นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 28 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
หน้าที่พิเศษอื่นๆ : การเชื่อมประสานสู่ความเป็นองค์รวม 1657 5
ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ 1029 0
พยาบาลของชุมชน 1200 0
สะท้อนตน 2555 1257 0
สานต่อศรัทธา 2001 3
มองหาความจริง 1684 3
สานต่อศรัทธา 1513 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1861 1
ภุมิปัญญาการจัดการเรียนการสอน 1959 1
พลังเพลงกับการเรียนรู้ชีวิต 1998 2
บันทึกสะท้อนคิด 2201 3
สมุดบันทึกประสบการณ์(2) 1814 1
สมุดบันทึกประสบการณ์ 1614 2
การพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 1676 3
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1784 1
การทำงานของครูพยาบาลชุมชน 1849 3
การพยาบาลแบบองค์รวม :สุขภาพวิถีธรรมการพยาบาลวิถีไท 2075 4
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการเรียนการสอน 1742 1
ครูศิษย์พยาบาลร่วมสร้างตำนานการสร้างเสริมสุขภาพ 1749 1
พยาบาลชุมชน รุ่นที่ 2 1263 2
เรียนรู้โดยการลงมือทำเอง 1776 5
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3742 6
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2278 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1576 3
การสอนพยาบาลชุมชน 1548 4
การสอนพยาบาลชุมชน 1853 1
การสอนพยาบาลชุมชน 1603 1
พยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 1303 2