นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1919 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1253 0
พยาบาลของชุมชน 1452 0
สะท้อนตน 2555 1464 0
สานต่อศรัทธา 2203 3
มองหาความจริง 1877 3
สานต่อศรัทธา 1721 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 2073 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 2169 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 2217 2
บันทึกสะท้อนคิด 2420 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 2010 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1812 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1847 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 2009 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 2067 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 2311 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1955 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1939 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1477 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1986 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3971 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2455 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1746 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1721 4
การสอนพยาบาลชุมชน 2023 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1765 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1463 2