นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1696
ความเห็น: 1

การสอนพยาบาลชุมชน

การสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอนพยาบาลชุมชน

   เมื่อปี  พ.ศ.2543 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลอนามัยชุมชน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี รศ.ดร..ขนิษฐา  นันทบุตร  เป็นหัวหน้าโครงการ  การสัมมนาในครั้งนั้นได้ส่งเสริมให้แต่ละสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโดยสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง  ด้วยลักษณะของโครงการเช่นนี้จึงได้มีโอกาสสรุปบทเรียนในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนร่วมกับ  อ.อภิรัตน์  อิ้มพัฒน์ โดยการทบทวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนจากรายงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529- พ.ศ. 2543  และภาพกิจกรรมต่างๆตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-พ.ศ.2543  โดยเลือกประเด็นของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว  ได้มีโอกาสมองเห็นศักยภาพของคนท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง ภายใต้บรรรยากาศของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการพยาบาลบนหลักการสาธารณสุขมูลฐานและจรรยาวิชาชีพ  ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ได้เห็นศักยภาพ  ภูมิปัญญา  ของแต่ละคนในทุกระดับ  ทุกวัย  ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยบรรยากาศของความเกื้อกูล   นักศึกษาได้รับความเมตตาจากคนในชุมชน  ได้สัมผัสความมีน้ำใจ  การต้อนรับที่อบอุ่น

       น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนกันเวทีที่ขอนแก่นแต่ก็ได้แลกเปลี่ยนในเวทีประชุมวิชาการประจำปีที่คณะพยาบาลศาสตร์      ม.อ.ในปี 2545

    จากบทเรียนดังกล่าวนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการพัฒนาระบบสุขภาพภาพชุมชนที่จะดำเนินการต่อไป ภายใต้ศักยภาพและภาพการพึ่งตนเองของชุมชนที่มีอยู่เดิม   ด้วยกระบวนการพยาบาล  หลักการสาธารณสุขมูลฐานและจรรยาวิชาชีพ  ซึ่งในทศวรรษที่ 4  ของ"การสาธารณสุขมูลฐาน" กำลังได้รับการฟื้นฟูแนวคิดนี้ให้กลับมาใช้ในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพ  ภายใต้ชื่อ"สุขภาพภาคประชาชน"

     การสรุปบทเรียนครั้งนั้นทำให้เข้าใจความหมาย  และความละเอียดอ่อนของคำว่า   "ความรู้ในตัวคน"  เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้เข้าถึงจิตวิญญาณของความเป็นกัลยาณมิตร   ความภูมิใจที่ช่วยเติมเต็มให้แก่กัน  เห็น  ความมีศักดิ์ศรีในตัวคนได้อย่างกระจ่างชัด   "คนในชุมชนช่วยสร้างพยาบาล     เพื่อจะได้ใช้บริการเมื่อถึงเวลาจำเป็น  นักศึกษาพยาบาลก็ได้ทำหน้าที่   ซึ่งสังคมมอบหมายให้ เพื่อการดำรงชีพร่วมกันในสังคม" 

      เป็นความร่วมมือที่ช่างงดงาม   ในลักษณะของการดูแลช่วยเหลือกันและกันในสังคม 

 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

พยาบาลคือกัลยาณมิตรของสังคม และมิตรภาพคือความยั่งยืน ที่นำไปสู่ดุลยภาพคือความเป็นปกติ สงบ สันติ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ