นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1744 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1115 0
พยาบาลของชุมชน 1283 0
สะท้อนตน 2555 1323 0
สานต่อศรัทธา 2064 3
มองหาความจริง 1748 3
สานต่อศรัทธา 1580 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1929 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 2032 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 2078 2
บันทึกสะท้อนคิด 2275 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1880 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1687 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1740 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1866 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1928 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 2158 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1806 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1812 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1346 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1849 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3818 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2332 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1628 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1601 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1907 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1657 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1355 2