นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1058
comment: 0

ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประหยัด บนฐานทรัพยากรที่ผสมผสานความรู้และภูมิปัญญาด้วยจิตวิญญาณของการพึ่งตนเกื้อกูลและแบ่งปัน

      ของฝากจากวันครู  ปี  2553-2558  

   ในปี  พ.ศ. 2553  ได้มีโอกาสไปพัฒนาตนเองโครงการศึกษาดูงานในประเทศ   เข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาคม  สงขลา    ค่ายสุขภาพสวนป่านาบุญดอนตาลมุกดาหาญ  ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญและทะเลธรรม  ตรัง  ทั้งในบทบาทของผู้เข้ารับการอบรม   กรรมการ    วิทยากร  และจิตอาสา   มาบัดนี้องค์ความรู้ชุดนี้จัดเป็นการแพทย์ทางเลือกที่พัฒนาโดยคนไทยเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กระทรวงสาธารณสุข  เรียก "การแพทย์วิถีธรรม"  ซึ่งมี   "หมอเขียว"  อาจารย์ ดร.ใจเพชร  กล้าจน  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการของโรงพยาบาลอำนาจเจรฺิญ เป็นผู้พัฒนา มีการถ่ายทอด  ร่วมเรียนรู้  และจัดการเรียนการสอน  โดยมีสถาบันอาศรมศิลป์  เป็นร่มในการพัฒนาในระบบการศึกษา  เพื่อให้เกิดเป็นระบบของการถ่ายทอด  ฝึกตนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้   พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเป็นสมรรถนะความสามารถสำหรับการร่วมเกื้อกูลคนอื่นๆ  ให้เห็นความสำคัญของการพึ่งตน   มีแหล่งการเรียนรู้ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค  ในนามของ "สวนป่านาบุญ" 

      เก็บภาพบรรยากาศของการร่วมเรียนรู้ในครั้งนั้นมาฝาก  เป็นการเรียนแบบ"เพลิน"  แม้เวลาจะเนิ่นนานร่วม  4  ปี  คุณค่าของความรู้อยู่ที่เราได้นำมาทำประโยชน์อย่างไร "ประสบการณ์คือพลังของการสร้างอำนาจของความรัก  ความรู้  และความดีร่วมกัน "  เห็นด้วยไหมค่ะ  "สุขภาพพึ่งตน" (ขอเวลาพัฒนาตนในการส่งเพลงค่ะ)

      ของขวัญสำหรับสมาชิก share.psu   จากวันเด็กแห่งชาติ ถึงวันครู "เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ  เด็กฉลาดชาติเจริญ " ที่จำได้เมื่อปีนั้น 2516,2521 จนปีนี้ "ความรู้คู่คุณธรรม  นำสู่อนาคต"  คุณธรรมสร้างคนดี  ความรู้ช่วยให้คนฉลาด  กระจ่างชัดในเรื่องนั้นๆ สำคัญอยู่ที่ว่า  ใครคือผู้กำหนดความรู้   และคุณธรรม(ขวัญ  จิตวิญญาณ  อุดมการณ์)  ที่จะให้เกิดขึ้นกับเด็ก  ต้นแบบที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรสำคัญที่ใครกำหนด  และจัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมร่วมกันในลักษณะใด ???  เรากำลังร่วมออกแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับการขับเคลื่อนสังคม  ชุมชน ชีวิตและครอบครัวร่วมกัน

     มาเลือกร่วมเดินบนเส้นทางของความพอเพียงไปพร้อมกันดีไหมค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อน"ระบบสุขภาพพอเพียง" ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลือกก็ได้  ไม่เลือกก็ได้  แต่ละคนมีกรรมเป็นของตน  มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์  มีสิทธิในการจะเลือกเส้นทางเดินชีวิต

     หากเรามีเป้าหมายร่วมกันทั้งแผ่นดิน    จนเกิดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ  เส้นทางนี้้เรามีต้นแบบที่เดินนำทางเรามาแล้ว  หน้าที่เรามีอย่างเดียว  ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์  "ละชั่ว  ทำดี  ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว"  เพียรพยายามทำหน้าที่  เพื่อหน้าที่กันต่อไป   

     ขอบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติสั่งสมมาบูชาพระคุณพ่อ แม่  ครูอาจารย์  พระรัตนตรัย  เพื่อเป็นพลวัตรปัจจัยหนุนเสริมให้ได้ทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องเพื่อสันติสุข  สู่ชีวิต  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ด้วยความรู้  ความรักความเมตตา  พึ่งตน  เกื้อกูลและแบ่งปัน  อย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รู้เท่าทันทุกตนทุกท่านนะคะ

      เชื่อมั่นในความกตัญญู   ซื่อสัตย์และจงรักภักดี  บูชาในคนที่ควรบูชา     ประกาศให้โลกรู้ว่าเราก็ศิษย์มีครู   และเตือนตนเสมอว่าเราก็เป็นครูที่มีศิษย์   การให้ที่ย่ิงใหญ่คือการให้ต่อ

      ออมคุณความดีนี้เพื่อบูชา"ครูของแผ่นดิน"

       ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ   มีพระชนม์ยิ่งยืนนาน  

            ทรงพระเจริญ          

     เจริญธรรม  สำนึกดีค่ะ     

         ยาดมเอง

   ที่นี่สงขลานครินทร์ : ชุมชนแห่งการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากปรัชญาของความพอเพียงเพื่อสร้างพลังอำนาจของ  ความรู้คู่ความดีงามถูกต้อง สำหรับปัจจุบันและอนาคตร่วมกัน   (Participator  Learning   through  Action)  การเรียนรู้แบบร่วมทุกข์  ร่วมสุข  (PLA) 

      PSU :  Power  of  The   land   

     

       

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 16 มกราคม 2558 03:40 แก้ไข: 29 เมษายน 2559 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.204.55.168
Message:  
Load Editor
   
Cancel or