นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2815
ความเห็น: 0

ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8

ลูกเกษตรสร้างค่าย
รายงานการประชุมเตรียมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 และเข้าร่วมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8  เมื่อวันที่ 22-26 มีนาคม 2553
ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม้โจ
1.        การเปิดงานค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช)
มากล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดค่าย ทั้งนี้มี
คณะผลิตกรรมการเกษตร และสโมสรนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓  มีนักศึกษาจากสถาบันในภาคี ๔ จอบ จำนวน ๑๒ สถาบัน รวม ๑๒๐  คน เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการสร้างห้องสมุด สร้างโรงเพาะเห็ดและฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนคณะทรัพยากรธรรมชาติ สมทบค่าสนับสนุนการจัดค่ายฯ  ๖,๐๐๐ บาท  ค่าเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาคนละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๖ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ และช่วยเหลือค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงของนักศึกษา ๖ คน พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๒ คน ดังรายชื่อ 
 
ผศ.ดร. ประวิตร  โสภโณดร  นางสาว โสภิดา ขี่ทอง 
นาย ธีรวุฒิ นิมกาญจนา  นายศราวุฒิ เกลี้ยงจันทร์

      นางสาว วนารี ชูทอง

นาย ยุทธพงศ์ ยูหนูนาย ธนาวุฒิ สุคนธ์นางสาว ปัทมา ท่าดี
 2.        การประชุมของคณะกรรมการภาคี ๔ จอบ เพื่อเตรียมงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ โดยมีสาระการประชุมดังนี้
o       คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายงานสรุปผลการจัดงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗  (ดูรายละเอียดใน เวปไซด์ของหน่วยกิจการนักศึกษา) o       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เสนอแผนการจัดงาน ประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ โดย กำหนดการจัดระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ สจล. กรุงเทพฯ ดังนี้
อาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๓บ่าย เดินทางออกจาก ม.อ. 
จันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ผู้ร่วมงานเดินทางมาถึง เข้าที่พักเย็น พิธีเปิด
อังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓เช้า บ่าย แข่งกีฬาสากลเย็น ประกวด Miss & Mr. 4 Jobb
พุธที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓เช้า บำเพ็ญประโยชน์
(ปลูกป่าชายเลน พัฒนาโรงเรียนและวัด
ใกล้ลาดกระบัง และนครนายก)
บ่าย ทัศนศึกษา บางแสน สมุทรปราการ นครนายก และพระบรมมหาราชวัง
พฤหัสบดี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๓เช้า กีฬาทักษะ และบ่าย รอบชิงกีฬาสากลเย็น ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์
ศุกร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๓เช้า บ่าย แข่ง กีฬาทักษะเย็น พิธีปิด
เสาร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓เดินทางกลับ ม.อ. 

 o     การแข่งกีฬาสากล ๔ ชนิด คือ ฟุตบอลล์ ๗ คน (ชาย)  ตะกร้อ (ชาย)  วอลเลย์บอล และบาสเก็ตบอล (หญิง) ในการประชุมได้จับฉลากประกบคู่การแข่งขันรอบแรกของกีฬาสากลทั้ง ๔ ชนิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
o     ส่วนกีฬาทักษะ ยังคงชนิดกีฬาเดิมทั้ง ๑๒ ชนิด และมี การเสนอเพิ่มกีฬาทักษะขึ้น ๗ ชนิดการแข่งขัน คือ การจัดสวนถาด (สวนพืชไทยพื้นบ้าน) การจัดดอกไม้สด (ประดับบนโต๊ะอาหาร )การรีดนมจากเต้านมเทียม การทำวัคซีนสุกร (โดยใช้หยวกต้นกล้วยเป็นวัสดุแทน) การตัดแต่งซากไก่ การทำโปสเตอร์ส่งเสริมการเกษตร การประกวดการภาพถ่ายกิจกรรมงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงกติกาและเกณฑ์การตัดสินในเบื้องต้น และให้เจ้าภาพไปจัดทำรายละเอียดให้แล้วเสร็จทั้งหมดรวมกับกีฬาประเภทอื่น ๆ
o    สำหรับการทัศนศึกษา เจ้าภาพจัด ๔เส้นทาง ได้แก่ บางแสนสมุทรปราการ นครนายก และ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะต้องเลือกสมัครเพียงเส้นทางเดียว เพื่อให้เจ้าภาพสามารถเตรียมการทั้งการทัศนศึกษาและการบำเพ็ญประโยชน์ได้สะดวกขึ้น
o       จากนั้นมีการหารือทบทวนปัญหาจากการจัดของครั้งที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจและให้เจ้าภาพวางแผนป้องกันปัญหาต่อไป ข้อมูลที่ได้จาการประชุม สจล.จะนำไปจัดทำเป็นเวปไซด์เพื่อเผยแพร่และใช้ประสานงานกันต่อไป การประชุมเลิกเกือบ ๖ โมงเย็น แถมท้าย ด้วยการเจ้าภาพเชิญชวนพวกเราร่วมกันนำกล้วยไม้ป่าติดบนต้นไม้หน้าตึกคณะผลิตกรรมการเกษตร ก่อนจะมีพิธีการต้อนรับชาวภาคี ๔ จอบทุกท่านด้วย อาหารเย็น-ขันโตกสุดหรู
 3.        กิจกรรม ค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๘ (ลูกเกษตรสร้างค่าย)
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ชาวค่ายออกเดินทางจาก ม.แม่โจ้ ประมาณ ๗โมงเช้า ถึงโรงเรียนวัดปางมะกล้วย อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ เมื่อจัดของเข้าที่พักกันเรียบร้อย ก็ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีให้กับวัดปางมะกล้วยโดยมีนักศึกษาทุกสถาบันคณาจารย์ เจ้าหน้า คณะครูโรงเรียนวัดปางมะกล้วย และ ชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย เมื่อเสร็จกิจกรรมทอดผ้าป่า ชาวบ้านปางมะกล้วยได้ทำอาหารเที่ยงมาเลี้ยงพวกเราทั้งหมด หลังจากรับประทานอาหาร ชาวค่ายก็เริ่มการวางแผนงานกันเป็นกลุ่มและลงมือกันทำงาน ได้แก่ กลุ่มแรกทาสีอาคารห้องสมุดที่สโมสรคณะผลิตกรรมการเกษตรได้ทำจัดสร้างเสร็จเรียบร้อยล่วงหน้ารอแล้ว ส่วนชาวค่ายอีกกลุ่มหนึ่งได้ดำเนินการสร้างโรงเพาะเห็ดให้กับโรงเรียน การทำงานในวันแรกนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลากินข้าวเย็นเสียก่อน  ตอนค่ำพิธีการเปิดค่ายโดยชาวบ้านปางมะกล้วยและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปางมะกล้วย ร่วมกันจัดการแสดงตอนรับ สนุกสนานมาก
วันที่ ๒๔  มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นวันที่สอง พวกเราชาวค่ายตื่นแต่เช้าทำกับข้าวและกินอาหารเช้าเสร็จ แล้วลงมือสร้างโรงเพาะเห็ดและทาสีห้องสมุดกันต่อ นอกจากนี้มีงานเพิ่มอีกงานคือการจัดเตรียมแปลงปลูกพืชสำหรับอาหารกลางวัน วันนี้พวกเราชาวค่ายได้ช่วยกันสร้างห้องสมุด และสร้างโรงเพาะเห็ดได้สำเร็จ เรียบร้อย ชาวค่ายทุกคนมีความภูมิใจมากในการทำประโยชน์ให้ชุมชนในครั้งนี้
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นวันส่งมอบโรงเพาะเห็ดและห้องสมุดให้กับโรงเรียนวัดปางมะกล้วย โดยมอบผ่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ พิธีส่งมอบใหญ่โตมาก ส่วนช่วงบ่ายเจ้าภาพจัดให้ชาวค่ายไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมบริเวณนั้น ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเก็บใบชาและทำเมี่ยงใบชาขายเป็นรายได้ของคนในหมู่บ้านนั้น
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ตอนเช้า เจ้าภาพก็ใจดี พาพวกเราไปทัศนศึกษาที่ไนท์ซาฟารี และตอนบ่ายกลับมาทำพิธีปิดค่าย และมอบเกียรติบัตรแก่ชาวค่ายผู้นำ ๔ จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ ๘ ทุกคน
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ พวกเราก็เดินทางกลับโดยขึ้นรถโดยสารประจำทางกลับกรุงเทพฯ ออกเดินทางตั้งแต่เช้าถึงกรุงเทพตอนเย็นและเดินทางต่อขึ้นรถจากกรุงเทพกลับถึงหาดใหญ่ในวันอาทิตย์ตอนเช้าอย่างปลอดภัยทุกคนนักศึกษาให้ความเห็นว่าการเดินทางโดยรถไฟนั้นสาหัสมาก เนื่องจากใช้เวลานาน และไม่ตรงเวลา ส่วนการเดินทางโดยรถบัสนั้นดีกว่า แต่ก็แพงกว่า ประสบการณ์เดินทางครั้งนี้นับเป็นการเดินทางที่ยาวไกลและห่างจากบ้านมากที่สุดของนักศึกษา แต่ก็ได้ทั้งประสบการณ์ และเพื่อนใหม่ ๆ อีกหลายคน ที่เราตกลงว่าจะเจอกันอีกครั้งในงานประเพณี ๔ จอบแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ที่ สจล.

สรุปภาพกิจกรรม

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 เมษายน 2553 09:35 แก้ไข: 02 เมษายน 2553 13:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.112.98
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ