นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3310
ความเห็น: 1

สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28

เล่าเรื่องการเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร. ประวิตร โสภโณดร  ซึ่งนำขบวนคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 87 ชีวิต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนดาลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยทางเจ้าภาพลาดกระบัง และมีสถาบันเข้าร่วมจำนวน 12 สถาบัน ซึ่งทางเจ้าภาพก็ได้ต้อนรับอย่างดี
กิจกรรมวันที่ 21 ต.ค. 53  ทางเจ้าภาพก็ได้จัดประชุมคณะกรรมการแข่งขันกีฬาทักษะ ตั้งแต่งเวลา 13.30-16.3.0 น. หลังจากนั้นทางเจ้าภาพก็เลี้ยงอาหารเย็นโดยจัดเป็นโต๊ะจีน ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา กินกันอิมจนเติมท้องกันทุกคนโดยให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งแต่กินอย่างเดี่ยวไม่ได้จัดให้กินไปชมการแสดงไป เมื่อรับประทานอาหารเสร็จทางเจ้าภาพก็เชิญทุกท่านเข้าไปในหอประชุม แล้วดำเนินการเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28  โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรี สุรยุทธ์  จุลนนท์ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นก็ได้เรียนเชิญท่านคณบดีของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ภาค เพื่อกดปุ่มเปิดงานโดยมีสัญญาลักษณ์เป็นจอบ ทั้ง 4 ด้าน หนึ่งนั้นก็ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (รศ.ดร. วัลลัภ  สันติประชา)  ซึ่งขณะนี้ท่านได้รับตำแหน่งเป็น ประธานสภาคณบดีสาขาเกษตร จากนั้นก็มีการแสดงของแต่งละสถาบัน 

กิจกรรมวันที่ 22 ต.ค. 53  เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะวันแรก ซึ่งมีการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภทการแข่งขันด้วย โดยทางนักศึกษาคณะทรัพย์ ของเราก็ได้รับการแข่งกีฬาทักษะ ดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันเข้าจอบเตรียมแปลง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งข้นดังต่อไปนี้ คือ นายธีรศัดิ์  แดงทอง ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชศาสตร์  และ นางสาวน้ำทิพย์  พูนเพิ่มชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชศาสตร์

2. การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันดังต่อไปนี้ คือ นายศรัยู  เจริญฤทธิ์  ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชศาสตร์  นางสาวรัฐภรณ์  ขันแก้ว ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชศาสตร์ และนางสาวศิริวรรณ  แซ่แดง  ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชศาสตร์

3. การแข่งขันผลิตโปสเตอร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่แต่นักศึกษาของคณะทรัพย์ก็ทำได้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ คือ นายกฤษฎา  หลักมือง ชั้นปีที่ 3 ภาคพัฒนาการเกษตร และ นางสาวยุวรรณา  ทองมั่ง ชั้นปีที่ 2 ภาคปฐพืศาสตร์

ส่วนช่วงบ่ายก็มีการแข่งขันกีฬาสากล ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภทกีฬา ดังต่อไปนี้ กีฬาฟุตบอล 7 คน  กีฬาตะกร้อชาย  กีฬาวอลเลย์บอลหญิง และ บาสเก็ตบอลหญิง ซึ่งทั้ง 4 ประเภท นักศึกษาขอเราเข้าได้เข้ารอบที่สองทั้งหมด

กิจกรรมวันที่ 23 ต.ค. 53  เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะวันที่สอง มีทั้งหมด 9 ประเภทกีฬา ซึ่งมีนักศึกษาคณะทรัพย์ ก็ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. การแข่งขันการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ คือ นางสาวพรวดี  แซ่โต๊ะ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชศาสตร์ และ นายสรายุทธ  จันทโร  ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาพืชศาสตร์

2. การแข่งขันวินิจโรคพืช ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ คือ นางสาวพรทิพย์   แย้มสุวรรณ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช และ นายอดุลย์  เก็มเด็น ชั้นที่ 3 ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช

3. การแข่งขันทักษะการตอนสุกร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ คือ นางสาวพรพิมล  สะแต  ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสัตวศาตร์ และนายอุดมศักดิ์  รักษาภักดี  ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาสัตวศาสตร์

กิจกรรมภาคบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาสากลต่อ ซึ่งทางคณะทรัพย์ก็ได้เข้าแข่งขันรอบที่สอง แต่งทุกประเภทกีฬาไปไม่ถึงดวงดาวได้แต่ชิงแค่รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เท่านั้น

กิจกรรมวันที่ 24 ต.ค. 53  เป็นกิจกรรมอาสาพัฒนาซึ่งนักศึกษาคณะทรัพย์ได้แบ่งกันไปพัฒนาวัดปลูกศรัทธาธรรม บริเวณใกล้สถาบัน และช่วงบ่ายนักศึกษาก็ได้เดินทางไปทัศนที่วันพระแก้วและก็เดินทางกลับ

กิจกรรมวันที่ 25 ต.ค. 53 เป็นการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร จำนวน 3 ประเภท กีฬา แต่นักศึกษาของคณะทรัพย์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวคือ  การแข่งขันกีฬาทัษะการคล้องโคและล้มโค ได้รางวัลอันดับที่ 3 ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้ คือ นายสุรศักดิ์  ถนอมเกิด ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสัตวศาสตร์  นายภานุมาศ  คงปันนา  ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาพืชศาสตร์ นายสิทธิชัย  ลาวเลิศ ชั้นปีที่ 2 ภาคสัตวศาสตร์ และนางสาวขวัญนภา  ปัญจสุวรรณ์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาสัตวศาสตร์

กิจกรรมตอนเย็น เป็นการแข่งขันกีฬาสากลรอบชิงชนะเลิศอันดับที่ 1 และชิงชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยทีมนักศึกษาของเราได้เข้ารอบชิงอันดับที่ 3 จำนวน 3 ปรเภทกีฬา แต่งผลการแข่งขันได้ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอลหญิง และกีฬาตะกร้อชาย

ช่วงตอนกลางคืนเป็นพิธีปิดการแข่งขันกีฬางานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 และมีการแสดงของเจ้าภาพ และมหาลัยที่จะรับเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 29 คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2554

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2553 15:31 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2553 09:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งชัยชนะไม่ใช่การแข่งขัน แต่ชนะที่ได้ในแต่ละคน

- ชนะที่ได้เข้าแข่งขัน ชนะคู่แข่งก็ยินดีต่อตัวเองและคู่แข่ง แพ้ก็ให้ทราบว่ายังต้องปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้น

- ชนะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ให้มีการพบปะเพื่อน เป็นเพื่อนจากต่างสถาบัน ต่างพื้นที่

-ชนะที่ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทุกครั้งทุกที่ที่มีการทำกิจกรรมสี่จอบ

หวังว่าทุกคนคงได้รับบทเรียนที่คุ้มค่า เป็นชัยชนะที่ต้องแข่งกับตนเอง   

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.184.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ