นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553

ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2553 นี้ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยทางของเก็บภาพกิจกรรมมากฝากกันค่ะ more »
By JIBCy   created: 02 March 2011 16:14 Modified: 03 March 2011 10:02 [ Report Abuse ]

(1) สัมมนากิจกรรมสโมสร ปี 54

ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการกิจกรรมสัมมนากิจกรรมให้กับสโมสรนักศึกษาขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมานี้ ซึ่งหน่วยกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการทำสรุปผลการประเมินในการจัดกิจกรรมและภาพบรร... more »
By JIBCy   created: 02 March 2011 08:10 Modified: 02 March 2011 11:41 [ Report Abuse ]

(0) รางวัลแด่นักกิจกรรมเพื่อคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับรางวัลอันเป็นเกียรติแก่คณะฯ และสำหรับตัวของน้องๆ เองด้วยนะค่ะ ซึ่งทางคณะฯ ได้ส่งนักศึกษาเข้าไปคัดเลือกเป็นนักศึกษากิจกรรมตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งหมดจำนวน 3 คนด้วยกันค่ะ และมีนักศึกษาของคณะฯ ได้รับคั... more »
By JIBCy   created: 08 Febuary 2011 15:35 Modified: 09 Febuary 2011 15:25 [ Report Abuse ]

(4) เชิญร่วมกิจกรรม ขอร่วมทำดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน เราไม่ทิ้งกัน

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ และสโมสรนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พื้นฟูสาธารณะสมบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยจากธรรมชาติ และเป็นกิจกรรมที่ทำขึ้นเพือ่ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทางคณะทำงานได้ดำเนินการไปสำรวจพื้นที่ประสบพิบัติภัยโดยด... more »
By JIBCy   created: 30 November 2010 11:06 Modified: 30 November 2010 12:45 [ Report Abuse ]

(0) คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติชุดใหม่

รายชื่อคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า คณะทรัพยากรธรรมชาติ วาระปี 2553- 2555 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1. รศ.ดร. จรัสศรี นวลศรี รุ่นที่ 1 ที่ปรึกษา2. นายอุดม พฤกษานุศักดิ์รุ่นที่ 3ที่ปรึกษา3. นายบัณฑิต บัวบัณฑิตกุล รุ... more »
By JIBCy   created: 29 November 2010 15:33 Modified: 30 November 2010 15:45 [ Report Abuse ]

(0) การจองห้องพักของมหาวิทยาลัย

ด้วยปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการจัดสรรห้องพักในหกพักนักศึกษาและหอพักนักศึกษาในกำกับโดยทางหอพักได้กำหนดเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเข้าพักดังนี้1. นักศึกษาชาย หญิง ชั้นปีที่ 1 (รหัส 54...) สามารถเข้าพักหอพักได้ทุกคน2. นักศึกษา ชาย ชั้นปีที่ ... more »
By JIBCy   created: 29 November 2010 09:15 Modified: 29 November 2010 12:24 [ Report Abuse ]

(2) รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกงานกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

ด้วยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2554 โดยทางบริษัทได้ทำการประเมินผลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้ว... more »
By JIBCy   created: 23 November 2010 11:45 Modified: 23 November 2010 11:47 [ Report Abuse ]

(0) สิทธิ์การรักษาพยาบาลของนักศึกษามหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ กรณีประสบอุบัติเหตุ

การประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน (ยกเว้นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสิทธิ์อื่นคุ้มครอง) ทุกปีการศึกษา และสำหรับปีการศึกษา 2553 ได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทสยามซิตี้ประกันภัยจำกัดสิท... more »
By JIBCy   created: 10 November 2010 10:21 Modified: 10 November 2010 11:31 [ Report Abuse ]

(1) สรุปภาพกิจกรรมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 28

ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำทีมโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร. ประวิตร โสภโณดร ซึ่งนำขบวนคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 87 ชีวิต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนดาลยีพระจอมเ... more »
By JIBCy   created: 08 November 2010 15:31 Modified: 10 November 2010 09:40 [ Report Abuse ]

(0) รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมเสริมสูตรของนักศึกษาคณะทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/53

ด้วยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้ง ๕/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เรื่องการบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษารหัส ๕๐ นั้น ซึ่งทางหน่วยกิจการนักศึกษาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในพยายามให้นักศึกษารหัส ๕๐ ต้องจบการศึกษาทุกคนตามที่มหาวิทยาลัยกำห... more »
By JIBCy   created: 12 October 2010 13:41 Modified: 15 November 2010 15:04 [ Report Abuse ]