นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2170
ความเห็น: 3

สานต่อศรัทธา

ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น"

    เมือได้ทบทวนความจริงที่เกิดขึ้น   สิ่งที่เราทำเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น  เป็นความรู้  ความเชื่อ  การกระทำที่ดำเนินการอยู่แล้ว  ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นจริงเกิดได้   จึงมองหากลุ่มเพื่อนที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนั้นคือกลุ่มผู่ที่ทำงานในชุมชน

     ในวันที่ 4-6 กันยายน 2545 ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมระดับชาติ เรื่อง "การพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพใหม่"  ที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทำประกาศเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน  โดยที่พวกเราล้วนตระหนักดีว่าการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศกำลังอยู่ในระยะของการเรียนรู้  เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  เป็นองค์รวม  อย่างผสมผสานและต่อเนื่อง  โดยเห็นเป้าหมายและหลักการสำคัญของ  พรบ.สุขภาพแห่งชาติ  คือการร่วมสร้างสุขภาพ

      เราเชื่อว่าพยาบาลชุมชนมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างสุขภาพชุมชนผ่านการให้บริการในระดับปฐมภูมิแก่บุคคล  ครอบครัวและชุมชน  ได้กำหนดจินตนาการร่วมกันดังนี้

     "พยาบาลคือกัลยาณมิตรของสังคม  เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์  มีจิตสำนึกที่เห็นความเป็นหนึ่งเดียวของสังคมทำให้เกิดมิตรภาพและความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์"  โดยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการดังนี้

   1.ร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ให้สามารถดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  บนหลักการพึ่งตนเองและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

   2.ให้บริการที่มีคุณภาพสอดรับกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่โดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน

   3.ร่วมสร้างองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกับประชาชน เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้างสุขภาพในชุมชนเพื่อชี้นำการให้บริการที่มีคุณภาพสามารถตรวจสอบได้

   4.พัฒนาสรรถนะของพยาบาลชุมชนให้มีทักษะบริการที่มีคุณภาพ  มีจิตบริการตอบสนองความต้องการของบุคคล  ครอบครัว ชุมชน  โดยเน้นวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้จากงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง

   5.การมีสถาบันเพื่อพัฒนาและวิจัยการพยาบาลชุมชนในการร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ  เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้ความต่อเนื่องทางปัญญา

     หลังการประกาศได้นำเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นดังกล่าวนำเสนอต่อผู้ร่วมงานในภาควิชาที่ทำงาน  และนำไปเล่าให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนรับทราบ

     จากบันทึกสะท้อนคิดการเรียนรู้ของนักศึกษาคนหนึ่งได้สรุปไว้ว่า

พยาบาล   สร้างความคิดสร้างคุณค่า

              เพื่อประชาเป็นสุขไร้ทุกข์เข็น

คือ          หน้าที่สร้างด้วยใจให้ร่มเย็น

              เพื่อให้เป็นบริการงานที่ดี

กัลยาณมิตรคือปัจจัยที่ต้องสร้าง

              เพื่อหนทางพัฒนาให้สุขศรี

ของสังคม  ใดใดในทุกที่

               เพื่อชีวีเป็นสุขล้วนถ้วนหน้ากัน

 

      จิตนาการและความรู้ที่ลงตัวสมดุลเกิดได้ด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มีส่วนร่วมของคนต่างวัย  ต่างความรู้  ต่างประสบการณ์ หรือเหมือนกัน ที่ยอมรับและเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนซึ่งกันและกัน

     "ร่วมเรียนรู้เกื้อกูลและแบ่งปัน  บุญสัมพันธ์สรรค์สร้างทางสุขเย็น"

     ผาสุกที่ตน  เรียนรู้ร่วมกับคนที่ศรัทธา

                ก็เพียงแค่นี้   ด้วยความขอบคุณผู้ร่วมเรียนรู้

           เจริญธรรม  สำนึกดี

            ยาดมเอง

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 มกราคม 2555 12:49 แก้ไข: 22 พฤษภาคม 2558 12:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมเชื่อว่า พยาบาลชุมชนที่ลงพื้นที่ ให้ประโยชน์ต่อชุมชน และให้ชาวไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นครับ

Ico48
มาลีจิตร์ ชัยเนตร [IP: 223.206.15.84]
04 กุมภาพันธ์ 2555 16:14
#74747

อาจารย์อุดม ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ หนูเป็นพยาบาลคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกับชุมชน และมีความมุ่งมั่นเช่นเดียวกันกับอาจารย์

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพดี และเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขในการทำงาน

พบแล้วสิ่งที่ได้ทำคือสิ่งนี้เองแล้วเกิดอะไรที่เป็นรูปธรรมให้เห็นและปรากฎ จงสำแดงออกมา ซะ ฮาฮา

บทบาทการเป็นภาคีเครือข่ายร่วมสร้างสุขภาพ ถึง ธรรมนูญสุขภาพ อีกหลายอย่าง

ค่อยๆเขียนไป ถึงเวลาที่ชาต้องล้นถ้วยเสียที...ใจเย็นๆๆ

" ยาดมเอง"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.185.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ