นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1648
comment: 3

หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม

หน้าที่พิเศษอื่นๆคือการร่วมสร้างความเข้มแข็งขององค์และสถาบันทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชน สังคม สู่ความเป็นสากล

หน้าที่พิเศษอื่นๆ  บทบาทของการเชื่อมประสาน

       วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดอ่าน   MIS   Profile  ของตนเอง   ประกอบด้วยประวัติ  ภาระงาน   ผลงาน   พัฒนาตนเอง  เกียรติประวัติ   สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นแหล่งแห่งการเติบโตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยคือหน้าที่พิเศษอื่นๆ  เป็นช่องทางของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในความเป็นจริง    ทำให้เกิดความรู้ใหม่  ที่เป็นทุนความรู้จากการปฏิบัติจริง  สู่ความเชื่อมโยงกับบทบาทต่างๆของความเป็นมหาวิทยาลัย   เป็นการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของตนเอง  องค์กรและสถาบันในทุกระดับจากครอบครัวถึงสากลที่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

        ในจังหวะของการเปลี่ยนสถานภาพตนเองเป็นข้าราชการบำนาญ   และพนักงานมหาวิทยาลัย   ขอนำหน้าที่พิเศษเหล่านี้ซึ่งได้เก็บบันทึกไว้เป็นความภูมิใจ   ในการมีส่วนร่วมทำงานร่วมเรียนรู้  ร่วมสร้าง  จนเกิดเป็นเครือข่ายของการร่วมภาระกิจประจำของทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง   เพื่อร่วมพัฒนากำลังคนคือการผลิตบัณฑิตไปร่วมทำหน้าที่ในสังคมแทนเรา   พัฒนาตนเองไปพร้อมกับพัฒนาสุขภาวะสังคมดังนี้

-คณะกรรมการโครงการพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการนำ จปฐ. ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและตำบล คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 559 / 2528 สั่ง ณ วัน ที่  2 เมษายน พ.ศ.2528

-คณะอนุกรรมการคุมสอบเพิ่มเติม ในการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2532 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1869 / 2531 สั่ง ณ วัน ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2531

-คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 036 / 2532 สั่ง ณ วัน ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2532

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2534 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 1608 / 2533 สั่ง ณ วัน ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2533

-คณะทำงานด้านเอกสาร, ด้านบันทึกการประชุม เพิ่มเติมในอนุกรรมการวิชาการ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 050 / 2533 สั่ง ณ วัน ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2533

-คณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการโครงการ “พัฒนาผู้บริการสุขภาพนักเรียน” คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 018 / 2534 สั่ง ณ วัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2534

-คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ 14 จังหวัดภาคใต้ ปกติปีงบประมาณ 2535 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 067 / 2534 สั่ง ณ วัน ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2534

-คณะอนุกรรมการฝ่ายเอกสารในการจัดการประชุมวิชาการ 14 จังหวัดภาคใต้ ปกติปีงบประมาณ 2535 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 006 / 253 สั่ง ณ วัน ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2535

-คณะอนุกรรมการฝ่ายบริหารสุขภาพผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 014 / 2535 สั่ง ณ วัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535

-คณะกรรมการกิจการนักศึกษา คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 043 / 2536 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2536

-คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ปกติปีงบประมาณ 2537 สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สั่ง ณ วัน ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2537

-คณะอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในภาคใต้ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง ปกติปีงบประมาณ 2538 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 349 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538

-คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขต ประเภทเลือกตั้งจากคณะ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 020 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2538

-คณะกรรมการจัดสรรทุนคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2538 ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2539 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 035 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2538

-คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีกร ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปกติปีการศึกษา 2537 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลา ที่ 1656 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2538

-คณะกรรมการดำเนินการจัดศูนย์ศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2538 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2540 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 042 / 2538 สั่ง ณ วัน ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2538

-คณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงาน 25 ปี การศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 041 / 2540 สั่ง ณ วัน ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2540                                                                                         

-คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การศึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 057 / 2540 สั่ง ณ วัน ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2540

-เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของสังกัดควบคุมโรคติดต่อ เขต 12 สงขลา เรื่อง การเตรียมชุมชนเพื่อดำเนินงานเอดส์ หนังสือที่ สธ. 0429/1298 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2541

-เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายหัวข้อ “การสาธารณสุขมูลฐาน” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ หนังสือที่ มอ. 454/766 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2541

-ที่ปรึกษาวิจัยและร่วมกันศึกษาวิจัย เรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้าน: กรณีศึกษาอาหารพื้นบ้านไทยภาคใต้ ปี 2542 (ระหว่างกันยายน 2541-กันยายน 2542) หนังสือที่ สธ.0214.04/007 ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ ลงวันที่ 8 มกราคม 2542

-คณะกรรมการร่างหลักสูตรโครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 005 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2542

-คณะทำงานบูรณาการภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 023 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2542

-คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะในโครงการฝึกอบรมระยะสั้น “พยาบาลศาสตร์เวชปฏิบัติครอบครัว” ปีการศึกษา 2542 คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 030 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2542

-คณะกรรมการชุดต่างๆ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 053 / 2542 สั่ง ณ วัน ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2542คณะกรรมการโครงการบริหารวิชาการ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 006 / 2543 สั่ง ณ วัน ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2543

-คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2543 เรื่อง “ดุลยภาพชีวิต : ทางเลือกในการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาตะวันออก” คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 017 / 2543 สั่ง ณ วัน ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543                                      

-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการอบรมบุคลากรในสถานพยาบาลประจำครอบครัว คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 024 / 2543 สั่ง ณ วัน ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543    

- คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2544 ภูมิปัญญาตะวันออกสู่การพยาบาลแบบองค์รวม:  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 20 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 7 มีนาคม 2544  

-คณะอนุกรรมการจัดประชุมนานาชาติ ประจำปี 2545 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 028 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 10 เมษายน 2544

-คณะกรรมการชุดต่างๆ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 048 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

-คณะกรรมการดำเนินโครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2544 เพิ่มเติม คำสั่ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ที่ 9 / 2544 สั่ง ณ วัน ที่ 3 ตุลาคม 2544

-คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรโครงการอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 006 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2545

-คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรบบุคลากรเพื่อรองรับการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ปี พ.ศ. 2545 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 014 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2545         

-คณะกรรมการวิเคราะห์ภาระงานการปรับโครงสร้างภาควิชา คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 037 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545       

-คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการศึกษาพิเศษ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 047 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2545   

-คณะทำงานโครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ คำสั่งสภาพยาบาล ที่ 39 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่  18 กรกฎาคม พ.ศ.2545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -กรรมการฝ่ายของสมาคมพยาบาล ฯ สาขาภาคใต้ คำสั่ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ฯ สาสาขาภาคใต้ ที่ 2 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่  22 กรกฎาคม พ.ศ.2545                                                  

-คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) ประจำปีการศึกษา 2546 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2071 / 2545 สั่ง ณ วัน ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2545  

-อาจารย์ประจำชั้นปีสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 062 / 2547 สั่ง ณ วัน ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2547                                            

-คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง คำสั่ง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ที่ 12 / 2548 สั่ง ณ วัน ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

-คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2549 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2139 / 2548 สั่ง ณ วัน ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548    

-คณะทำงานเพื่อการศึกษาแผนการใช้ที่ดินของคณะ / หน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบริเวณพื้นที่ฟาร์มและพื้นที่ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1089 / 2549 สั่ง ณ วัน ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2549    

-คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2550 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2219 / 2549 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2549     

-คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับเขต ระดับภาคปี 2550 คำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ 66 / 2550 สั่ง ณ วัน ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2550    

-อาจารย์ประจำชั้นปีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 059 / 2550 สั่ง ณ วัน ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2550       

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2347 / 2550 สั่ง ณ วัน ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2550     

-คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการพยาบาลประจำปี 2551 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 059 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2551   

-คณะกรรมการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพและการศึกษาพยาบาลคณะพยาบาล ศาสตร์ เพิ่มเติม คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 062 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2551                                                    -คณะกรรมการจัดทำประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติม คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 064 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551   

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2552 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2109 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2551   

-คณะกรรมการบริหารทุนคณะพยาบาลศาสตร์ คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 065 / 2551 สั่ง ณ วัน ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2551                   

-คณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021 / 2552 สั่ง ณ วัน ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2552   

-คณะกรรมการชุดต่างๆ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 063 / 2552 สั่ง ณ วัน ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2552      

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2553 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1646 / 2552 สั่ง ณ วัน ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2552    

-คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 010 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2555        

-คณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชุมชน โดยบูรณาการกับการบริหารวิชาการและการวิจัย คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 036 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2555  

-อาจารย์ประจำชั้นปีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 055 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2555    

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1758 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2555

-กรรมการสอบสัมภาษณ์ และผู้ประสานงานสอบสัมภาษณ์ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2556 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2409 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  

-คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2466 / 2555 สั่ง ณ วัน ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

-อนุกรรมการในการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิตตามโครงการไนติงเกล และโครงการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) คำสั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 2622 / 255 สั่ง ณ วัน ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  

-คณะกรรมการวิชาการ คำสั่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 093 / 2556 สั่ง ณ วัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2556 

-คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ ..009/2562   ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

-คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษาจากมูลนิธิโอกุระ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 021/2562  ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562         

-เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดที่คณะทำงานระดับตำบลได้ร่วมกำหนดไว้ ภายใต้ชื่อ “ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม” หนังสือที่ สข 72101 / ว113 สั่ง ณ วัน ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2557   

-เข้าร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะต่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของชาวบ้าน หนังสือที่ สกว.สงขลา/02/2558 สั่ง ณ วัน ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557   

-คณะทำงานในการร่างธรรมนูญสุขภาวะ โครงการพัฒนาตำบลสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมภายใต้ชื่อ “ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม” หนังสือที่ สข 72101 / ว175 สั่ง ณ วัน ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557 

-อาจารย์พิเศษ สอนในหัวข้อ/เนื้อหา “ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมตะวันออกกับแพทย์แผนไทย” หนังสือที่ มอ 190 / 586 สั่ง ณ วัน ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2557        

-คณะทำงานยกร่างธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลท่าข้าม หนังสือที่ สข 72105 / 037 สั่ง ณ วัน ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2558 

-เข้าร่วมประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล: ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรคเรื้อรังกับยาสูบ: บทบาทพยาบาล” หนังสือที่ ศธ. 0521.1.05 / ว1093 สั่ง ณ วัน ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558    นำนักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

             งานบริหาร      การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสอนในสถาบันและนอกสถาบัน    ประสบการณ์ซึ่งเป็นต้นทุนชีวิต 

           -อื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมายจากภาควิชา

ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (640-494) ปีการศึกษา 2537-2538

ผู้ประสานงานรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน  (640-324) ปีการศึกษา 2540-ปัจจุบัน

            บทเรียนเหล่านี้เป็นบันทึกการเดินทาง  คือต้นทุน      สำหรับการทำงานในสถานภาพใหม่   สำหรับองค์กรและสถาบันอันเป็นที่รัก 

                  เจริญธรรมค่ะ

                “ ยาดมเอง”

 

Sections: บันทึกการเดินทาง
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 May 2017 15:07 Modified: 15 March 2019 09:40 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
08 May 2017 15:11
#106011

Profile

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.33.160]
18 July 2018 11:54
#108183

ก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งการ "แจกของ ส่องตะเกียง"

CARE&SHARE * LEARN@PSU Thailand

เจริญธรรม เจริญสุขภาวะ

ยาดมเอง

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
15 March 2019 10:07
#108547

40 ปี ใน ม.อ กำลังจะตำนานประสบการณ์ชีวิตในอุดมศึกษาแหล่งบ่มเพาะพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สังคมการงาน จิตวิญญาณ...

10 ปี แรก (2521-2531) การศึกษาเรียนรู้ ไปสู่การประกอบอาชีพ ที่ชอบและใช่ คือการเป็น พยาบาลชุมชน สู่ความเป็น ครูพยาบาลชุมชน

10 ปี ที่ สอง (2532-2542) การก่อร่างสร้างครอบครัวไปพร้อมกับการทำงานที่รักในท้องถิ่นภาคใต้ การเติบโตด้วยเป้าหมายของการพึ่งตนเองตรากระบวนการพยาบาล บนหลักการสาธารณสุขมูลฐาน การทำงานแบบมีส่วนร่วม ที่ผสมผสานภาระกิจและบทบาท

10 ปี ที่สาม (2543-2553) ขยายบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมเรียนรู้ในการปฏิรูประบบสุขภาพ การศึกษา ร่วมเคลื่อนระดับนโยบาย และปฎิบัติไปด้วยกัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาตะวันออก ภูมิปัญญาไทย สร้างนำซ่อมสุขภาพ การพยาบาลปฐมภมิ การปฏิบัติพยาบาลเพื่อร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

10 ปี ที่สาม ( 2554-2562) สรุปบทเรียนการนำใช้ CARE@SHARE&LEARN ก้าวสู่เป้าหมายใหม่สู่ประโยชน์สุขร่วมกัน BLUE spirit (Blissfulness สุข สบายใจ ปิติยินดี Unconditionally Love ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข บริสุทธิ์ Enlightenment ที่รู้ได้ด้วยตนเอง

ฝึกฝนกันต่อไป ด้วยการสะสม พลัง ที่เป็นพลังธรรม มโนธรรม เกิดเป็นความสุข อันเป็นความรู้สู่ความสำเร็จสมดุลชีวิตที่ลงตัว พอเพียง พอดี ......

ด้วยความขอบคุณ

สงขลานครินทร์ที่รักคืนสู่ทุ่งตำเสาที่รัก

ยาดมเอง

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.74.77
Message:  
Load Editor
   
Cancel or