นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1465 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 916 0
พยาบาลของชุมชน 1052 0
สะท้อนตน 2555 1154 0
สานต่อศรัทธา 1901 3
มองหาความจริง 1564 3
สานต่อศรัทธา 1373 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1731 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1843 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1904 2
บันทึกสะท้อนคิด 2053 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1711 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1531 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1588 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1698 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1743 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 1969 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1637 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1668 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1200 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1696 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3618 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2194 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1514 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1505 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1784 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1551 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1255 2