นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2176
ความเห็น: 5

คือครูผู้ให้..ผศ. ดร. ประวิตร โสภโณดร

ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รักและเข้าใจ ทุ่มเทให้กับนักศึกษา
ตามบันทึกของIco64  มิกกี้
วิไลลักษณ์ สิงขรัตน์
เกร็ดชีวิต...ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิตร  โสภโณดรhttp://share.psu.ac.th/blog/kmnr53/29236

เข้ามาทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร 
 
     เริ่มทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2523 ด้วยวุฒิการศึกษาปริญญาโท โดยอาจารย์จบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาพืชไร่-นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ได้รู้จักคณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และในปี 2523 ได้มาสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นอาจารย์กับ ดร.สุจินต์ จินายน (คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.2522-2530) รับผิดชอบการสอนวิชาสรีรวิทยาการผลิตพืชและวิชาพืชอาหรสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้า ของภาควิชาพืชศาสตร์
รู้สึกอย่างไรกับการทำงานที่ภาคใต้
     
         เนื่องจากเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่การทำงานในภาคใต้อาจจะไกลบ้านในความรู้สึกของคนอื่นแต่อาจารย์ได้บอกว่าท่านเคยมาทางใต้เมื่อ ปี พ.ศ. 2518 ตอนเรียนปริญญาตรีได้มีโอกาสนั่งรถไฟมาทัศนศึกษาวิชายางพารากับอาจารย์ รัตน์ เพชรจันทร์ ได้ไปเที่ยวดูงานหลายจังหวัด เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชสงขลา และลงไปถึงจังหวัดยะลา เป็นที่ประทับใจมากประกอบกับการมาอยู่คณะทรัพย์ในสมัยนั้นมีทั้งพี่เลี้ยง และเพื่อน ร่วมงานที่ดีเป็นกันเองจึงไม่เคยรู้สึกว่าว้าเหว่หรือไกลบ้านเลยจนมีครอบครัวและทำงานที่คณะฯนานึง 33 ปี
 
 
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
       การทำงานที่คณะทรัพยากรธรรมชาติเหนื่อย แต่สนุกและท้าทายดีทั้งนี้เพราะมีอาจารย์รุ่นแรก เช่น อาจารย์เจือ สุทธิวณิช อาจารย์ ไพศาล เหล่าสุวรรณ อาจารย์พานิช ทินนิมิตร อาจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก และอาจารย์รุ่นที่ 2 เช่น อาจารย์ อธิจิตต์ (จำนามสกุลไม่ได้)  อาจารย์อภินันท์  กำนัลรัตน์  อาจารย์วัลลภ สันติประชา   อาจารย์มงคล   แซ่หลิม อาจารย์ขวัญจิตร  ศศิปรียาจันทร์ (สันติประชา) เป็นพี่เลี้ยง แถมมีอาจารย์รุ่นใกล้เคียงกันอีกหลายคน เช่นอาจารย์วรวิทย์ วณิชาภิชาติ อาจารย์รังสรรค์ อาภาคัพภะกุล  อาจารย์วินิจ
เสรีประเสริฐ อาจารย์พรชัย  เหลืองอาภาพงศ์ อาจารย์สมพงศ์ เทศประสิทธิ์ อาจารย จิระอิฐรัตน์ อาจารย์ปราโมทย์  ศะศิโกเศษ งานที่เข้ามารับผิดชอบในช่วงนั้นคือการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพืชศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาต้องฝึกงานภาคสนามจำนวน 600 ชั่วโมง  จึงต้องใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนในการฝึกงานนอกจากที่ต้องรับผิดชอบการสอน วิชาสรีรวิทยาการผลิตพืช วิชาพืชเศรษฐกิจ วิชาพืชอาหารสัตว์ และวิชาวัชพืช ยังต้องทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกพื้นที่ของภาควิชาพืชศาสตร์ไปด้วย นอกจากนี้ในปี 2524-25 ได้รับมอบหมายให้ไปสำรวจพื้นที่อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ตซึ่ง ม.อ. ได้รับบริจาคโดยบริษัทอานุภาษและบุตร (คุณเอกพจน์ วานิช) เนื่องจากช่วงนั้นได้ไปดูแลการฝึกภาคสนามของนักศึกษาพืชศาสตร์ อยู่ที่สวนยางพาราของคุณ อรัญ จินดาพล ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ตอยู่พอดีหลังจากทำงานได้ประมาณ 3 ปี ได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกด้านพืชอาหารสัตว์ เป็นเวลา 4 ปีเศษ (2526-2531) ภายใต้โครงการไทย-ออสเตรเลีย(TAPSUP) ณ เมืองบรีสเบนประเทศออสเตรเลีย  เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาคณะฯ ปี 2531 คณบดี คือ รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ได้มอบหมายให้เป็นผู้ช่วยประสานงานในโครงการวิจัยภายใต้โครงการไทย-ออสเตรเลียจนปิดโครงการไปในปี 2538 ในปี 2539-42 ได้เป็นหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ ต่อมาในช่วงปี 2540 เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ ทำให้คนตกงานมาก ได้ร่วมกันเขียนแผนให้คณะเสนอโครงการบัณฑิตอาสา (บอส.) โดยทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ ซึ่งปรากฏว่าโชคดีได้รับการอนุมัติงบประมาณกว่า 50 ล้านบาทให้ดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2542 เวลา 6 เดือน ดังนั้นอาจารย์สมเกียรติ สายธนู (คณบดี) จึงขอให้มาช่วยดูแลเป็นประธานโครงการนี้ โดยควบกับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารด้วย ซึ่งโครงการบัณฑิตอาสา (บอส.) ก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเป็นอย่างดี ตั้งแต่การรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ เพื่อทำงานเก็บข้อมูลการเกษตรในทุกอำเภอของภาคใต้ การเปิดรับสมัครมีบัณฑิตใหม่เข้ามาสมัครกว่า 500 คน มีการจัดทีมสอบสัมภาษณ์ และจัดอบรมก่อนลงพื้นที่ก่อน 2 สัปดาห์ จากนั้นก็ให้บัณฑิตใหม่ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ และมีการอบรมและตรวจเยี่ยมนิเทศทุกเดือน โครงการบัณฑิตอาสา (บอส.) นับว่าเป็นงานที่ภาคภูมิใจมาก เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสามารถทำงานได้ตามกำหนดเวลา และตามเป้าหมายของโครงการ ตลอดจนทำให้คณะได้รับอานิสงค์หลายอย่างจากโครงการนี้
การเข้ารับตำแหน่งสายงานบริหาร
      
      ในปี พศ.2539-2542 ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์ แล้วมาเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร ในปี2542-2544 จากนั้นรับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันท่านมีความสุขที่ได้ทำงานกับนักศึกษาเป็นผู้ที่ดูแลและเอาใจใส่นักศึกษาและเป็นที่รักของนักศึกษามาโดยตลอด
 
แนวทางการสอนนักศึกษา
       
        การสอนโดยให้นักศึกษาได้ปฎิบัติจริง ลงพื้นที่จริง และสอนให้นักศึกษาได้คิด....ลงมือทำ
 
มุมมองของการทำกิจกรรมนักศึกษา
        
        เมื่อถามถึงการทำกิจกรรมนักศึกษาอาจารย์มีทั้งแววตา...รอยยิ้มที่สุขใจและอาจารย์มองเห็นว่าทุกกิจกรรมมีความสำคัญ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จ” นอกจากนี้ยังมีส่วนผลักดันให้หน่วยกิจการนักศึกษาทำกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีเป้าหมายมากขึ้น  เช่น การเสริมด้านบุคลิกภาพช่วยให้นักศึกษารู้จักการวางตัวที่ดี
 
เมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว...อยากฝากถึงคณะฯ
        
        ฝากการทำงานให้เป็นระบบมองเห็นส่วนรวมให้มาก ให้คณะมีเป้าหมายให้ชัดเจน และการไว้วางใจกันและกัน มีการทำงานเป็นทีมที่เหมาะสม การทำกิจกรรมให้มีประโยชน์ เป็นการสอนให้เรารู้จักชีวิต รู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอนให้เรารู้จักคำว่า “คุณธรรม ความซื่อสัตย์ “
 
 
 
 
Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 29 July 2013 16:18 Modified: 01 August 2013 15:37 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 12 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ชื่นชมอาจารย์ครับ

Ico48
mandala (Recent Activities)
30 July 2013 10:30
#91106

เกษียณแล้วเหรอคะ ยังหนุ่มอยู่เลย

ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัว แต่เท่าที่เคยเห็น หน้าตาท่านจะยิ้มแย้มอยู่ตลอดเวลา ดูเป็นคนใจดี

ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษ๊ยณค่ะ

Ico48
Baby (Recent Activities)
30 July 2013 14:36
#91119

น้อง mandala อาจารย์ใจดี เสียสละ ทุ่มเทให้กับนักศึกษา และเป็นดีเจของคณะทรัพยฯ ด้วยค่ะ

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ สว. คณะทรัพย์ฯ ม.อ. ผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร

ผู้เกษียนอายุ มีห้องพักนะครับ คิดถึงคณะฯ และน้องๆคณะทรัพย์ เมื่อไร ก็แวะมา

ห้องผู้เกษียณอายุราชการอยู่ติดกับห้องรองคณบดี ฝ่ายบริหารครับ มาใช้งานได้ตลอดเวลาครับ

คิดถึงคณะทรัพย์เมื่อไร ก็แวะมา ...

เชียร์

วรวิทย์

I ♥ FNR

Ico48
ประวิตร [IP: 113.53.86.248]
01 August 2013 19:51
#91217

ขอบคุณอาจารย์ไผ่ครับ ที่จัดห้อง สว. ไว้ แต่อยากได้พวกกิจกรรมมากกว่าห้องครับ

คุณมันดาลาครับ สงสัยตัวเองมากครับว่าแก่หรือไม่ แต่เท่าที่จำได้นั้น ตอนเข้าเรียนที่เกษตรปี 1 นั้นพี่ ๆ เขาแซวว่าแก่เกินรุ่น แต่มาเข้าใจตอนนี้ว่า ตัวเองน่าจะแร็วแต่แก่นาน นะ

คุณโคกครับ ดีเจ หมายถึงอะไรครับ คงไม่ใช่ dirty joke นะครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.191.36
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ