นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2449
ความเห็น: 7

นโยบาย 3 D คืออะไร

ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2552

ในการนี้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติก็ได้รับนโยบายมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการดำเนินนโยบาย 3 ดี โดยมอบหมายให้หน่วยกิจการนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องและดูแลนักศึกษาโดยตรงในภาพรวมของคณะฯ ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ในเบื้องต้นนี้ขอเล่าให้ฟังว่า ทำไมกระทรวงศึกษาธิการจึงคิดให้มีนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  ก็เพราะว่าต้องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดำรงชีวิตที่เกิดการฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกด้านหนึ่งคือ การบ่มเพาะปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติเพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่จะก่อให้เกิดผลดังตามนโยบาย 3 ดี (3D) โดยประกอบด้วย

  1.  Democract  (ส่งเสริมประชาธิปไตย)  ถ้าพูดถึงข้อนี้ทางคณะฯ ก็ส่งเสริมให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นนักศึกษาจะการประชุมเพื่อขอความคิดเห็นอย่างประชาธิปไตยและทุกคนมีส่วนร่วม และมีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมเลือกตั้งสโมสรเป็นประจำทุกปีอีกด้วย
  2. Decency  ( ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย) กิจกรรมนี้ก็มีการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทยโดยการจัดกิจกรรมสอดแทรกกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมไหว้ครู เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทยให้แก่นักศึกษา
  3. Drug Free ( สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด และอบายมุข) กิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะฯ ไม่ได้ทิ้งนักศึกษาให้เผชิญปัญหาแต่เพียงผู้เดี่ยวคณะฯ ยังคิดกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาไม่ยุ่งเกี่ยกับจากเสพติด และอบายมุขโดยส่งเสริมให้นักศึกษามีจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพ เช่นจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา จัดกิจกรรมออกค่ายเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งคณะฯ ยังมีโครงการตรวจสุขภาพประจำปีขอนักศึกษาอีกด้วยแต่ขอบอกว่าโครงการนี้เป็นที่เพึ่งคิดริเริ่มที่จะทำให้กับนักศึกษาของเรา

ทั้งหมดที่เขียนมานี้เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจคำว่า นโยบาย 3 ดี (3 D ) และประกอบด้วยอะไรบ้างและเราดำเนินการอย่างไรให้กับนักศึกษาของเราบ้างค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 มีนาคม 2554 09:11 แก้ไข: 10 มีนาคม 2554 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • รับทราบค่ะ 

ร่วมมือร่วมใจเพื่อนักศึกษา ค่ะ

แวะมาสนับสนุนนโยบายที่ดีๆ ที่ทำให้กับนักศึกษาเราค่ะ ^_^

ขอบคุณพี่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมตามนโยบาย 3 ดี

Ico48
แมงปอ (Recent Activities)
11 March 2011 11:57
#64181

นอกจากจะได้นโยบายดีๆ แล้ว โชคดีของคณะทรัพย์ ที่มีผู้บริหารดีๆ และนักกิจกรรมดีๆ อย่างจิ๊บ ที่ช่วยทำให้นักศึกษาของเรา DDD

Ico48
Baby (Recent Activities)
15 March 2011 11:21
#64254

เห็นด้วยกับน้องแมงปอ ที่เรามีนักกิจการนศ.ที่ดีอย่างจิ๊บ เขารู้สา ทำให้นโยบาย ตองดี ไปได้สวย

Ico48
พี่ปัทมพร [IP: 192.168.101.4]
03 เมษายน 2554 18:24
#64748

รับทราบแล้วคะขอบคุณมากที่ให้ข้อมูล

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.24.125.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ