นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1403 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 883 0
พยาบาลของชุมชน 1024 0
สะท้อนตน 2555 1127 0
สานต่อศรัทธา 1873 3
มองหาความจริง 1535 3
สานต่อศรัทธา 1357 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1691 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1809 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1872 2
บันทึกสะท้อนคิด 2018 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1684 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1506 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1571 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1662 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1710 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 1939 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1609 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1651 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1185 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1680 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3575 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2164 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1501 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1494 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1770 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1542 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1240 2