นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1787
ความเห็น: 0

ปฎิทินกิจกรรมหน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ 2554 และ 5 มีนาคม 2554 ทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดสัมมนากิจกรรมสโมสรนักศึกษาขึ้นเพื่อร่วมกันจัดทำปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมของ หน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปีการศึกษา 2554  ภาคการศึกษาที่ 1

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 มีนาคม

29 มี.ค.- 3 มิ.ย. 54

ซ้อมเชียร์ (ว๊ากเกอร์)

สโมสรนักศึกษา

 เมษายน

17 เม.ย. - 3 มิ.ย. 54

ซ้อมเชียร์ (ร้องเพลงคณะฯ)

สโมสรนักศึกษา

19  เม.ย.  54

งานประเพณีสงกรานต์

หน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา

 พฤษภาคม

2  พ.ค. 54

อบรมปฐมพยาบาล เตรียมงานรับน้องประชุมเชียร์

สโมสรนักศึกษา

7-8 พ.ค. 54

พัฒนาสโมสร/ชมรม

สโมสรนักศึกษา/ชมรม

14-21พ.ค. 54

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนา 4 จอบ จ.มหาสารคาม

หน่วยกิจการนักศึกษา

25  พ.ค. -3 มิ.ย.54

สโมสรนักศึกษาขายของน้องใหม่

ฝ่ายจัดหารายได้

29 พ.ค. 54

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

หน่วยกิจการนักศึกษา

29-31 พ.ค. 54

อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

หน่วยกิจการนักศึกษา และหน่วยบริการวิชาการ

 มิถุนายน

1-2 มิ.ย. 54

เตรียมความพร้อมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

3 มิ.ย. 54

นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษา

หน่วยกิจการนักศึกษา และหน่วยบริการวิชาการ

4  มิ.ย. 54

น้องใหม่บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

มหาวิทยาลัย

6 มิ.ย. 54

 เปิดภาคการเรียน 1/54

6 – 14 มิ.ย. 54

คัดเลือกนักกิจกรรมตัวอย่าง/คนดีขวัญมะลิ/นักศึกษาตัวอย่าง/นักศึกษาเรียนดี

หน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

6-17 มิ.ย. 54

รับน้องประชุมเชียร์

สโมสรนักศึกษา

16 มิ.ย. 54

วันไหว้ครูของคณะฯ/มหาวิทยาลัย ประกาศผลและมอบรางวัลนักกิจกรรมตัวอย่าง/คนดีขวัญมะลิ/นักศึกษาตัวอย่าง/นักศึกษาเรียนดี

หน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

18 มิ.ย. 54

ลอดซุ้ม/ งานเลี้ยงรับขวัญมะลิ

สโมสรนักศึกษา

20 -30 มิ.ย. 54

รับสมัครนักศึกษาอาสา ช่วยงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19

สโมสรนักศึกษา และหน่วยกิจการนักศึกษา

20-30 มิ.ย. 54

รับสมัครทุนทั่วไป และทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2554

หน่วยกิจการนักศึกษา

     มิ.ย. 54

เปิดโลกกิจกรรม/ประกวดดาวเดือนคณะฯ

สโมสรนักศึกษา

20 มิ.ย. 54

เปิดโลกกิจกรรมมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

25  มิ.ย. 54

ตักบาตรน้องใหม่ของคณะฯ และน้องใหม่พัฒนาคณะฯ

สโมสรนักศึกษา

26  มิ.ย. 54

กีฬาสีน้องใหม่ของคณะฯ

สโมสรนักศึกษา

 กรกฎาคม

2-3 ก.ค. 54

สำรวจค่ายทรัพย์-พยาบาล และ ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท

สโมสรนักศึกษา 2 คณะ

2-9 ก.ค. 54

กีฬาน้องใหม่มหาวิทยาลัย

สโมสรนักศึกษา และองค์การนักศึกษาฯ

ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 3 และ 4 (แยกประชุมทีละชั้นปี เพื่อทำความรู้จักและรับฟังเสียงนักศึกษา)

หน่วยกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

2 ก.ค. 54

อบรมการพัฒนาด้านจิตใจ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

หน่วยกิจการนักศึกษา

3 ก.ค. 54

อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

หน่วยกิจการนักศึกษา

9 ก.ค. 54

อบรมการพัฒนาความเป็นผู้นำ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

หน่วยกิจการนักศึกษา

10 ก.ค. 54

อบรมเตรียมความตัวสมัครงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

หน่วยกิจการนักศึกษา

14 ก.ค. 54

บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครอบรอบ 84 พรรษา

คณะฯ และสโมสรนักศึกษา

15 ก.ค. 54

ฟังธรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา
ณ วัดบ่อสระ อ.สิงหนคร จ. สงขลา

หน่วยกิจการนักศึกษา

30 ก.ค. – 7 ส.ค. 54

 สอบกลางภาค 1/54

 สิงหาคม

12-21 ส.ค.  54

งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19

หน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

15-17 ส.ค. 54

งาน ม.อ. วิชาการ

มหาวิทยาลัย

26-28 ส.ค. 54

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม สำหรับ
คณะกรรมการสโมสรและชมรม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

30-31 ส.ค. 54

 วันอิดิลฟีตรี

 กันยายน

2,3,4  ก.ย. 54

ค่ายทรัพย์-พยาบาล

สโมสรนักศึกษา

10-11 ก.ย. 54

มะลิเกมส์ ครั้งที่ 2

สโมสรนักศึกษา

19 -25 ก.ย. 54

วันพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553

หน่วยกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา

24 ก.ย. 54

วันมหิดล ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง และวันมอบทุนการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2554

หน่วยกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา

27 ก.ย. 54

วันสารทเดือนสิบ

 ตุลาคม

3-14 ต.ค. 54

 สอบปลายภาค 1/54

15 ต.ค. 54

 ปิดภาคเรียน 1/54

17-23 ต.ค. 54

ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 15

สโมสรนักศึกษา

21 ต.ค. 54

วันสถาปนาคณะฯ (ปีที่ 36)

หน่วยกิจการนักศึกษา

25 ต.ค. 54

 เปิดภาคเรียนที่ 1/54

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ