นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1364 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 861 0
พยาบาลของชุมชน 1007 0
สะท้อนตน 2555 1108 0
สานต่อศรัทธา 1856 3
มองหาความจริง 1526 3
สานต่อศรัทธา 1338 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1664 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1781 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1854 2
บันทึกสะท้อนคิด 1995 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1673 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1498 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1563 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1646 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1694 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 1923 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1592 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1642 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1177 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1660 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3555 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2144 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1493 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1488 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1759 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1536 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1232 2