอะไรที่น่าถอดบทเรียน เรียนรู้ความจริงที่เกิดกับตนเอง นักประวัติศาสตร์คือผู้เขียนประวัติศาสตร์หาได้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ไม่ ยกเว้นประวัติตนเอง

"ยาดมเอง"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.185.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ